Tuesday, September 26, 2017

"မိမိတို႔ လူမႈဘဝဖြံၿဖိဳးတိုးတက္၊လံုၿခံဳမႈ႐ွိလာႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထား႐ွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း" ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ျဖားခြန္ရာမ ေျပာျကား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္ကြံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂႏိုင္ေရြးေက်းရြာအုပ္စုတို႔ ငိုမြဴးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း၊နယ္း၊အိြဳင္း)အဖြဲ႔မွ လူထုကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ျဖားခြန္ရာမ ေျပာၾကားရာတြင္"အိမ္တစ္အိမ္ကစၿပီး ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးအထိ အခ်င္းခ်င္းညီညီၫြတ္ၫြတ္ စည္းစည္းလံုးလံုး႐ွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း အက်င့္စာရိတၱ၊ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ အက်င့္ဆိုးမ်ားျပဳျပင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အနာဂါတ္ျဖစ္တည္လာမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အညီ ေျခလွမ္းဆက္လက္ေလ်ွာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း"ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ "မိမိတို႔လူမႈဘဝဖြံၿဖိဳးတိုးတက္၊ လံုၿခံဳမႈ႐ွိေစရန္ လူတိုင္းမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ထရန္လိုအပ္၊ မွတ္ပံုတင္႐ွိမွသာ မိမိတို႔ရည္မွန္းေသာ အႏၱိမရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ေရာက္႐ွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥေျပာၾကားရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းလံုၿခံဳေရးမွ မိသားစု၊ ရပ္ရြာေဒသအမ်ိဳးသားတစ္ခုလံုး လံုၿခံဳေရး လိုအပ္သလို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကလည္းတာဝန္ယူၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအခန္းက႑ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ယခင္က အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားမႈတြင္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးခြဲျခားမႈ႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎အေျခအေနေၾကာင့္ ပါဝင္မႈအားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေ႐ွ႕ဆက္ပစၥဳပၸန္အနာဂါတ္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လႈပ္႐ွားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္လည္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ အျပန္အလွန္ေလးစား ဂုဏ္ယူတတ္ၾကရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ မိမိတို႔ေဒသ မိမိတို႔ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း "ထပ္ေလာင္း အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ခြန္ေအးေမာင္ ေျပာၾကားရာတြင္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သြားလာေနထိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ စည္းရံုးေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး နန္းခမ္းဗြာသည္လည္း "အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုပိုမိုရ႐ွိရန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရေသာ အစိုးရဌာနအသီးသီးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွကို မိဘျပည္သူႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)(ခမ္း၊နယ္း၊အိြဳင္း)တို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းလက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO)၊ ေလက်င့္ပညာေပးေရးဌာန ခြန္ေက်ာ္မွ "ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားပဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ (ရန္းကင္ေဝင္နယ္း)အမႈေဆာင္ ျဖားခြန္စႏၱားမွ အထူးေဒသ(၆)မ်င္းမိုရ္းခမ္းေဒသ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားၿပီး၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု ဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဝီမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖက္ကြံေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂႏိုင္ေရြးေက်းရြာအုပ္စု၊ (PNO)မ်င္းမိုရ္းခမ္းမွ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ (PNA)အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)မွ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၅၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

နန္းခြ႐ွဴး
Powered by Blogger.