Friday, March 16, 2018

သမိုင္းရွိမွ လူမ်ိဳးတင့္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၆)ရက္


သမိုင္းသည္ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ အေဆာက္အဦး၊ လူပုဂၢိဳလ္ စသည္တို႔၏ ေရွးကာလျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းသည္ အစဥ္မွတ္သားရေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာစာကိုု ဆိုလိုသည္။  ေက်းရြာ၊ ဘုရား၊ ဂူ၊  ေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ အေၾကာင္းအရာထူးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စကားေျပျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လကၤာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သီကံုးေရးသားထားသည့္ စာမ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ သမို္င္းသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အတိတ္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ရပ္၊ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္၊ လူမႈေရးျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျပာျပေနသည္။

တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံ၊ တိုးတက္ေသာလူမ်ိဳး အသီးသီးတို႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးသမိုင္းမ်ား၊ လူမႈေရးသမိုင္းမ်ား၊ စစ္ေရးသမိုင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမိုင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုေရးသားထားၾကပါသည္။ အတိတ္သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကို အေျခခံၿပီး အနာဂတ္တြင္ မိမိလိုခ်င္သည့္ ပံုစံမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သမိုင္းသည္ မရွိမျဖစ္ ေရးသား ျပဳစုထားသင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္သည္ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္မွာ သင္ခန္းစာယူတတ္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာျဖင့္ ျပဳစုေရးသားထားသည့္ စာမ်ားသည္ သမိုင္းဟုလည္း ေခၚပါသည္။

အတိတ္ကာလက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အတၳဳပၸတၱိ၊ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားရွိျခင္းသည္ သမိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္တို႔သည္ အမွန္စင္စစ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္ဟု သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား ပါရွိရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ား မပါရွိလွ်င္ သမိုင္းမဟုတ္ဟု ေျပာဆိုေလ့ရိွပါသည္။

သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုသည္ အမွန္မုခ် ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္၊ လုပ္ႀကံေျပာဆိုေရးသားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို ခိုင္လံုေသာ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္တကြ ျပသႏုိင္မွသာလွ်င္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ အခိုင္လံုဆံုးသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားသည္ ေက်ာက္စာစာေပႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဧကန္မုခ်ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕၊ ကိုယ္တိုင္ၾကားသိေသာ သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ ေနာင္လာေနာက္သားတို႕အတြက္ အမွတ္ရေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးမွတ္ထားခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ အလြန္ခိုင္လံုေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ ေက်ာက္စာမ်ားသည္ အခိုင္လံုဆံုး၊ အစိတ္ခ်ဆံုး သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ားအနက္ ပအို၀္းလူမိ်ဳးသည္ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ သမိုင္းေနာက္ခံ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရွိေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ျဖစ္သည့္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအမ်ားဆံုး ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသမ်ား၌ က်င္းပၿပီး ပအို၀္းဘာသာျဖင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးလွယဥ္ ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ ရိုးရာအကၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ လူငယ္မ်ား က်န္းမာႀကံံ႕ခိုင္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱမ်ား ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ မူးယစ္ရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းစာေပထူးခၽြန္ဆု ခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ထည့္သြင္း က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မပ်က္မကြက္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္မွာ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အတုယူေစရန္၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသြားေစရန္ႏွင့္ သမိုင္းသစ္မ်ားကိုလည္း ေရးထိုးထားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ က်င္းပျခင္းသည္လည္း ခိုင္လံုေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားပင္ ျဖစ္သည္။ အတိတ္သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို လက္စြဲကိုင္၍  ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္ကိုျမွင့္မားသထက္ ျမွင့္မားလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပအို၀္းျပည္သူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိေသာေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ကိုလည္း ပအို၀္းျပည္သူတိုင္း ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သမိုင္းမ်ား ထိန္သိမ္းရန္အတြက္ မိမိတာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူၿပီး တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ေနရပါသည္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ အတိတ္သမိုင္းျဖစ္ရပ္သည္ ထိုလူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသမွ် အေရးႀကီးလွေပသည္။ အတိတ္ျဖစ္ရပ္သည္ ပစၥဳပၸန္ကို ပိုမို၍ နားလည္ေစႏိုင္သည္။ အနာဂါတ္တြင္ မည္သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေတြးမွန္းဆႏိုင္သည္။ အတိတ္သမိုင္းသည္ ထိုလူမိ်ဳး၏ အနာဂါတ္ မီးရွဴးတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ပအို၀္းျပည္သူတိုင္း ဖတ္ရႈ႕ေလ့လာရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ သမိုင္းသိမွ လူမ်ိဳးကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ဆိုသကဲ့သို႔ မိမိလူမ်ိဳးကို ျမွင့္တင္လိုေသာ သူသည္သမိုင္းေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန သိရွိထားရပါမည္။ သမိုင္းသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ေရရွည္တည့္တံ့ေစရန္အတြက္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွေပသည္။

