Wednesday, June 20, 2018

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ပအို၀္းတို႔၏အနာဂတ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀)ရက္


ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ အေနေအးၾကသည္။ ဘာသာတရားအလြန္ကိုင္းရိႈင္းၿပီး ဘာသာေရး၏အဆုံးအမကိုလည္းနာခံေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လူႀကီးမိဘစကားကိုနားေထာင္ၿပီး စည္းလုံးမႈအားေကာင္းေသာလူမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္လိုသူမ်ားလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ မဟုတ္မခံသည့္ လူမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း (၁၃၅)မ်ိဳးစုေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳးထဲတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ လူဦးေရစာရင္းအရ အဆင့္(၅)သို႔မဟုတ္အဆင့္(၆)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးတိုင္းရင္းသားအုပ္စုအျဖစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ လူဦးေရအရၾကည့္မည္ဆိုပါက အင္အားမ်ားသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ေခတ္တစ္ခါတုန္းက အႏိွမ္ခံဘ၀သို႔က်ေရာက္ခဲ့ရျခင္းမွာအဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ မဟုတ္မခံေသာစိတ္ေၾကာင့္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ခံအားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈေကာင္းျခင္းေၾကာင့္သာ အႏိွမ္ခံဘ၀မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အႏိွမ္ခံဘ၀ေရာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ အေနေအးလြန္းျခင္းေၾကာင့္လား၊ အသိပညာအားနည္းရျခင္းေၾကာင္းလား၊ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။

ေခတ္စနစ္ဆိုးတစ္ခု၏ ႏိွပ္စက္မႈဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ဘ၀ကိုဒုကၡမ်ိဳးစုံျဖင့္အလူးအလဲရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။ ေခတ္စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ မိမိရပိုင္ခြင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဤသည္မွာ ေခတ္စနစ္ဆိုးတစ္ခုေၾကာင့္ အျပစ္ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယေန႔ဒီမိုကေရစီေခတ္ သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းမွ လူမ်ိဳးစုႀကီးဆီသို႔ ရရွိလာသည့္အခြင့္အေရးကို မဆုံးရႈံးရေလေအာင္သူသူငါငါအလုအယက္နဲ႔ ဖန္တီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယူတတ္ဖို႔လည္းအေရးႀကီးပါ သည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏အခြင့္အေရးကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးကသာဖန္တီးရယူရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔အ စည္း၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးကမွ ပအို၀္းလူမ်ိဳးအတြက္ပါဆိုၿပီး“ေရာ့လို႔” လာေပးမည္မဟုတ္ပါ။

အခြင့္အေရးရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အသုံးခ်တတ္ရန္လည္း လိုေနပါသည္။ အသုံးမခ်တတ္ပါကလည္း သဲထဲေရသြန္သလို အလကားျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ရရွိလာသည့္အခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈမျဖစ္ရေစရန္ အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်တတ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔သည္ကြ်မ္းက်င္သည့္ အရင္းအျမစ္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအရင္းအျမစ္မွာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်မ္းက်င္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကို မ်ားမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္လိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနအရ ဘြဲ႕တစ္ခုေလာက္ရၿပီး ေက်နပ္ေန၍မရေတာ့ေၾကာင္းကို လူႀကီးကအစ လူငယ္မ်ားပါမက်န္ နားလည္ထားရန္အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ ပအို၀္းေဒသမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည္ကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္း သတိျပဳေနရမည့္အေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ အရင္ဆုံးေသာစိန္ေခၚမႈသည္ ပညာေရးက႑ျဖစ္ၿပီး အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းျမင့္မားမႈ၊ အထက္တန္းႏွင့္ေကာလိပ္ေအာင္ျမင္သည့္ႏႈန္းနိမ့္က်မႈ ဆရာမ်ားမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ပအို၀္းဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈတို႔ကို ေတြ႕ႀကဳံေနရဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ေငြရသီးႏွံသစ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္ႏို္င္ရန္ နည္းပညာသစ္မ်ားက်င့္သုံးျခင္းတို႔ကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေစ်းကြက္အာမခံခ်က္မရွိမႈ၊ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူကာၾကာရွည္ခံေအာင္ အေအးခန္းစသည့္ ကုန္ေလွာင္ရုံမ်ားမရွိမႈ၊ တန္းဖိုးျမွင့္တင္ႏိုင္ျခင္းမရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ပုံမွန္၀င္ေငြႏွင့္ အျမတ္ေငြရရွိမႈနည္းပါးခဲ့ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္ကဘိန္းေစ်းရွိ၍ စား၀တ္ေနေရးအတြက္အဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ဘိန္းေစ်းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေတာင္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ NGOမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေသးစား၊ လက္မႈလုပ္ငန္းသင္တန္းမ်ားကူညီေပးခဲ့ေသာ္လည္း စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္လုံေလာက္မႈမရွိေသးပါ။အေၾကာင္းအရင္းမွာ အစားထိုးသီးႏွံမ်ားသည္ အနာဂတ္ေစ်းကြက္တြင္ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေသးစားထုတ္ကုန္မ်ားသည္လည္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြရန္အခက္အခဲရွိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းတို႔ေနရပ္စြန္႔ခြာကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိရာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ မည္မွ်ပင္ခက္ခဲေစကာမူ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္လည္း ရွိေနေသးသည္မဟုတ္ပါေလာ။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္လည္း တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ ရင္တမမႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည့္အေနအထားပင္ရွိေနေသးသည္ကို မည္သူမွ်ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အလြန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLDအစိုးရတက္လာသည္။ ပအို၀္းလူထုအတြက္ဆိုၿပီး ပအို၀္းလူမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မည္သည့္၀န္ႀကီးဌာနက အေရးတစ္ယူလုပ္ေပးတာမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါသလား။ ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္အတြက္ တစ္ပါးသူကိုအားကိုးေန၍မရဆိုသည္ကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးအားလုံး အၿမဲႏွလုံးသြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္အတြက္ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အခ်င္းခ်င္းေ၀ဖန္ပုပ္ခတ္ေနမည္ဆိုပါက ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္သာႀကဳံေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို အလုပ္လုပ္သည့္အခါမွာ မိမိတို႔၏မ်က္လုံးမ်ား၊ နားမ်ားကို အၿမဲဖြင့္ထားရန္လိုပါသည္။ မိမိတို႔၏မ်က္စိ၊နားမ်ားကို တစ္ခ်ိန္လုံးပိတ္ထားေနမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ႏွလုံးသားသည္လည္း ပိတ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအေပၚယံုၾကည္မႈမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိမိမိတို႔ေဒသမွာပင္ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ရန္ထက္ စကားမ်ား၊ ရန္ျဖစ္၊ အခ်င္းခ်င္းအပုပ္ခ်ၾကရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနၾကျခင္းကပိုမ်ားေနသည္။ တစ္ခုခုဆိုအေျဖရွာၿပီး အတူတူပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းထက္ ဟိုအဖြဲ႕ကဘာျဖစ္တယ္၊ ဒီလူကမေကာင္းဘူးနဲ႔အျပစ္ရွာခ်င္ၾကသည့္လူေတြကပိုမ်ားေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။“မမွားဖူးတဲ့ေရွ႕ေန၊ မေသဖူးတဲ့ေဆးသမား” ဟူ၍ရွိပါသလား။ လူတိုင္းအမွားနဲ႔မကင္းႏိုင္ပါ။ တစ္ခါမွားဖူးတာႏွင့္ တစ္သက္လုံးမေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာေနရင္တရားပါသလား။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မတည္႔/မေကာင္းသည္ႏွင့္ အဲဒီတစ္ဖြဲ႕လုံးမွာရိွေနသည့္လူေတြအားလုံးမေကာင္းဘူးလို႔ တစ္ခ်ိန္လုံးလိုက္အျပစ္တင္ေနျခင္းသည္ ငါးခုံးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ေလွေပၚမွာရွိသည့္ငါးအားလုံးသည္ အပုပ္ပါလို႔ျငင္းခုံေနတာႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္ၿပီး အဆုံးသတ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ ဇာတ္သိမ္းေကာင္းပင္ရရွိရန္မလြယ္ကူပါ။

