Monday, December 25, 2017

ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားဘဝခရီးလမ္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ရက္


လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းသုေတသနသင္တန္းတစ္ခုမွ မိမိႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားဘဝ၏အေၾကာင္းကို တင္ျပလုိပါသည္။ ၎သင္တန္းအတြက္ မိမိတို႔ေရာက္ရိွခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုအတြင္းရိွ မိဘျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု (ရခိုင္၊ ကရင္၊ မြန္၊ ဗမာ)စသည္ျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ေရြ႕ေျပာင္းမႈမျပဳလုပ္မီ မိမိတို႔ဇာတိတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအငွားလိုက္ျခင္း၊ ေစ်းေရာင္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၾကသည္။
၎တို႔၏ဇာတိေဒသတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာ၌ မိုးရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီတြင္သာ စိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။ ေႏြရာသီတြင္ေရရွားပါးျခင္း၊ ရာသီဥတုပူျပင္းျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏံွမ်ား မျဖစ္ထြန္းေပ။  ထို႔ေၾကာင့္၎ရာသီတြင္ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးၾကရေပသည္။ ေန႔စားခပံုမွန္ရရိွၾကေသာ္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားပိုမိုႀကီးျမင့္လာသည့္အတြက္ ရရိွသည့္ေန႔စားခႏွင့္ ေရရွည္မိသားစုအနာဂါတ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရိွလာေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ရုန္းကန္ရင္း အရြယ္ေရာက္လာသည့္သားသမီးမ်ားက ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းကို မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ အရြယ္ေရာက္သည့္ သားသမီးမ်ားသည္လည္း အလုပ္ရွာရန္အတြက္ မိမိတို႔ေဒသကိုစြန္႔ခြာသြားၾကသည္။ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထဲတြင္ မိ္ဘျပည္သူအခ်ဳိ႕၏ ေနထိုင္ရာ ေဒသသည္ ၎ရာသီေရာက္လာခ်ိန္၌ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမၾကာခဏတိုက္ေလ့ရိွသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဟူေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို ျပင္းထန္စြာခံစားခဲ့ရသည္။ ၎သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘဝကိုယူက်ဳံးမရသည္အထိ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားျပတ္လတ္သြားျခင္း စသည့္အျခားေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ က်န္ရိွဝင္ေငြအခ်ဳိ႕ျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသကို စြန္႔ခြာသြားၾကေပသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာမိသားစုဝင္မ်ားသည္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ေျပာင္းေရြ႕ၾကၿပီး ေစ်းသက္သာသည့္ အိမ္ခန္းမ်ားငွားေနျခင္း ရရာအလုပ္ျဖင့္အသက္ဆက္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ၎ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳခဲ့ရသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏သက္သာေသာစီမံကိန္းတစ္ခုေၾကာင့္ တူညီေသာလူတန္းစားတစ္ခုအျဖစ္ စုမိၾကေလသည္။ ၎ေဒသရိွမိဘျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္ပံုမွာလည္း အလြန္ဆင္းရဲသည့္ ေနအိမ္ပံုစံမ်ား(အိမ္ေထာင္စု ၃-စုလွ်င္ အိမ္သာ၁-လံုး)၊ မိမိတို႔ေနထုိင္သည့္ အိမ္ေအာက္ဖက္တြင္လည္း ေႏြရာသီထိတိုင္ ေရဝပ္ေနျခင္း၊ က်န္မာေရးအတြက္အလြန္စိုးရိမ္ၾကေပသည္။ သက္သာသည့္ေစ်းႏႈန္းဆိုသည့္အတိုင္း အိမ္မ်ားမွာလည္း(၂-ေပ)လမ္းမွ်သာျခားထားၿပီး ျပြက္သိပ္ ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမွာ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွေပသည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း တူညီေသာဘဝမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎ေဒသရိွစီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ဘဝခရီးလမ္းအတြက္ ပူပင္မႈမရိွေတာ့ေခ်။ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ က်ပန္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ က်င္းတူးျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ပန္းရံလုပ္ျခင္း၊ ဆိုက္ကားနင္းျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္၊ လစဥ္ရရိွသည့္ဝင္ေငြ မွာလည္း မိသားစုအတြက္လံုေလာက္မႈရိွၾကေပသည္။ လူမ်ဳိးကြဲျပားမႈရိွေသာ္လည္း အေနၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ်ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္မိသားစုပမာ ရင္းႏွီးလာၾက၍ မိမိတို႔ဇာတိေမြးရပ္ေျမသို႔လည္း ျပန္ေျပာင္း လိုစိတ္မရိွၾကေတာ့သည့္အေျခအေနလည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့ရပါသည္။
၎ေဒသရိွမိဘျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ ေရေပါမ်ားေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္ေရအခက္အခဲရိွျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးမရရိွျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ေရရွည္ ေနထိုင္ရန္အခက္အခဲရိွေနျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မရိွျခင္း(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမရိွ)၊ မိမိတို႔လက္ရိွေနထိုင္ရာ ေဒသမွ ''မည္သည့္အခ်ိန္၌ထြက္ခြါရမည္၊ ေရြ႕ေျပာင္းရမည္'' စသည့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္း၊ မိမိတို႔လက္ရိွအလုပ္အကိုင္ ျပတ္လတ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနရျခင္း၊ အစိုးရမွတရားဝင္ အသိအမွတ္မျပဳျခင္း(အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္မ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရိွ)၊ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မရိွျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္သားသမီးပညာေရးအတြက္ ပူပန္ေနရျခင္း စသည့္ခံစားခ်က္ မ်ားစြာျဖင့္ ဘဝခရီးလမ္းကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကဆဲျဖစ္ေပသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားဘဝတို႔၏ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကသည့္ ဘဝခရီးလမ္းအခက္အခဲအခ်ဳိ႕ကို မိတ္ေဆြတို႔စာနာေထာက္ထားတတ္ေစရန္အလို႔ငွာ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္

Powered by Blogger.