Monday, September 25, 2017

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတိုင္ခင္ကာလ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတို႔၏ဘဝ''

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္


၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇြန္-ဇူလိုင္လအတြင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မွ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မယူခင္ကာလအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ားကို မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား အနည္းငယ္ျပန္လည္ေဝမွ်လိုပါသည္။ မိမိတို႔ေလ့လာခဲ့သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ပအိုဝ္းျပည္သူစုစုေပါင္း (၂၇၅)ဦးေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ကြင္းဆင္းေတြ႕ရိွခ်က္အရ မိမိတို႔ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတိုင္ခင္ကာလ ပညာေရးက႑တြင္ ေက်ာင္းမရိွသည့္ရြာမ်ား၌ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာရြာမ်ားတြင္ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဘး၊ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ိန္ျပည့္မတက္ခဲ့ရေပ။ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ လူမ်ဳိးခြဲျခားခံရျခင္း၊ အဆင့္အတန္းဖိႏိွပ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားပညာေရးအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ခဲ့ေပသည္။ ပအိုဝ္းေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ အလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္း မရိွသည့္အတြက္ မူလတန္းျဖင့္သာေက်နပ္ခဲ့ရၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္အတူဘဝဆက္ခဲ့ရေပသည္။ ပအိုဝ္းေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကိုင္ေပါင္းစံုရိွသည့္အတြက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အခ်ိန္ျပည့္ သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းမရိွပဲ လက္နက္ကိုင္မ်ားဝင္လာတိုင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ ယခင္စစ္ေဘးဒဏ္ ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားမွာ ပညာေရးဟူသည္နားမလည္သည့္အျပင္ အသိအျမင္ နည္းပါးခဲ့သည့္အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ သား/သမီးပညာေရးကိုလည္း ဦးစားေပးမႈမရိွေတာ့ေပ။ ေဒသအတြင္းတြင္အစိုးရခန္႔ ဆရာ/ဆရာမမ်ားရိွေသာ္လည္း အခ်ိန္ျပည့္မရိွျခင္း၊ ေျပာင္းလဲေနရျခင္း၊ ရြာရိွကေလးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားတစ္ခုတည္းသာ နားလည္ျခင္း ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏အနာဂါတ္ပညာေရး တိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး အထက္တန္းေအာင္ႏွင့္ ဘြဲ႕ရသူနည္းပါးခဲ့ရသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူခင္ကာလတြင္ ပအိုဝ္းေဒသ၌ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ား မရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ား၊ ရမ္းကုဆရာမ်ား၊ ေဒသခံသားဖြားလက္သည္မ်ားျဖင့္ ကုသခဲ့ရသည္။ ေရာဂါျပင္းထန္လာေသာအခါ ေဆးရံုတက္ရန္အတြက္ ႏြားလွည္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရိွေဆးရုံမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွရန္ အနည္းဆံုး(၃-၄)ရက္ခရီးျဖင့္သြားခဲ့ရသည္။ ေငြေၾကးခက္ခဲသည့္လူနာမ်ားသည္ ပိေႏၱာဆရာမ်ားျဖင့္သာကုသခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုးပါးခဲ့ရသူမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။ ယခင္က ေက်းရြာမ်ား၌ ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည္ကိုမသိခဲ့သည့္အတြက္ ကံကိုသာယိုးမယ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ (ဥပမာ - ဒီေရာဂါကလူတိုင္းျဖစ္ေနတာ တစ္ေန႔ငါ့အလွည့္ေရာက္လာမွာပဲဟု မွတ္ယူၾကေပသည္။) ဝမ္းေရာဂါျဖစ္လွ်င္လည္း ေရွးထံုးအစဥ္အလာကဲ့သို႔ နတ္တင္ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္သာ ကုသခဲ့ၾကသည္။ အင္းကြက္ကုနည္းမ်ား၊ ဥဳံဖြစနစ္မ်ားျဖင့္ကုသခဲ့ၾကၿပီး အေျခအေနဆိုးလာသည့္အခါမွသာ ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ၾကေလသည္။ ေက်းရြာတြင္ေဆးေပးခန္းမရိွေသာေၾကာင့္ ရြာရိွလက္သည္ျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကရၿပီး ကေလးေမြးဖြားရာတြင္ ဖြားေသႏႈန္းမ်ားကာ တခါတရံတြင္ ေဆးရံုသို႔သြားရာ၌ လမ္းခရီးခက္ခဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏြားလွည္းေပၚေမြးဖြားခဲ့ရျခင္းမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူနာမ်ားကုသဖို႔ရန္ ႏိုင္ငံျခားေဆးမ်ားဝယ္ယူေသာအခါ အစိုးရစစ္တပ္ျမင္လွ်င္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပန္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအပိုင္းတြင္ လက္္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုဝင္လာတိုင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ျပည့္မလုပ္ခဲ့ရေပ။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ဆင္းရာတြင္လည္း ေပၚတာဆြဲခံရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေစာစီးစြာမဝင္ရဲၾကေပ။ ညအေမွာင္မွ ျပန္လာသည့္လယ္သမားမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံရျပန္သည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအပိုင္းတြင္ ယခင္ကႏြားလွည္းလမ္း၊ ေျမနီလမ္းျဖင့္သာရိွခဲ့ၿပီး လမ္းမ်ားကိုလည္းကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအလြန္ခက္ခဲသည့္ မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာ၌ ႏြားလွည္းကို အသံုးျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ ထမ္းစင္အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း အနည္းဆံုး(၁-၂)ညအိပ္ခရီးျဖင့္ သြားလာခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဂ်စ္ကား၊ ဒိုင္နာကားမ်ား၊ ထြန္းစက္မ်ားျဖင့္လည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္နက္ကိုင္ေပါင္းစံု၏ လာေရာက္ဖ်က္စီးျခင္းခံရသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပ။ ရရိွလာသည့္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ရတနာမ်ားကိုလည္း လယ္ယာထဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္ေအာက္ဖက္က်င္းတူး၍လည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားသည္ စစ္ေဘးေရွာင္ရင္း ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားအသံုးျပဳမႈထက္ ယခုတိုင္လူအင္အားျဖစ္သာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ရင္းႏွီးေငြမ်ားကို ပြဲစားမ်ားထံအတိုးေငြျဖင့္ ေခ်းယူရေသာေၾကာင့္ ေၾကြးမီွမ်ားမဆပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ အိမ္၊ ၿခံ၊ လယ္မ်ားကို ပြဲစားလက္ထဲအပ္ရသည္မ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။

