Thursday, December 28, 2017

ေလးစားအတုယူဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္


လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီသည္သည္ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ၊ အမွန္တကယ္တန္းဖိုးထားေသာ ေလးစား ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္ကို ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ပအို၀္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အသိအမွတ္ ျပဳခံရသည့္အဆင့္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ အခါႀကီး ရက္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဖိတ္ၾကားထားျခင္းမရွိဘဲ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေနထုိင္သည့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ပအို၀္းျပည္သူအမ်ားက ဗုဒၶဘာသာ၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ သက္ႀကီးရြယ္အို အရလည္းေကာင္း မိမိ၏ ဖခင္ရင္းသဖြယ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ  လာေရာက္ကန္ေတာ့ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ ေနရပါသည္။

ဤသို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေထာင္းေသာင္းခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ၾကည္ညိဳမႈကို ခံယူေနရေသာ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီသည္ ၎ကိုယ္တိုင္ ျပည္သူမ်ားအေပၚလည္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သားသမီး အရင္းမ်ားသဖြယ္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားၿပီး ေလးစားမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ ၎၏ “လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္ ျပည္သူအတြက္သာျဖစ္သည္”ဟူေသာ သဓိဌာန္ခ်ထားသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ သည္။

လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ အဓိကထားသည့္အတြက္ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား  အျပည့္အ၀ထားကာ အမွန္တကယ္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ား ျပည္သူဘက္မွလည္း ေမတၱာ၊ ေစတနာမ်ား ေရာင္ျပန္ဟပ္လာျခင္းရွိသည္ကို ျပည္သူမ်ားအသိပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ေသာ ျပည္သူအေပၚ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားေသာ ထင္ရွားေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး လုပ္ကိုင္သမွ် အရာအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ၾကည့္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ လုပ္ရပ္တိုင္းအေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ အားရေက်နပ္ ႏွစ္သက္မႈကိုခံယူရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏  ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကို အျပည့္အ၀ ခံရျခင္းျဖစ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

၎ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၉၁- ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ခံစားရၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားဆံုး ေနထိုင္ေသာ ေနရာေဒသသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ထိုက္သင့္သေလာက္  ရရွိခံစားေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းရြာအမ်ားစုမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ ဆိုႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းမွသာလွ်င္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမဆို ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၀င္ေငြတိုးကာ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးအတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစၿပီး ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းမွ သာလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ လူတစ္ဦး၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ မိသားစုတစ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိခ်င္သည့္ ပံုစံမတူညီၾကေခ်။ မိမိဆိုလိုခ်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသည္ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အရသာကို ေမြးကတည္းက ခံစားေနရပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အႏွစ္သာရကို မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေနရာေဒသတြင္ ေနထိုင္ ဖူးမွသာလွ်င္ ပိုမိုခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ေဒသရွိ လူ ငယ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ စကားလံုးတစ္လံုးကို ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း  မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ပင္ပင္ပန္းပန္း ခက္ခက္ခဲခဲ ရယူခဲ့သည့္ပံုရိပ္မ်ားအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈ တန္ဖိုးထားမႈ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ပအို၀္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူပံုကို သိရွိလိုပါက ျပည္ေထာင္စု ထဲကပအို၀္းႏွင့္ ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈ႕ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူခင္ကာလတြင္ ႀကီးျပင္းလာေသာ ေၾကာင့္ ပညာကို ေကာင္းမြန္စြာ သင္ယူရျခင္းမရွိ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမရွိ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံေနရျခင္း စသည့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားမွ ရုန္းကန္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၏ အႏွစ္သာရကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ခံစားနားလည္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူေပးခဲ့သည့္ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚကို အလြန္ပင္ ဂုဏ္ယူမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ေလးစားမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ အထူးသျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတန္ဖိုးထားေသာ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူေပး သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖခင္ျဖစ္သည့္ ျဖားတန္ စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီကို မိမိတို႔၏ ဖခင္အရင္းသဖြယ္ အထူးပင္ ၾကည္ညိဳေလးစား ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။

ယေန႕ေခတ္ ပအို၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ျဖစ္ေသာ ျဖားတန္စင္ဖါ ေအာင္ခမ္းထီ၏ ေက်းဇူးကို သိတတ္သည့္ လူငယ္မ်ားရွိသလို  တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္အ ေလ်ာက္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာသည့္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာပံုစံတူကူးၿပီး ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳခ်င္ၾကေသာ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ  ရွိသင့္ သည့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနျခင္း ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရာကို မိမိလုပ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ကိုယ္လုပ္လိုက္ သည့္ အလုပ္မ်ားသည္ တစ္ပါးသူအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္  ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး အရ “လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္” ဟူေသာ စကားလံုးကို အျပည့္အ၀ သံုးစြဲၾက သည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ “ကိုယ့္ထက္ႀကီးသူ၊ ကုိယ္တန္ဖိုးထားရမည့္သူ၊ ကိုယ္ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္တို႔ကို ေတာင္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ျခင္း (ဆဲဆိုေရးသားျခင္း)၊ ညစ္ပတ္ေသာ အျပဳအမူ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (လူတစ္ပိုင္းတိရိစၦာန္တစ္ပိုင္းပံုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း)” မ်ား စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္သည့္ လူငယ္မ်ား ရွိေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ့ ဓေလ့ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ သည္“သံုးတတ္ရင္ေဆး မသံုးတတ္ရင္ေဘး” ဆိုသကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးခ်င္ရင္ ၎တုိ႔၏ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိေအာင္ ေလ့လာၿပီး ဤစည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာႏုိင္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္၍ စည္း ကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုက္နာမႈမရွိပါက ဒီမိုက ေရစီကို အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳမိပါက မိမိတို႔တြင္ ရွိသည့္ ခ်စ္စရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ဖ်က္စီးပစ္သကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႕အတူ မိမိတို႕ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္လည္း ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် လူ႕အခြင့္အေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို မိမိတို႔၏ ရိုးရားယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ ပါ၀င္သည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ပါက မိမိတို႕လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား စသည့္ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

  ထို႔အတူ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မိမိအေနျဖင့္ အႀကံေပးလိုသည္မွာ မိမိတို႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဖခင္ျဖစ္ေသာ ျဖားတန္စင္ဖါဦးေအာင္ခမ္းထီးကို ပအို၀္းျပည္သူတိုင္း အတုယူေစလိုပါသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  စစ္တိုက္ၿပီး မတရား ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူျခင္းမဟုတ္သည့္အျပင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ထိခိုက္မႈ မရွိေစဘဲ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေနာက္လိုက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့ရာမွာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳး အမ်ားဆံုး ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ေနရာေဒသမ်ားသည္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီ သာမက ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစသည့္ က႑အရပ္ရပ္တြင္လည္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈရွိသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဖခင္ဟုပင္ ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအဆင့္ဆင့္မွ ဖါးတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီအထိ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီး ပြားမ်ားကို ျမွင့္မားသထက္ျမွင့္မားေအာင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖါျဖားတန္ကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ပိုမို ေပၚထြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအားလံုးတို႔၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပိုင္ဆုိင္ရသည္မွာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္  အထူးပင္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေကာင္းပါေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးျဖတ္၍ရသည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဖါျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီကိုု  အၿမဲပင္ ေက်းဇူးတင္မည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား အေပၚေမတၱာ၊ ေစတနာ အျပည့္အ၀ထားကာ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ႕ထားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အၿမဲဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမွာက္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးမွ တစ္ဆင့္ ေရးသားဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။

နန္းအြဥ္ရက္ခြိဳ,
ခမ္းစႏၱာ;

Powered by Blogger.