Monday, May 28, 2018

ေခတ္သစ္စုိက္ပ်ဳိးေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၈)ရက္


ယေန႔ ၂၁ ရာစု ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္လူသားတုိ႔၏ခြန္အား အသုံးျပဳေေသာ မိရိုးဖလာစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ကုိ စြန္႔ပစ္ၾကၿပီး စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ အေနာက္နုိင္ငံမ်ား ေျခရာအတုိင္းလုိက္ကာ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း ေပၚထြက္ေရးထက္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ထြက္ရွိနုိင္ရန္ ဓာတုစုိက္ပ်ဳိးေရးေဆး၀ါးမ်ဳိးစုံ၊  ေခတ္မီစက္ယႏၱရားမ်ဳိးစုံျဖင့္ သုံးစြဲလာၾကပါတယ္။

ယေန႔တြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဖာ္စပ္ထားေသာ စပ္မ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပ်ဳိးဗီဇေျပာင္းထားသည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိသာ အဓိကထားဝယ္ယူ စုိက္ပ်ဳိးလာၾကတယ္။ အသင့္သုံး မ်ဳိးပြားမ်ဳိးထုတ္လုိ႔ မရနုိင္ေတာ့တဲ့ မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အနာဂါတ္ကာလမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာ ယေန႔ေတာင္သူမ်ား စဥ္းစားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္က ေတာင္ေပၚေဒသမွာ ေဒသရင္းမ်ဳိးေစ့မ်ား မ်ဳိးထုတ္ျခင္း၊ မ်ဳိးပြားျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ သဘာ၀အတိုင္း မိရိုးဖလာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း တုိးတက္လာေသာ ေခတ္စနစ္အတုိင္း ယေန႔ေတာင္ေပၚေဒသ စုိက္ပ်ဳိးေရးပုံစံလည္း လုိက္ပါေျပာင္းလဲေနပါတယ္။

ယေန႔ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ၎တုိ႕စုိက္ပ်ဳိးေရးၿခံမွထြက္ရွိတဲ့ မ်ဳိးေစ့ေတြကုိ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္စုေဆာင္းရန္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတြစီမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြေတာင္း၊ လုိင္စင္ေတြလုပ္ရ၊ မွတ္ပုံတင္ေတြလုပ္ေနရပါၿပီ။ ေတာင္သူလယ္သမားကုိယ္တုိင္ စုေဆာင္းထားတဲ့ မ်ဳိးေစ့ေတြ မ်ဳိးေစ့မူပုိင္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား ျပဳစုထားတဲ့စာရင္းထဲမွာမပါရင္ တရားမ၀င္ေတာ့ဘူး ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းလုပ္သလုိမ်ဳိး ေမွာင္ခုိမ်ဳိးေစ့မ်ားျဖစ္သြားပါတယ္။

အိႏၵိယနုိင္ငံမွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တုန္းက သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာဗာနာဒါရွီဗာကုိက ဦးေဆာင္ျပီး ေဒသရင္းမ်ဳိးေစ့မ်ား စတင္စုေဆာင္းခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေလာက္က မ်ဳိးေစ့ကုိလုိင္စင္လုပ္ရမယ္ဆုိသည့္ ဥပေဒအိႏၵိယနုိင္ငံထဲ ၀င္ေရာက္ လာပါတယ္။ ဥပေဒအသက္မ၀င္ေအာင္ အိႏိၵယနုိင္ငံေဒသခံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသမားမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကိဳးစား ကန္႔ကြက္ၾကလုိ႔သာ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာပါ။ ခုဆုိရင္အိႏၵိနုိင္ငံမွာ ေဒါက္တာဗာနာဒါရွီဗာကုိ  ဦးေဆာင္ ခဲ့လုိ႔ မ်ဳိးေစ့ဘဏ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေနပါျပီ အခ်ိန္မေရြး၀ယ္ယူလုိ႔ ရေအာင္လည္း စီမံထားပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မ်ဳိးေစ့မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားတာ မရွိေပမယ့္ ယေန႔ ေတာင္ေပၚေဒသ တစ္ခ်ဳိ႕လမ္းေဘးေတြမွာ မ်ဳိးေစ့မူပုိင္ခြင့္ဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ ကြက္က်ားကြက္က်ား ေတြ႕ေနရပါတယ္။  ဒီနုိင္ငံမွာသာ မ်ဳိးေစ့မူပုိင္ခြင့္နဲ႕ မ်ဳိးေစ့ဥပဒေရာက္လာရင္ လက္ရွိ စပ္မ်ဳိးနဲ႔မ်ဳိးဗၤီဇ ေျပာင္း မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ အားကုိးအားထားေနၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနန႔ဲ ေနာက္ေႏွာင္ ကုိ္ယ္ပုိင္မ်ဳိးေစ့မ်ား စုေဆာင္းခ်င္ရင္ေတာင္ မ်ဳိးေစ့မူပုိင္ခြင့္ကုမၸဏီ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာပုိင္ေတြထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရမယ့္ အေျခေနေရာက္သြားနုိင္တယ္။

