Tuesday, February 20, 2018

ပအိုဝ္းနီအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁)ရက္


အမိျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလည္း တစ္မ်ိဳးပါဝင္သည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အထက္ျမန္မာျပည္၊ ေအာက္ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာေနထိုင္ၾကသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆိုင္၊ ေနာင္တရား၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီး၊ ေညာင္ေရႊ၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာ၊ လြိဳင္လင္၊ ပင္လံု၊ နမ့္စန္၊ လင္းေခး၊ မိုင္းပန္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ထန္းတပင္၊ သထံု၊ ဘားအံ ႏွင့္ ဇရပ္ႀကီး တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ ပအိုဝ္းနီေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လင္းေခးခရိုင္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တစ္ေၾကာတို႔ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီတြင္ အသံအေနအထား၊  အဝတ္အစား၊ ကဲြလြဲမႈရွိပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဂ်ိမ္းေဖာ၊ လီဆူရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွမ္းနီ၊ တိုင္းေမာ၀္၊ တိုင္းလမ္ အစရွိသျဖင့္ ရွိသကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း (၃၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းတႏိုး၊ ပအိုဝ္းစင္းသင္း၊ ပအိုဝ္း၀ါးၿဖဲ႕၊ ပအိုဝ္းကြန္လံု၊ ပအိုဝ္းၿခဲဳင္း၊ ပအိုဝ္းနီ(ပအို၀္းတႏ်ား) စသျဖင့္ ရွိပါသည္။ ပင္လံု၊ လိြဳင္လင္၊ နမ္႔စန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပအိုဝ္းစင္းသင္းမ်ား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအိုဝ္းၿခဲဳင္း ေနထိုင္ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပအိုဝ္းကြန္လံုမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။

ပအိုဝ္းနီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လင္းေခးခရိုင္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္တဝီးေဒသ၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ပီး ေဒသႏွင့္ သံလြင္ျမစ္တစ္ေၾကာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အစပထမတြင္ ပန္တဝီးေဒသႏွင့္ ပန္ပီးေဒသတြင္သာ စုၿပီးေနထိုင္ၾကသည္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ သံလြင္ျမစ္တစ္ေၾကာသို႔ တိမ္းေရွာင္ရင္း အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည္။ ပန္တဝီးေဒသသည္ လင္းေခးၿမ္ိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ပန္ပီးေဒသသည္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ႀကီး-ဟိုပံုး-မိုင္းပြန္-လိြဳင္လင္-နမ့္စန္-မိုးနဲ-လင္းေခး-မိုင္းပန္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သြားလာႏိုင္ပါသည္။ ပအို၀္းနီေဒသ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ ေျမသားလမ္းျဖစ္ၿပီး၊ ပညာေရးမွာ မူလြန္သာရွိေနေသးသည္။ က်န္းမာေရးမွာ ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ ေဆးေပးခန္းတစ္ခုသာရွိသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလြန္ေနာက္က်ဆံုးေသာ ေနရာေဒသဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မေရာက္ဖူးေသာ လူသူအေရာက္အေပါက္ နည္းပါးေသာေဒသျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းနီသည္ ရိုးသားပြင့္လင္းၿပီး ရိုးရွင္းစြာေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ လူေနမႈဘဝမွာေတာေတာင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမွာ မထူမပါး ဝတ္ဆင္တတ္သည္။ ေနအိမ္မွာ အမိုးအျဖစ္သက္ကယ္ကိုပွ်စ္၍ မိုးၾကၿပီး၊ အရန္အကာအျဖစ္ ဝါးထရံကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ေျမပဲ၊ ပဲပုတ္၊ စပါးကို မိမိအိမ္သံုးအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ စီးပြားျဖစ္မွာ ပဲဇင္းငံုကိုသာ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသည္။ အိမ္သံုးပစၥည္းကိရိယာျဖစ္ေသာ ျခင္းေတာင္း၊ ပလိုင္း၊ ဖ်ာ အစရွိသည္တို႔ကို မိမိရြာသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ယက္လုပ္ၾကသည္။ ေတာင္ယာ၊ ၿခံအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပားမ်ားကို မိမိရြာသားမ်ားကသာ ပန္းပဲ အလုပ္လုပ္ေပးၾကသည္။

