Monday, November 13, 2017

လက္ဆင့္ကမ္း ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၄)ရက္


ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူ ပညာေရးပိုင္းတြင္လည္း အရိွန္အဟုန္ျဖင့္တိုးတက္ေျပာင္း လဲလ်က္ရိွပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္အတူ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီပညာေရးကိုတစိုက္စိုက္မတ္မတ္ ေလ့လာဆည္းပူးေနသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရခင္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလမ်ားတြင္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာေရးသည္ အလြန္ပင္ႏွိမ့္က်ခဲ့သည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေပါင္းစုံမ်ားက မိမိတို႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသာမက တိုင္းျပည္တြင္လည္း ပညာေရးသည္အဖက္ဖက္မွ ႏိွမ့္က်လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ရာေဒသတြင္လည္းပညာတတ္လူငယ္မ်ား ရွားပါးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ၁၉၉၁ -ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ ပအို၀္းလူမ်ဳိး မ်ားေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ဦးစားေပးအဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔အနစ္နာခံျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား အဓိကေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသာမက ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မူလြန္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားဟူ၍ ျပည့္ျပည့္စုံစုံရိွေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ပညာေရးကိုလြတ္လပ္စြာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပညာေရးကို လြတ္လပ္စြာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားေက်းဇူးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံတြင္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရိွသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အလယ္အလတ္အတန္းစား မိသားစုမွေမြးဖြားသူအခ်ိဳ႕သည္ Day တကၠသိုလ္အျဖင့္ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စာေပးစာယူအေ၀းသင္တကၠသိုလ္အျဖင့္သာ ပညာေရးကိုသင္ၾကားခဲ့ၾကရသည္။

အေ၀းသင္ေက်ာင္းသားမ်ားဟုဆိုရာတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းမ်ား၊ NGO /INGO အစိုးရမဟုတ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို ရပ္နီး/ရပ္ေ၀းမွ လာေရာက္သင္ယူခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လာေရာက္ သင္ၾကားေသာအခါ အေ၀းသင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္သည္ လြန္စြာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာ(ေက်ာင္း) ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးေလာကသို႔၀င္ေရာက္သည့္အခါ မိတ္ေဆြအေပါင္းသင္းမ်ား ရွားမႈျပႆနာကိုႀကံဳေတြ႕ေနရတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကိုသင္ယူေနေသာ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္တို႔သည္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈရိွလာေစရန္အလို႔ငွာ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕(EC)အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္း (Welcome)အခန္းအနားကို အေ၀းသင္ပအို၀္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲက်င္းပျခင္းသည္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈရိွလာၿပီး အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုရရိွလာေစကာ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္းကို ထင္ဟတ္ေပၚလြင္ေစခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါတြင္ ျဖဴစင္ရိုးသားေသာေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္အညီ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈမရိွသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွ ကင္းေ၀းလ်က္ရိွပါသည္။ ပအိုဝ္းေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ ဦးစြာပထမအေနျဖင့္ အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕(EC)အဖြဲ႕မ်ားသည္ အစည္းအေ၀းေခၚယူကာ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ဆုံးမလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ၾသ၀ါဒစကားမ်ားခံယူၿပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္းမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပအို၀္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အႀကံအဉာဏ္မ်ားရယူၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲၿပီးေနာက္ ပြဲျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာရန္ပုံေငြမ်ားကို ပအို၀္းလူမ်ဳိး မိဘျပည္သူမ်ား အမ်ားဆုံးေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အေ၀းသင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားစုေပါင္း၍ အလွဴေငြေကာက္ခံ(မီးဆူခံ) ျခင္းကို ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ မိမိတို႔က်ရာတာ၀န္အခန္းက႑တြင္ မၿငီးမေငြ႕ဘဲေပ်ာ္ရြင္စြာစုေပါင္းပါ၀င္လ်က္ရိွသည္။ ထိုသို႔အလွဴေငြေကာင္ခံသည့္ေနရာတြင္ အလွဴေငြထည့္၀င္လွဴဒါန္းေပးသည့္ အလွဴရွင္မိဘျပည္သူမ်ားသည္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အလွဴေငြ၀တၳဳမ်ားအျပင္ စားစရာ၊ ေသာက္စရာမုန္႔မ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္စြာ ေကြ်းေမြးခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေကာက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ေမာက္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ားတြင္ အက်ဳိးရိွစြာျပန္လည္အသုံးျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအားကန္ေတာ့ျခင္း၊ လူႀကီးမိဘ၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ၾသ၀ါဒစကားနာခံယူၿပီးေနာက္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ေသာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို Culture Show ေလွ်ာက္ကာျပသခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရိုးရာအက၊ သီးခ်င္းမ်ားျဖင့္ကျပေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပအိုဝ္းေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲသည္ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုပြဲျဖစ္သကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ားပိုမိုခိုင္ၿမဲလာေစရန္ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္မႈရရိွေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ပညာသင္ႏွစ္တိုင္း တြင္ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ အစဥ္အလာတစ္ခုပင္ျဖစ္လာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေဝးသင္ပအိုဝ္းေမာင္မယ္ သစ္လြင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိရရိွေသာပညာသင္ခ်ိန္ခဏသာအခ်ိန္ကာလတြင္ မိမိသင္ယူေသာဘာသာရပ္မ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္တိုင္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရန္ႏွင့္ တဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားမေမ့အပ္ေသာ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ႏွစ္စဥ္အေဝးသင္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္၍ က်င္းပလ်က္ရိွေသာ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ပြဲမ်ားကို အေဝးသင္တကၠသိုလ္ပညာေရး တက္ေရာက္သင္ယူ ေနေသာပအိုဝ္းေမာင္မယ္သစ္လြင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ အစဥ္အလာမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကပါရန္ စာေရးသူအေနျဖင့္တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ပါသည္။

ခြန္လိုရုဲင္း
လြယ္ေကာင္း
Powered by Blogger.