ေျပာင္းဖူးစပ္မ်ဳိးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မွတ္မိသေလာက္ေျပာရရင္ လြန္ခဲ့ေသာ(၇)ႏွစ္ (၈)ႏွစ္ခန္႕က မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မ်ားဆိုတဲ့ အဖုိးအခမဲ့ေျပာင္းဖူးစပ္မ်ဳိးမ်ဳိးေစ့မ်ား တအိမ္တျပည္နႈန္း ေပၚလာ ပါတယ္။ စ္ုိက္ပ်ဳိးလုိ႔အဆင္ေျပလာတဲ့ေနာက္ပုိင္း မ်ဳိးေစ့ အလကားမရေတာ့ပါဘူး တျပည္ ၅၀၀ နဳန္းနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းစတင္သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်လာပါတယ္။ ခုဆုိရင္တျပည္၀င္အိတ္တအိတ္ကုိ ၂၅၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ေနရပါၿပီ။ ဒါတင္မကေသးဘူး အလြယ္လုိက္တတ္တဲ့ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေအာင္ ႏွံစားပဲေျပာင္းေကာက္ပဲသီးနွံ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ သီးႏွံအားတုိးေဆး ပုိးသတ္ေဆး၊ မုိသတ္ေဆး၊ ရြက္ဖ်န္းအားတုိးေဆး သီးသန္႔ထပ္ေပၚလာျပန္ပါတယ္။

ယေန႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္သားနဲ႔ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ၿမိဳ႕ေနပညာတတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဓာတုပုိးသတ္ေဆးေတြ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာေတြနဲ႕ စုိ္က္ပ်ဳိးထားတဲ့သီးႏွံအစား သဘာဝအတုိင္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ (ေအာ္ဂဲနစ္) သီးႏွံမ်ား ဦးစားေပးဝယ္ယူစားသုံး လာေနၾကပါၿပီ။ လူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပည္သူေတြအျမင္ပြင့္လာေအာင္ တဖက္တလမ္း ကေန (ေအာ္ဂဲနစ္) ႏွင့္ ေဒသရင္းမ်ဳိးေစ့မ်ားစုေဆာင္းျခင္း နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေဟာေျပာပြဲေတြ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း ေပ်ာ္ရြင္စရာေကာင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူေနမႈဘဝ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ ထြန္းကားလာရန္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ၾကမလည္း စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ပါၿပီ။ အနာဂါတ္ကုိအေလးထားရင္၊ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ဳိးစုံသုံးစြဲမႈကုိ တတ္နုိင္သေလာက္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး၊ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ေဂဟာစနစ္ကုိ အားေကာင္းေစတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ၾကၿပီး၊ မေပ်ာက္မပ်က္အမ်ဳိးအစားစုံလင္လွသည့္ ေဒသရင္းမ်ဳိးေစ့ေတြကုိ တန္ဖုိးထားစုေဆာင္း သင့္ပါတယ္။ ဒါမွေႏွာင္လာေႏွာင္သား ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားရဲ႕ ဘ၀အရည္အေသြးႏွင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈကုိ မထိခုိက္နုိင္ေသာ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ သဘာဝစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ တစ္ခုျဖစ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွီခုိအားထားေနတဲ့ ဒီေျမႀကီးဟာ သက္ရွိဇီ၀မ်ဳိးစုံ တည္ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံနဲ႔ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားကုိလည္း မထိခုိက္ေစပဲ ၎တုိ႔ကုိထိန္းထိမ္းကာကြယ္ေပးနိုင္မည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ပုံစံျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူမ်ားအေနနဲ႔  အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားရဲ႕ ဘ၀အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈႏွင့္ ဘ၀အရည္ေသြးမ်ားကုိ မထိခုိက္နုိင္္တဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္  အေလးထားသင့္ပါတယ္။ ေခတ္စနစ္အရ တုိးတက္ေနတာမွန္ေသာ္လည္း လက္ရွိမိမိတုိ႔ ေျမဆီလႊာအေနအထားနဲ႔ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ဳိးစုံ ဆက္လက္သုံးစြဲ လုပ္ကုိင္ေနမယ္ဆုိရင္ ေနာင္လာမည့္ သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါ့မလား ေသခ်ာစဥ္းေစခ်င္ပါတယ္။ 

ေဗြခူ
Powered by Blogger.