ပအိုဝ္းနီ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအေနျဖင့္ နယုန္လတြင္ ဒံုးပ်ံလြတ္ပြဲ(ပြယ္လူးဖဲုင္)၊ ဝါတြင္း (၃)လတြင္ စာဂအလွဴပြဲမ်ား၊ သီတင္းကၽြတ္လတြင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္မ်ား၊ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ဘံုကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴပြဲမ်ား၊ တေပါင္းလတြင္ ရွင္ျပဳအလွဴပြဲမ်ား အစရွိသျဖင့္ က်င္းပၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ အရြယ္မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ(၂၅)ၾကား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အသက္(၁၇) ႏွစ္မွ(၂၀)ၾကား သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေယာက်ာ္ေလးမ်ားသည္ လူပ်ိဳႀကီးဟုသတ္မွတ္၍ အသက္(၂၀)ႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ေသာ မိန္းမပ်ိဳမ်ားသည္လည္း အပ်ိဳႀကီးဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ ခိုးေျပး၍ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးက အိေျႏၵသိကၡာက်ခံၿပီး ခိုးရာလိုက္ရသည့္အတြက္ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီး ဘက္ကိုလိုက္ေနေပးရသည္။ ရိုးရိုးေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းလွ်င္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူထားသည့္အတိုင္း မိမိစိတ္ႀကိဳက္သည့္ဘက္ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

ပအိုဝ္းနီလူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ပညာေရးအလြန္နိမ့္က်ေနေသးသည္။ (၂၀၀၉-၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုဖူးသူဦးေရမွာ(၆)ဦးသာ ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၁၇-ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ရသူ(၂)ဦး၊ တကၠသိုလ္တက္ေနဆဲ(၂)ဦးသာရွိသည္။ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ကတည္းက စာသင္ေက်ာင္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပညာေရးကို တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ျဖင့္သာ သင္ယူႏိုင္ၾကသည္။ အသိပညာအားနည္းသည့္အတြက္ သားသမီး ပညာေရးအတြက္ အာရံုမစိုက္ၾကေခ်။ ရြာေက်ာင္းတြင္  မူလတန္းအထိသာရွိသည့္အတြက္ မူလတန္းျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ၾကကုန္သည္။ တစ္နယ္တစ္ေက်းတြင္ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္ကိုလည္း အသိေနာက္က်ခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းနီ၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမွာ  အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပင္နီအသားေခါင္းေပါင္းအနက္ (သို႔မဟုတ္)နက္ျပာ၊ အတြင္းအက်ၤီအျဖဴ(အျပင္ပန္းသ႑န္တြင္ မည္မွ်ပင္ အေရာင္ကြဲေနေစကာမူ မတူညီကြဲျပားမႈကို မိမိ၏အတြင္းစိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ အၿမဲျဖဴေနပါသည္)၊ အလယ္တစ္ထပ္ပိတ္စေရာင္စံု အစင္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ဝတ္ၾကၿပီး၊ အျပင္တစ္ထပ္တြင္ လက္ရွည္ရင္ဖံုးကို မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ ခ်ဳပ္ဝတ္ၾကသည္။ လုံခ်ည္မွာ ခ်ည္မွင္အနီေရာင္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ တျခားအေရာင္ႏွင့္ အစင္းလိုက္ေရာၿပီးေဖာ္စပ္၍ ယက္ကန္းစင္ျဖင့္ ယက္လုပ္ၿပီး ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အသက္(၄၀) ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၾကက္ေသြးေရာင္ေျပာင္းၿပီး ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အသက္(၅၀) ေက်ာ္အဘြားမ်ားအတြက္ လံုခ်ည္ကုိ အနက္ေရာင္ျဖင့္ ေျပာင္းဝတ္ၾကသည္။ လံုခ်ည္ ပိတ္စေရာင္စံုခ်ဳပ္ဝတ္ရျခင္းမွာ လူ႕စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး လူ႕စရိုက္အဖံုဖံုကို ေဖာ္ညႊန္းထားၿပီး၊ အေရာင္ေတာက္ပေနလွ်င္ လူတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္လည္း အၿမဲလန္းဆန္းေနေစမည္။ ဖိနပ္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္အတြက္ ေဒသနွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေစရန္ စစ္သားစီးဖိနပ္(ဘြတ္ဖိနပ္)ကို စီးၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ ဝတ္စံုကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေပ၊ အဆင္ေျပရာသာ ဝတ္ဆင္ၾကပါသည္။

ဘာသာေရးမွာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ၿပီး၊  အလုပ္အကိုင္မွာ ေတာင္ယာအလုပ္ျဖစ္ေသာ ေနၾကာ၊ ပဲစင္းငံု၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မွာ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြား၊ ျမင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ေစ်းသံုးရာေနရာမွာ လင္းေခးေစ်းႏွင့္ မိုင္းပန္ေစ်းတို႔တြင္ သြားေရာက္သံုးၾကရသည္။ စီးပြားျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အမ်ားဆံုးသြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဘာသာစကားမွာ ပအို၀္းႏွင့္ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းၾကသည္။ စာေပမွာ ရွမ္းစာေပကို အသံုးမ်ားၾကသည္။ ပအိုဝ္းစာေပဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားေပးမည့္သူမရွိသည့္အတြက္ “တံငါနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး” ဆိုသကဲ့သို႔ ေက်းရြာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ရြာအဝင္ဆိုင္းဘုတ္၊ တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ စာေပးစာယူ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွမ္းစာေပသာသံုးၾကသည္။ ဘုရားရွိခိုးဦးခ်သည္ကိုပင္ ပအိုဝ္း ၾသကာသ မရြတ္ဆိုတတ္သျဖင့္ ရွမ္းလိုသာရြတ္ ၾကေတာ့သည္။

