Monday, March 5, 2018

သမိုင္းေပးတာဝန္ေက်ပါေစ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆)ရက္

credit - မူရင္းဓါတ္ပံုရွင္

လူ႕ေလာကတြင္ လူဟုေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ေျခ၊ လက္၊ ႏွာေခါင္း၊ နား၊ မ်က္စိ စသည္တို႔ အဂၤါလကၡဏာမ်ားမျပည္စုံေသာသူတစ္ဦးသည္ လူမ်ားအလယ္တြင္မ်က္ႏွာငယ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး အထင္အျမင္ေသးျခင္းႏွင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းၿပီး လူသားတစ္ဦးရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးဆုံးရႈံးျခင္းေၾကာင့္ လူျဖစ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း လူျဖစ္ရႈံးေသာသူျဖစ္သည္။

ထိုနည္းအတိုင္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္လည္း လူမ်ဳိးအဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးေခၚ ဓေလ့ထုံးတမ္း ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမရိွျခင္း၊ ရိွေသာ္ျငားလည္း တည္ၿမဲျခင္းမရိွေသာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အထင္အျမင္ေသးျခင္းခံရၿပီး မိမိတို႔၏ လူမ်ဳိးဂုဏ္က်က္က်ဆင္းကာ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား၊ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား၊ တန္ခိုးၾသဇာအာဏာမ်ားမရိွသျဖင့္ အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏စာေပကို မိခင္ဝမ္းဗုိက္ထဲမွေမြးဖြားလာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တတ္ေျမွာက္ရန္ တာဝန္တစ္ခုအျဖစ္ပါလာၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ မိမိတို႔စာေပ၏ စာေပအကၡရာ၊ သေကၤတမရိွေသာလူမ်ဳိးသည္ မိမိေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေဆာင္ရြက္ရန္ စာထဲတြင္သမိုင္းမ်ားမက်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ ေကာင္းေသာအေမြမ်ားကိုလက္ခံရရိွထားျခင္းမရိွသျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိးကို အထင္ေသးျခင္း၊ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုအထင္ေသးၿပီး အျခားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကိုအထင္ႀကီးကာ အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ားရွိလာ၍ ေနာက္ဆုံးတြင္ စာေပထြန္းကားသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ကြ်န္အျဖင့္ေရာက္ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ စာေပထြန္းကားၿပီးတည္ၿမဲေသာလူမ်ဳိးသည္ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ စည္းလုံးညီးညြတ္မႈကိုရရွိေစသည္။ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အျခားေသာလူမ်ဳိးႀကီးမ်ား၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းအႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိလူမ်ဳိးမ်ား၏အသိပညာဗဟုသုတသည္ မိမိတို႔၏ စာေပထဲတြင္ရိွထားျခင္းျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ တည္ၿမဲေအာင္ရပ္တည္ႏိုင္ေသာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာတိုင္းျပည္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ စာေပမ်ားကို ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္လည္း အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ လက္နက္ျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အေမြအႏွစ္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ စာေပ၊ သမိုင္းရာဇာဝင္မ်ားကို သိရိွထားျခင္းမရိွလွ်င္ လူ႔သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ၾကာခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး စစ္တိုက္မည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးတို႔၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ စာေပတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းရာဇာဝင္ကို ဦးစြာဖ်က္စီးခဲ့ၾကသည္။

စစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ စစ္သားအင္အား၊ ႏိုင္ငံမည္မွ်ပင္က်ယ္ျပန္႔ေနေစကာမူ စာေပထြန္းကားျခင္း မရိွသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ကြ်န္ဘဝသို႔ ေရာက္ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေပသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ တန္းဖိုးႀကီးေသာရတနာတစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စာေပ၏တန္ခိုးအာဏာသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္ လက္နက္ကိရိယာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို ဝါးမ်ဳိႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္လြန္စြာမွ အသုံးဝင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္းေၾကာင္းရာဇာဝင္ကိုလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိရိွထားရန္လိုအပ္ေပသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏စာေပသည္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တတ္ေျမွာက္ေအာင္သင္ၾကားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တန္ဖိုးထားတတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ လူတို႔၏ေနထိုင္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းပညာမ်ားကိုတတ္ေျမာက္သည့္ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္ကို အားရေက်နပ္မႈလည္းရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ပညာတတ္ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ စာေပမ်ား ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ တာဝန္တစ္ခုေမ့ေလ်ာ့ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ အေနာက္တိုင္းမွလာသည့္ တိုင္းတစ္ပါးတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုအထင္ႀကီးလာကာ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စကားေျပာဆိုရာတြင္ မိမိတို႔၏မိခင္စကားကိုေျပာဆိုဆက္ဆံမႈအားနည္းလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ေနထိုင္သည့္ လူကုန္ထံအသိုင္းအဝန္း၏သားသမီးမ်ားသည္ ပအိုဝ္းစာေပသင္ယူမႈႏွင့္ ပအိုဝ္းဘာသာစကားေျပာဆိုမႈမ်ား မရိွေတာ့သည္ကိုျမင္ေတြ႕လာရပါသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ (သို႔မဟုတ္)လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတို႔ကို တိုင္းတစ္ပါးေသာ လူမ်ဳိးမ်ားက ဖ်က္စီးဖို႔ရန္ လုပ္လာမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ (သို႔မဟုတ္)လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အသက္ေသြးေၾကြးျဖစ္ေသာ စာေပ၊ သမိုင္းေၾကာင္းရာဇာဝင္၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေပ်ာက္ပ်က္သြား ပထမဦးစြာဖ်က္စီးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးသမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္ၾကည့္ရမည္ဆို႔က သုဝဏၰဘူမိသထုံပ်က္စီးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ား၏စာေပသည္လည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။ သုဝဏၰဘူမိသထုံပ်က္စီး၍ ပအိုဝ္း လူမ်ဳိးတို႔၏စာေပသည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးသည္ မ်က္မျမင္၊ နားမၾကား၊ မိဘမဲ့သည့္လူမ်ဳိးဘဝသို႔ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပအိုဝ္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပအိုဝ္းစာေပတစ္ေခတ္ျပန္လည္ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပအိုဝ္းအမ်ားဆုံးေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပအိုဝ္းစာေပ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ဆရာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ေခတ္ပညာတတ္ပအိုဝ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏ စာေပေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္ရန္ တာဝန္တစ္ရပ္သည္ မိမိတုိ႔၏ ပခုံးေပၚက်ေရာက္လာၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးဘိုးဘြား မိဘတို႔ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ပအိုဝ္းစာေပ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစတနာ၊ အနစ္နာ၊ ဝါသနာ နာသုံးနာကိုေရွ႕ထား၍ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္မိမိအမ်ဳိးသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ လူတိုင္းမလုပ္မျဖစ္ ဘဝေပးတာဝန္အရ မိမိလူမ်ဳိးတို႔၏အေမြအႏွစ္မ်ား လူတိုင္းခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၿပီးထိန္းသိမ္းတတ္ရန္လိုပါသည္။

ခြန္လိုရုဲင္း
လြယ္ေကာင္း
Powered by Blogger.