ထို႔အတူ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်ရျခင္းသည္လည္း အေျပာဟုတ္ၿပီးအလုပ္လြဲေနသူမ်ားေနျခင္း၊ အလုပ္နဲနဲလုပ္ျပၿပီးေဘးထိုင္စကားမ်ားေနျခင္း၊ ကိုယ္ကိုတိုင္က်ဘာမွမလုပ္ခ်င္ သူမ်ားလုပ္ေတာ့လည္း အေကာင္းမျမင္တတ္ျခင္း၊ မေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ “အသံေၾကာင့္ဖားေသ”ဆိုသည့္အတိုင္းမျဖစ္ရေစရန္ အေျပာထက္အလုပ္ကိုႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ရန္လိုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို မ်ားမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္လည္း အစိုးရ၏အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာဌာနမ်ားတြင္ မ်ားမ်ား၀င္ေရာက္အမႈထမ္းႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးလိုအပ္သည့္ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္လည္း အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားထားရွိရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လည္း သဟာဇာတျဖစ္ရန္လိုသည္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မည္သူႏွင့္မဆိုလူမ်ိဳးေပါင္းစုံႏွင့္လည္း လက္တြဲ၍အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးတစ္ခုတည္းႏွင့္သြားလို႔မရပါ။ အမ်ိဳးသားေရးကိုအေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအသြင္ျဖင့္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ မိမိႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြဟူ၍မရွိပါ။ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရ ရန္သူသည္ မိတ္ေဆြျဖင့္ႏိုင္သလို၊ မိတ္ေဆြသည္လည္း ရန္သူျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကိုပအို၀္းတို႔အေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားရန္လိုၿပီး တစ္ခ်ိန္တုန္းကအဃာတတရားကို အမုန္းပြားၿပီး ဟိုလူမ်ိဳးကမေကာင္းဘူး၊ ဒီလူမ်ိဳးကမေကာင္းဘူးစသျဖင့္အတိုက္အခံလုပ္ေနမည္ဆိုပါက ေဒသတြင္းရွိျပည္သူမ်ားသာ ဒုကၡခံစားေနရမည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္မေကာင္းတာႏွင့္က်န္သည့္လူမ်ားအားလုံးမေကာင္းေတာ့ဘူးျဖစ္ကုန္ၿပီး၊ ေနရာ/ေဒသတိုင္းတြင္ မေကာင္းသည့္လူမ်ိဳးရိွသလို ေကာင္းသည့္လူမ်ိဳးလည္းအမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ထိုသို႔မ ေကာင္းသည့္အေတြးအခၚမ်ားသည္လက္ရွိလူႀကီးမ်ားသာမက မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအထိ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတက္သည့္ေဒသအျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿခဲဳင္းေပ;ခြန္
(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.