ပန္တဝီးေဒသတြင္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၃)ရြာရွိသည့္အနက္ (၃)ရြာတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးစစ္စစ္ ျဖစ္ပါလ်က္ ပအိုဝ္းစကားလံုးဝ မေျပာတတ္ေတာ့ေခ်။ ပအိုဝ္းနီဝတ္စံုကိုပင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မိရိုးဖလာအတိုင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ဝတ္ဆင္ေနၾကပါသည္။ ပန္တဝီးေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ရြာသားမ်ားသည္ စကားေျပာတတ္စ အသက္အရြယ္ရလာတဲ့အခ်ိန္ လူေတာတိုးႏိုင္ရန္အတြက္ဟုဆိုၿပီး ကေလးအရြယ္ကို ရွမ္းစကားျဖင့္သာ တတ္ကၽြမ္းေအာင္ဦးဆံုး သင္ေပးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ပအိုဝ္းစကားမေျပာတတ္ေတာ့ေပ။ ပအိုဝ္းစကား ေျပာတတ္ေသာသူမ်ားမွာလည္း ရွမ္းအသံဝဲျဖင့္သာ ေျပာတတ္ၾကေတာ့သည္။

ပအိုဝ္းနီႏွင့္ ပအိုဝ္းကြန္လံု စကားေျပာအသံမ်ား အမ်ားအျပားကြာျခားေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ ပအို၀္းကြန္လံု ပအိုဝ္းနီ
၁။ စားခ်င္တယ္ မဲဥ္အံး ကဥ္အံး
၂။ မတတ္ဘူး ဒါးေတာ၀္း    ေမာ္ေတာဝ္း
၃။ က်ိန္ရဲတယ္ ခံးဗိြဳန္းဒ်ား        ခမ့္ကဥ့္ဗိြဳန္းဒ်ား
၄။ မႀကိဳက္ဘူး(အစားဘက္) စြယ္ေတာဝ္း    မက္ေတာဝ္း
၅။ ေရွာင္ရမယ္ ေရွာင္းဗား    ကံဗား
၆။ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး ဆဲုင္ကယ္တဆိြဳင္    လြဳတ္တလမ္
၇။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္း ဝါးဆဲုင္ကယ္    ခပ္လြဳတ္
၈။ ကေလးႏို႔တိုက္တယ္ အြဥ္းနဲဥ္းပို             အြဥ္းအုပို
၉။ စားၿပီးၿပီလား အံးထြဴလဲဥ္းနဲ႔     အံးေယာဝ္းလဲဥ္းနဲ႔
၁၀။ ရြာအႀကီးအကဲ ဒံုအတန္အကယ္း     ပူဟိန္ဒံု
၁၁။ တဲ     သြဳမ္း     တဒဲုင္
၁၂။ ေဆး      တသီး     ႀကဲဳင္း
၁၃။ လက္လံ၊ လက္ဖ်ားခါတယ္    ျပန္းငါး     လပ္ငါး
၁၄။ ငရုပ္သီးစပ္တယ္    ခဲဥ္းဟတ္     ခဲဥ္းဟစ္
၁၅။ ေယာကၡမ၊ ေယာကၡထီး ဖီဖူ     မိြဳးခိန္၊ဖါခိန္
၁၆။ အဘိုး၊ အဘြား မိြဳးျဖား၊ ဖါျဖား     မိြဳးလံု၊ ေပါ့လံု
၁၇။ ဦးေလး၊ အေဒၚ မိြဳးနင္၊ ဖါနင္     နင္ထြက္၊ မိြဳးနင္
၁၈။ ငွက္ေပ်ာ္ထုပ္ ထထီးလြမ္     ေခါဝ္းတြဳမ္းေကြး
၁၉။ ပြဲလမ္းသဘင္ ပြယ္ပင္     ပြယ္လမ္
၂၀။ ရဲတယ္ ရဲုင္းငါး     တတဲဥ္ငါး
စသျဖင့္ အသံေနအသံထားကို ရွမ္းစကားျဖင့္ သိသိသာသာ ဝဲသြားသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး အစစအရာရာ ေနာက္က်ဆံုးေဒသျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းနီေဒသကို အလည္တေခါက္ အေရာက္လွမ္းခဲ့ပါရန္ ဖိတ္မႏၱကျပဳရင္း ပအိုဝ္းနီအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းကို ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

နန္းခမ္းညာ(ေကာင္တန္ပန္တဝီးေဒသ)
Powered by Blogger.