ေခတ္စနစ္သည္ အစဥ္အၿမဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ၍ ေနပါသည္။ ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲတိုင္း သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ အစဥ္အလာမ်ားသည္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲ၍ ေနပါသည္။ က်န္ရစ္ေသာ ေခတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းျခင္းရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ထိုေခတ္၏ သမိုင္းျဖစ္ရပ္သဖြယ္ က်န္ရစ္ေနေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းအေပၚ အတိတ္သမိုင္းမ်ားကို လိုက္လံ ဖ်က္ဆီး၍ရမည္ မဟုတ္ေပ။

မိမိတို႔၏ သမိုင္းကို မသိေသာ လူမ်ိဳးသည္ မွတ္ဉာဏ္မရွိေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္ တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “သမိုင္းကို ဘာလို႔သင္ရသနည္းဟုေမးလွ်င္ မအေအာင္လို႔ သမိုင္းကို သင္ထားရပါမည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ အဆိုအမိန္႔တြင္ ၾကားဖူးပါသည္။”  မိမိလူမ်ိဳး၏ သမိုင္းကိုေမ့ေနေသာလူမိ်ဳးသည္ အတိတ္ကာလက မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္မ်ားကို အသစ္တစ္ဖန္ရွာေဖြေနရေပဦးမည္။ တီထြင္ထားသည္မ်ားကို ထပ္မံ၍ တီထြင္ရေပဦးမည္။ ဘိုးဘြားမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ အလားတူ ျပႆနာမ်ားကို ထပ္မံ၍ ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းေနရေပဦးမည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ အမွားမ်ားကိုလည္း တစ္ဖန္ ျပန္လည္မွားၾကေပဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မိမိလူမ်ိဳး၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး မိမိလူမ်ိဳး ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အျဖစ္ အပ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ေရးမွတ္ထားၿပီး သမိုင္းသစ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားမႈ မရွိလွ်င္ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၾကလွ်င္ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆာ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီက “လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳး၏အတိတ္သမိုင္းကို အေ၀းဆံုးသို႔ ျပန္ၾကည့္ႏိုင္သူသည္ ကိုယ့္တုိုင္းျပည္ကိုယ့္လူမိ်ဳး၏ အနာဂါတ္ကံၾကမၼာကုုိုလည္း အေ၀းဆံုးသို႔ လွမ္းေမၽွာ္ ရႈျမင္နိုင္သည္” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အနာဂါတ္ကံၾကမၼာကို အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္လိုလွ်င္၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္လိုလွ်င္၊ မိမိလူမ်ိဳးေရရွည္တည္တံ့လိုလွ်င္ လက္ရွိပအို၀္းလူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္္ငံေရးျဖစ္ရပ္၊ စီးပြားေရးျဖစ္ရပ္၊ လူမႈေရးျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ စနစ္တက်ေရးမွတ္ထားၿပီး သမိုင္းသစ္မ်ား ေရးထိုးထားႏုိင္ရန္  လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရွိၿပီးေသာ အတိတ္သမိုင္းမ်ားကိုလည္း သိရွိလာေအာင္ ပအို၀္းျပည္သူတိုင္းေလ့လာေစလိုၿပီး အနာဂတ္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ျဖင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးဂုဏ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကိုးကား။ ။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား
နင္;အြဥ္ရက္ခြိဳ,
ခမ္းစႏၱာ;
Powered by Blogger.