Saturday, September 9, 2017

တို႔အာဇာနည္ တို႔ဂုဏ္ယူသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္
အာဇာနည္ဟူေသာ စကားလံုးသည္  ပါဠိေ၀ါဟာရ “အာဇာေနယ်ာ” မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ယံုၾကည္ ခ်က္(သုိ႔) မြန္ျမတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ အသက္ကိုစြန္႔လႊတ္သူဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္မၾကည့္ဘဲ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ိဳး အတြက္ အသက္ေပးကို ပဓာနမထားဘဲ စြန္႔စားစြန္႔လႊတ္ရဲသူကို ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကို မဂုဏ္ယူ၊ မခ်ီးက်ဴးဘဲ မေနႏိုင္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမွ်ပင္ ေပါၾကြယ္၀သည္မဟုတ္ဘဲ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သူရဲေကာင္းမ်ားလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ မ်ားစြာေပၚထြက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္ မြန္ျမတ္ေသာဂုဏ္ကို ေဆာင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဇာနည္ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ရန္မွာ လက္ရုံးရည္ေရာ ႏွလံုးရည္ပါ အဓိကက်ေနလိမ့္မည္။ မြန္ျမတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို သူရဲေကာင္း၊ အဏာရွင္၊ စစ္ဘုရင္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚတြင္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အျခားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ မြန္ျမတ္ၿပီး စံျပဳအပ္ေအာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စိတ္ထားမြန္ျမတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေအာက္ေမ့တသ ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ အာဇာနည္ေန႔မ်ား  သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဂုဏ္ယူအေလးျပဳၾကသည္။

ယခုလက္ရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္(၈)ဦး လုပ္ႀကံခံရေသာ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန႔ကို အာဇာနည္အေန႔သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အာဇာနည္ေန႔ ျပဳလုပ္က်င္းပသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ပအို၀္းတြင္လည္း ျဖားဗြာလွေဖ၏ အနိစၥကူးေျပာင္းေသာ ေတာ္သလင္းလဆုပ္(၅)ေန႔ကို ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေအာင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပခဲ့ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားဗြာလွေဖသည္ ၁၉၇၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၃၇ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလ ဆုတ္(၅)ရက္ေန႔ ၊ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပင္တြန္ရြာတြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါသည္။  ၁၉၇၆ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)က ျပဳလုပ္ေသာ လံုးဒါညီလာခံတြင္ အဆိုပါ ျဖားဗြာလွေဖ ကြယ္လြန္ေသာေန႔ ကို အာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သတ္မွတ္ခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖားဗြာလွေဖ ကြယ္လြန္ေသာ ေတာ္သလင္းလဆုတ္(၅)ေန႔ကို ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ (၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျဖားဗြာလွေဖ၏ သမိုင္းအက်ဥ္းကို ျပန္ေျပာရလွ်င္ ျဖားဗြာလွေဖသည္ သထံုခရိုင္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အဘ ဖါဦးဒြန္းႏွင့္ မြိဳးေဒၚနန္းတို႔မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၁-ခုႏွစ္တြင္ ဖြားၿမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၅ခုႏွစ္တြင္ B.Sc(Hons)ဘြဲ႕ကို ရန္ကုန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၃၆ခုႏွစ္တြင္ (BL)ေခၚ ၀တ္လံုဘြဲ႕ကို အဂၤလန္တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲအဂၤလိပ္ေခတ္ ၁၉၃၅တြင္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဌာနတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ ေသာ္လည္း အသီးသီးတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ ေရးအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးကို ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျဖားဗြာလွေဖ ဦးေဆာင္ေသာပအို၀္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလ်ာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္းေရး လမ္းစဥ္ကိုသာ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ျဖားဗြာလွေဖသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေရ ရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္- “(၁)၊(က)ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ရွိသည့္ ပအို၀္းမ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ရွိရမည္၊ (ခ) စည္းရံုးေရးအရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ရွိရမည္၊ (ဂ) မိဘျပည္သူလူထု ရွိရမည္၊ (၂)  ဒီမိုကေရစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ(သုိ႔) ဌာနခ်ဳပ္ ရွိရမည္” ဟူေသာ သံခေနာက္ေခြႏွင့္သံေခြပံုစံ မူကိုခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျဖားဗြာလွေဖသည္ “ဒီေခတ္မွာ တစ္ေယာက္က အမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ဘူး