Wednesday, February 21, 2018

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားေဒသအတြင္း႐ွိဘိန္း အစားထိုးစီမံကိန္းေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမည့္ခရီးစဥ္အတြက္ အစည္းေဝးျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၁)ရက္၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္၌ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕၊ ရတနာရန္ႏိုင္ေစတီဓမၼာရံုတြင္ ေနာင္တရားေဒသအတြင္း ဘိန္းအစားထိုးစီမံကိန္းေဒသမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမည့္ခရီးစဥ္အတြက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေဒသဦးစီး ျဖားခြန္စံလြင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ စတင္ေပၚေပါက္လာေသာခုႏွစ္မွစၿပီး ယခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ေဒသအတြင္း႐ွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ၈၀%သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ လူေနမႈဘဝျပည့္စံုေသာ အေနအထားမေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ အဓိကအေနျဖင့္ တရားဥပေဒမဝင္ေသာစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးပေပ်ာက္သြားေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသာမက သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ထိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းေဒသတြင္ ဘိန္းအစားထိုးေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေတာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအခန္းက႑မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးစိုက္ပ်ိဳးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားေလ်ာ့က်ေရး၊ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ျမႇင့္တင္ရန္ မျဖစ္မေနႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လမ္း၊တံတား၊ေရ၊ မီး၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ သြားေရးလာေရးမ်ားဆင္ေျပေစရန္ ပထမအေနနဲ႔ လုပ္ဆာင္ေပးေနေၾကာင္း၊ ဒုတိယအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ေနသည့္ရပ္ရြာေဒသမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းမ်ားေကာင္းမွသာ လူေနမႈဘဝျမႇင့္ တင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုထိုင္းႏိုင္ငံ(ONCB)အဖြဲ႔၊ မဲ့ဖားလံုး GIZႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ေဒသ၏ ပကတိအေနအထားကို ေလ့လာကာ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးမည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မွဴးယစ္ဗဟိုဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းမွ မိမိတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္႐ွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အသီးသီး႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသသည္။ ဆက္လက္၍ မဲ့ဖာလံုေဖာင္ေဒ႐ွင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔(OMCB)ႏွင့္ GIZအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အား ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အေမးအေျဖက႑မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

 အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲ အစည္းအေ၀းကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႔မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္)မွ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ဖြံၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး(ေတာင္ႀကီး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး(ဟိုပံုး)၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (ေတာင္ႀကီး)၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး(ေတာင္ႀကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန(ေတာင္ႀကီး)၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန(ေတာင္ႀကီး)၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွဴး ဆရာခြန္ၾကည္၊ မဲ့ဖါးလံုေဖာင္ေဒ႐ွင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔(OMCB)ႏွင့္ GIZအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း စုစုေပါင္း( ၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နန္းတဆံထီ

Powered by Blogger.