Tuesday, December 26, 2017

လူငယ္အားမာန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္


ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာစြမ္းအားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းအင္ပင္မ အရင္းအျမစ္တို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ ဖန္တီးတီထြင္ႏုိင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ အင္အားႀကီးမားသည္မွာ ဓာတုလက္နက္မ်ား စက္ကိရိယာမ်ား မဟုတ္ေခ်။ ဤသိုိ႔ေသာ တီထြင္ႀကံဆမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ လူတို႔၏ စြမ္းရည္သာလွ်င္ျဖစ္ေခ်သည္။ လူဟုဆိုရာ၌ အရြယ္သုံးပါးတြင္ အသြက္လက္အထက္ျမက္ဆုံးမွာ လူငယ္တို႔အရြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔၀၏ စြမ္းရည္သတၱိႏွင့္ အားမာန္တို႕သာလွ်င္ အျပင္းျပဆုံး အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
လူငယ္မ်ားသည္ ပထမအရြယ္ ႏုနယ္ခ်ိန္၌ ပညာမ်ားကို ရွာေဖဆည္းပူးၾကရမည့္တာဝန္သာ ရွိေလသည္။ ပညာကို ရွာေဖြသင္ယူၿပီး ျပန္ေသာအခါ မိမိ၏ ပညာစြမး္ရည္ကို အသုံးခ်ရန္ အလုပ္ခြင္မ်ားသို႔ ဝင္ၾကရသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးသည္ လူူငယ္တို႕အေပၚ၌သာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္သည္ ေနာင္တြင္လူႀကီးဟု ဆိုၾကစၿမဲျဖစ္သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတာဝန္ကို ပုခုံးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ရမည့္ လူငယ္တို႔၏ သေဘာသဘာဝကို ဦးစြာဆင္ျခင္ၾကည့္ရေသာ္ လူငယ္ဆိုသည္မွာ ပင္ကိုယ္ဗီဇကပင္ ျဖဴစင္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ တုိးတက္ခ်င္ေသာစိတ္ အၿမဲရွိသည္။ အစုအေပါင္းႏွင့္ စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးတရား ကိုလည္း ေကာင္းစြာနားလည္ၾကသည္။ ဤသို႔စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာလွ်င္ လူငယ္တို႔၏ အားမာန္ကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းေမြးဖြားေပးႏုိင္သည္။
လူငယ္တို႔၏ ႏုနယ္ေသးေသာ ႏွလုံးသားမ်ားသည္ အမွန္ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၾကသည္။ ဆိုးေသာအေရာင္ကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲမည့္ အဝတ္ျဖဴျဖဴတစ္ခုႏွင့္ သ႑ာန္တူလွသည္။ သန္႔ရွင္းျခင္းကို မညစ္ႏြမ္းေစသင့္ပါ။ လူငယ္တို႔၏ အသိဥာဏ္သို႔ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကိုသာ သြတ္သြင္းေပးရန္သည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “လူငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္” ဟုႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ျပဌာန္း တာဝန္ယူခဲ့ေလသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ရတနာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူငယ္တို႔သည္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ကို မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၾကက္ေျခနီႏွင့္ အရန္မီးသတ္မ်ားတြင္လည္း လူငယ္မ်ားက အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေပးၾကသည္။ သဘာဝေဘးဒဏ္၊ စစ္ေဘးဒဏ္မ်ား၊ ေရေဘး၊ မီးေဘးႀကဳံလာခဲ့လ်င္ လူငယ္တို႔ကသာ စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီၾကသည္။ လူငယ္တို႔သည္ တက္ၾကြစြာ ရွင္သန္ေနၾကသူမ်ားပီပီ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းကိုလည္း ေနာက္မတြန္႔ဘဲ ရင္ဆုိင္ႏိုင္ၾကသည္။ တစ္ေယာက္အားႏွင့္ တစ္ေသာင္းအား မည္သုိ႔ကြာျခားေၾကာင္းကို လည္းေကာင္းစြာသိၾကသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ေက်းလက္လူငယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားလူငယ္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္မွ လူငယ္မ်ား စုေပါင္းညီညာျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ သာယာေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ၾကေပသည္။
မည္သည့္ႏုိင္ငံသားလူငယ္မဆို မသိစိတ္၌ျဖစ္ေစ၊ သိစိတ္၌ပင္ျဖစ္ေစ မိမိေမြးဖြားရာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ ရွိၾကသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ မိခင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမည္နာမကိုဂုဏ္တင္လိုျခင္း ဆႏၵသည္လည္း လူငယ္တို႔၏ အားမာန္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အားကစား အဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမင့္မားေရးသည္ လူငယ္တို႔အေပၚတြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား တည္ေနေပသည္။ လူငယ္ပီပီ တီထြင္ႀကံဆ ႀကိဳးစားလိုစိတ္၊ မိမိတိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ အစြမ္းအစျပလိုစိတ္ဟူေသာ အားမာန္တို႔ျဖင့္သာ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး၏ ဂုဏ္သေရကို တင့္တယ္ထြန္းလင္းေစရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ပင္မအုတ္ျမစ္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ အေျခခံအုတ္ခ်ပ္ သဲပြင့္ကေလးမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း လူငယ္တို႔၏အားမာန္မ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ္လည္း မထင္မရွား ကြယ္ဝွက္လ်က္ ရွိတတ္ေသးသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ လူငယ္အားမာန္သည္ ေနဝင္ခ်ိန္ကဲ့သို႔ မိႈင္းရီအားေပ်ာ့ေသာ္ အလွတရားမဟုတ္၊ တက္ေနျခည္ဝန္းတမွ် အင္သစ္အားသစ္တုိ႔ကို ႏိုးၾကားေစသည့္ သတၱိတရားသာ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔သည္ ဤသို႔အားမာန္ဇြဲစိတ္တည္းဟူေသာ ပန္းကေလးမ်ားအသြင္ ႏုိင္ငံအက်ိဳးကို အစဥ္သယ္ပိုးသြားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစန္းေငြ(ခေရပင္စာေပ)စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။


နန္းစန္းစန္းဝင္း
လြယ္ေကာင္း

Powered by Blogger.