Monday, June 18, 2018

မိမိကိုယ္မိမိျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္


လူတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ မည္သူနည္းဆိုသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိၾကသည္ဟု ထင္ေနတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လိုလူလဲဆိုသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ မိမိလုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္တစ္ခု၊ လိုခ်င္ေသာအရာတစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ လြယ္ကူေသာ္လည္း မိမိအမွန္တကယ္ျဖစ္ခ်င္ေသာ လူအမ်ိဳးအစားတြင္ျဖစ္လာရန္မွာ မလြယ္ေခ်။

မိမိဘဝမွာတိက်ေသခ်ာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို ဘယ္လိုစိတ္ကူးမ်ား၊ ဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနသည္ကို သတိထားရမည္။ တစ္ေန႔တာတစ္ရက္တာ ကုန္လြန္သြားတိုင္း မိမိ၏အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေသာ္ ေက်နပ္မႈရွိ/မရွိ ခြဲျခားသိရမည္။

“သင္ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာအေရးမႀကီးပါ။ သင္ဘာေတြလုပ္ေနတာလဲဆိုတာကသာ အေရးႀကီး ပါတယ္”ဆိုေသာစကားအတိုင္း မိမိတကယ္လုပ္လိုေသာအလုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာသိရွိၿပီး စိတ္ပါဝင္စားစြာ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ဘဝဆိုေသာအဓိပၸါယ္လည္းရွိ ေပ်ာ္စရာလည္းေကာင္းေသာအရာဟူ၍ သင္ခံစား တတ္နားလည္လာပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ မိမိကိုယ္ကိုမိမိယုံၾကည္မႈျမင့္တက္လာၿပီး မိမိဘဝတြင္ေက်နပ္မႈ ပီတိမ်ားကို ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္လိုခ်င္ေသာအရာကို ေရွးဦးစြာ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္လုပ္လိုေသာအလုပ္ကို တိက်စြာဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားသည္ကို မရမေနမည္သို႔ပင္ခက္ခဲပါေစ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယအား ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ ၿပီးဆုံးသည့္တိုင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ အခက္ခဲအနည္းငယ္နဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ရရာဝယ္ လက္ေလွ်ာ့တတ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕သူတ႔ိုသည္ အႀကိမ္ေရ ေပါင္းတစ္သန္းမကေသာအမွားမ်ားျဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႀကိဳးစားမႈမ်ားစြာကို ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ၿပီးေသာ္ အေတြ႕အႀကံဳရ သည္ဟု ခံယူၾကသည္။

လူတုိင္းသည္ အားသာခ်က္နဲ႔အားနည္းခ်က္မ်ား ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာအခ်က္ႏွင့္ မေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ “No one is perfect” မည္သူမွ်ၿပီးျပည့္စုံသူရယ္လို႔ မရွိေသးပါ။ မိမိကိုယ့္ကိုျပန္ျမင္ေသာ အျမင္သည္ ျပတ္သားမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိသည္ မည္သူနည္း၊ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဘယ္နည္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္အတြက္၊ မိမိဘဝအနာဂတ္အတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လုံ႔လဝီရိယ ျဖင့္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိရပါမည္။

မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ရႈျမင္သုံးသပ္ရာတြင္လည္း အျခားသူမ်ား၏ရႈျမင္ပုံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္။ လက္ခံရမည္။ ေမ့မထားသင့္ေပ။ မိမိတြင္အမွန္ပင္တစ္ကယ္ မရွိေသးေသာ အရည္အေသြး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားကလည္း မိမိကိုယ္အရည္အခ်င္းမရွိသူဟု သတ္မွတ္ထား ထင္ျမင္ထားရာ ဝယ္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အျခားသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးလြန္းေသာ ယုံၾကည္မႈ (Over Confidence) မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

မိမိတို႔ငယ္ရြယ္စဥ္အခါတြင္ လဲက်သြားလ်ွင္ ဝိုင္းဝန္းေဖးမကူညီၾကၿပီး အရြယ္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္အခါကာလတြင္ လဲက်ျပန္ေသာ္ ေဖးမကူညီမႈမရရွိႏုိင္ေတာ့သလို အသံတိတ္ၾသဘာေပး ေပ်ာ္ရြင္ ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကေပေသးသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ မိမိအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ မခံခ်င္စိတ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ငွက္တစ္ေကာင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာ အေတာင္ပံတစ္စုံရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို အမွန္အတိုင္းရႈျမင္သုံးသပ္ၿပီး မိမိသတိျပဳမိသမွ်ေသာ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကို ထိေရာက္စြာျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကတိျပဳရမည္။