ယခင္ကမိမိတို႔ပအိုဝ္းေက်းရြာအမ်ားစုသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႀကံဳခဲ့ၾကရၿပီး ေပၚတာထမ္းရင္း အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ အသက္ဆက္ခဲ့ၾကရသည္။ ရြာသားမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေပါင္းစံု၏ ကင္းေစာင့္သတင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ၎ရြာအတြင္းတြင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဝင္လာပါက အစိုးရတပ္မေတာ္ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက ေက်းရြာသူႀကီးကိုဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ မည္သူမွ်ေက်းရြာသူႀကီးမလုပ္ရဲၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ရက္တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ေက်းရြာသူႀကီးတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရြာထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ ၎အဖြဲ႕ကိုကူညီပါက အျခားအဖြဲ႕၏ရိုက္နက္ျခင္းကို ခံရၿပန္သည္။ စစ္တပ္ဝင္လာတိုင္း ထြက္ေျပးရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အိမ္ေပါက္ဝတြင္ ဆန္တစ္ျပည္ေစာင္တစ္ထည္ အၿမဲတမ္းခ်ိတ္ဆြဲထားၾကရသည္။ မိမိတို႔ရွာေဖြစုေဆာင္းထားသည့္ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔၏လယ္ယာထဲတြင္သာ သိမ္းဆည္းၾကရၿပီး အခ်ိဳ႕လည္းအိမ္ေအာက္တြင္က်င္းတူးကာ ဆန္၊ ဆီမ်ားကိုေျမျမဳပ္ထားၾကသည္။ ရြာထဲသူပုန္မ်ား ဝင္ေရာက္ေတာင္းရမ္း(ဓားျပတိုက္)ေသာအခါ ေတာင္းသမွ်ေပးခဲ့ရျခင္း၊ မေပးပါကၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း ထို႔ေၾကာင့္ရြာသားအခ်ဳိ႕သည္ ရြာထဲမေနရဲၾကေတာ့ပဲ ေတာထဲတြင္သာ ဘဝကိုခက္ခဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ ေပၚတာထမ္းရင္း ျပန္မေရာက္ႏိုင္သည့္ရြာသားမ်ားလည္း ရိွခဲ့ၾကသည္။ ေပၚတာဆြဲေခၚခံရေသာအခါ ရက္အကန္႕အသတ္မရွိေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး(၁)လခန္႔ၾကာတတ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမိမိဘဝလံုၿခံဳမႈရရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ေျပာင္းေရြ႕သူမ်ားလည္းရိွခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူခင္ကာလတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားဖိႏိွပ္ခံခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ႏိုင္ေစရန္၊ ယခုရရိွေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓြန္႔ရွည္တည္တ့ံေအာင္ ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အရသာကို ယခုလူငယ္မ်ား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားေစရန္အလို႔ငွာ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
Powered by Blogger.