လူအမ်ားက လူအမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေခတ္ျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အထက္ပါ ျဖားဗြာလွေဖ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖားဗြာလွေဖသည္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးသူ၊ ျပည္သူေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈသူ၊ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္သူဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္အတူ ပအိုု၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကို ျပန္လည္လြမ္းဆြတ္ ေအာက္ေမ့တသ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျဖားဗြာလွေဖ ကြယ္လြန္ေသာေန႔ကို ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျဖားဗြာလွေဖႏွင့္တကြ ဂုဏ္ျပဳအပ္ေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဆရာေတာ္ မရမ္းေျခာင္၊ ျဖားခြန္အိုး၊ ျဖားတန္ေကာင္ခယ္း၊ ျဖားတန္ေကာင္ၿပဲဳင္၊ ျဖားတန္နာ့သီးေသာက္၊ ျဖားတန္နမ္းၾသ၊ အမတ္ေအာင္သာ၊ ျဖားဗြာဦးျဖဴ(ေတာင္ႀကီး)၊ အမတ္ေအာင္သာ၊ ဗိုလ္ခ်န္ဇံု၊ ဗိုလ္စံသိန္း၊ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္၊ ဗိုလ္ပႏၱထြဥ္ အစရွိသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ေခတ္စနစ္ဆိုးႀကီးေအာက္တြင္ ရုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တြန္းလွန္ၿပီး ပအို၀္းလူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ေပး ကာကြယ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ရဲစြမ္းသတိၱျပည့္စံုၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္ အသက္စြန္႔တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကိုလည္း ခ်န္ထား၍ မရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုလက္ရွိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္သည္မွာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ ေပးဆပ္မႈ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ ရင္းႏွီးမႈမွ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေက်းဇူးတရားကို ေထာက္ထား၍ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားကိုလည္း ယခုျပဳလုပ္မည့္ (၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအုိ၀္းအာဇာနည္ေန႔တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဂုဏ္ယူ အေလးျပဳ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပအို၀္းလူမ်ဳိး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ေနႏိုင္သည္မွာ ေခတ္စနစ္ဆိုးႀကီး မ်ားကို နည္းနည္းအမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ အသက္ေပး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူး တရားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးအေပၚ  ထားရွိေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာထား၊ ခိုင္မာေသာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူရမည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းအေမြအႏွစ္တစ္ခုအျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအစဥ္အလာေကာင္းေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေက်းဇူးဆပ္ရာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာတြင္ “တစ္လုတ္စားဖူး သူ႔ေက်းဇူး” ဟူေသာ ဆိုရုိးစကား ရွိသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္သူ၊ ေက်းဇူးတရားကို ဂုဏ္ယူ တတ္သူျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ ဂုဏ္ယူသင့္သူကို ဂုဏ္ယူသည္မွာ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ “တစ္လုတ္စားဖူး သူ႔ေက်းဇူး” ထက္ပိုေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုး၏ အသိစိတ္တြင္ သံမိႈကဲ့သုိ႔ ရိုက္သြင္း၍  ဂုဏ္ယူအသိအမွတ္ျပဳေနၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို အထင္မႀကီးတတ္သူ၊ ဂုဏ္မယူတတ္သူသည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကြယ္ေပ်ာက္ ေအာင္ လုပ္ေနေသာသူႏွင့္ တူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္ျမွင့္တင္၊ ကိုယ္တိုင္ဂုဏ္ယူရမည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္း သိရွိထားၿပီ ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ေသာလူမ်ိဳးပီပီ မိမိတို႔၏ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး မ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ယူဂုဏ္ျပဳတတ္ေသာ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ယေန႔လိုက္ပါစီးေမ်ာေနေသာ ေခတ္ကာလတြင္ ပအုိ၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ စည္းလံုးမႈပ်က္ျပားမည့္အေရး၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေသြးကြဲမည့္အေရးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး လက္ခံမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကိုလည္း အၿမဲဂုဏ္ယူအသိအမွတ္ျပဳေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း (၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအို၀္းအာဇာနည္ေန႔ကို ဤ “တို႔အာဇာနည္ တို႔ဂုဏ္ယူသည္” ေဆာင္းပါျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;
ကိုးကား။ ။ ဒုတိယပအို၀္းေတာ္လွန္ေရး သမိုင္း။
Powered by Blogger.