မိမိ၌ရွိေသာ အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အေသအခ်ာသိျမင္လာရမည္။ မိမိကြ်မ္းက်င္ေသာ နယ္ပယ္ကိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္ၿပီး မိမိတို႔၏လုပ္ႏူိင္စြမ္းကို အံဝင္ခြင္က် အသုံးခ်သြားကာ မိမိတြင္ရွိေသာလုပ္ႏုိင္စြမ္းကိုေကာင္းမြန္စြာ သိေသာသူသည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈအျပည့္ျဖင့္ အလုပ္ကိုအေကာင္းဆုံး လုပ္ႏိုင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်န္မတို႔အေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းလာရန္ ဂရုစိုက္အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္းသည္ ကြ်န္မတို႔ရရွိမည့္ ရယူေအာင္ျမင္မႈမ်ား(Gain) ႏွင့္ ေပးဆပ္မႈ နာက်င္မႈ  (Pain) ဆိုေသာအရာႏွင့္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္ရပါသည္။ ရယူေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုအေျခခံၿပီး စဥ္းစား ပုံစဥ္းစားနည္း၊ ရႈျမင္သုံးသပ္ပုံရႈျမင္သုံးသပ္နည္း၊ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ပုံေျပာဆိုလုပ္ကိုင္နည္း၊ နားေထာင္ပုံ နားေထာင္နည္းေတြက ကြ်န္မတို႔ရရွိမည့္ ရယူေအာင္ျမင္မႈႈ(Gain)ႏွင့္ေပးဆပ္မႈ နာက်င္မႈ(Pain)ကို ကြဲျပားျခားနားေစပါသည္။ ရယူေအာင္ျမင္မႈ(Gain) ဆိုေသာအရာသည္ ကြ်န္မတို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵကိုျပည့္စုံေစၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္ေက်ာက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာေပးေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္နာက်င္မႈ(Pain) သည္ကား ကြ်န္မတို႔အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ကြ်န္မတို႔၏ဆႏၵကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေသာအခါတြင္ ရယူေအာင္ျမင္စရာ(Gain) မ်ားရွိသလို ေပးဆပ္နာက်င္စရာ(Pain)လည္း မ်ားစြာရွိေနသည္ကို မေမ့သင့္ၾကေပ။ ကြ်န္မတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရာဝယ္ ရယူေအာင္ျမင္ေရး(Gain) ခ်ည္းကိုသာ ရခ်င္လို႔မရပါ။ ေပးဆပ္နာက်င္စရာ(Pain)လည္း ရွိေနႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္မတို႔အေတြ႕အႀကံဳ၊ အေတြးအေခၚ၊ လိမၼာပါးနပ္မႈဆိုေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ကြ်န္မတို႔ ရယူေအာင္ျမင္စရာ(Gain) မ်ားသထက္မ်ားလာၿပီး ေပးဆပ္နာက်င္စရာျဖစ္ေသာ(Pain) တို႔ကိုလည္း နည္းသထက္နည္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ကြ်န္မတို႔အေနျဖင့္ ေရွးဦးစြာ ကြ်န္မတို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ၾကားသိသမွ်၊ ျမင္သမွ်ကို အေျခခံ၍ Pain ဘက္တြင္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး Gain ဘက္တြင္ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကြ်န္မတို႔၏ ဘဝတြင္လိုအင္ ဆႏၵမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ “No Pain No Gain” တဲ့။ ေပးဆပ္နာက်င္မႈ (Pain) မရွိပဲ ရယူေအာင္ျမင္မႈ(Gain) ရရန္အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူကို လူေတာ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ မိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆရာညီမင္းအိမ္ေရးသားေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း(Personal Development) စာအုပ္မွ ကိုးကားၿပီးေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ဖူးမူဗြာ(မုဲင္းေကာင္)
Powered by Blogger.