Friday, June 22, 2018

လူမ်ိဳးဂုဏ္ေဆာင္ေပးေသာစာေပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၂)ရက္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း (၁ဝဝ)ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားရွိခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးက်ေသာလူမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ လူနည္းစုျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ႏိုင္ငံတြင္းလူသိလာေစရန္ အဓိကက်ဆံုးမွာ စာေပယဥ္ေက်းမႈပင္ျဖစ္သည္။

စာေပအကၡရာတုိ႔သည္ တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားစုတို႔၏ အျမင္က်ယ္မႈ ဒိဗၺစကၡဳ အတားအဆီးမရွိ ျမင္ႏိုင္ေသာ မ်က္စိေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေၾကးမံႈသဖြယ္ျဖစ္ေစသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ႏုိင္ငံေက်ာ္ရန္၊ လူမ်ိဳးဂုဏ္ရည္ျမင့္တင္ရန္ စာေပသာအဓိကက်သည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားေသာရႈေထာင့္မွၾကည့္ရလွ်င္ ယခုုခ်ိန္ခါ၌ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူဦးေရေပါင္းမ်ားျပားလာေသာ္လည္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ေမွးမွိန္ေနျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းကပင္ မိဘ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အစရွိသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈကိုအေလးမထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုလိုဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ State ေက်ာင္းအပါအဝင္ တကၠသိုလ္အသီးသီး၌ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသူ/သား အမ်ားစုသည္ ကိုယ္ပိုင္စာေပကို ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသူ/သားသည္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခင္ကမိဘ၊ အသိုင္းအဝိုင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာ/မ မ်ားမျပည့္စံုျခင္းပင္ဟုယူဆရသည္။ ဤသို႔အျပဳအမူမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုးတက္ ဖြံ႔ံၿဖိဳးေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကထက္ ယခုအခ်ိန္ခါတြင္ ပညာတတ္မ်ားျပားလာၿပီျဖစ္၍ ပအိုဝ္းစာေပတတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းေနေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသူ/သား အပါအဝင္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို အေလးေပးသင္ၾကားေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။

ေသာ္တာလမင္း၏ ေအးျမဝင္းေသာအလင္းေရာင္သည္ ညခင္းကမၻာ၏အေမွာင္ထုကို ထိန္လင္းေစသည္။ ေက်ာက္သံ၊ ပတၱျမားတို႔၏ အေရာင္ေၾကာင့္ ေတာင္၏ဂုဏ္သည္ ပိုမိုျပည့္စံုလာရသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားေၾကာင့္ ေတာေတာင္စိမ့္စမ္းေရရရံုႏွင့္ နန္းေတာ္တို႔၏အလွကို ပိုမိုျပည့္စံုလာသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ လူမ်ိဳးဂုဏ္ရည္တြင္လည္း စာေပယဥ္ေက်းမႈ ျပန္႔ပြားသည့္ေနရာတြင္ အဓိကက်သည္။

ယခုေခတ္ကာလအခ်ိန္ၾကည့္ရလွ်င္ ႏွစ္တိုင္းပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ဗဟိုသံဃာအဖြဲ႔တို႔မွဦးေဆာင္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ပအိုဝ္းစာ ဆရာျဖင့္သင္တန္းကိုိၾကည့္ရလွ်င္ ႏွစ္တိုင္းလူဦးေရတိုးမ်ားလာသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးေသာ္လည္း မိမိရပ္ရြာရွိမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းမရွိပါက ရလဒ္အက်ိဳးနည္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားခဲ့သည့္လူဦးေရအတိုင္း ေယာက္တိုင္းလိုလိုျပန္ေဝမွ်ေပးႏိုင္ရန္ မလြယ္ေသာ္လည္း ထက္ဝက္မွ်မိမိရပ္ရြာအက်ိဳးသယ္ပိုးရင္း အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ျပန္လည္သင္ျပေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။

ပညာရွိ၊ ပညာတတ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တို႔က တတ္အားသမွ်ထိန္းသိမ္း လာႏိုင္ခဲ့ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္/မ တို႔ႏွင့္ညီငယ္၊ ညီမငယ္တို႔လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ စာေပကို တတ္ေျမာက္ၿပီး အမ်ိဳးဘာသာကို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွိၿပီးသား အပင္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ မရွိေသးေသာေတာင္ကတံုးေလာက္ပ်ိဳးေထာင္ရန္ ခက္လိမ့္မည္မထင္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ပအိုဝ္းစာေပကို ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားက ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လူတိုင္းတာဝန္ကိုယ္စီ ျဖင့္ထိန္းသိမ္းရံုသာမက ပိုမိုတိုးတက္ရန္၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအထိ လူအမ်ားသိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမိသားစုမွာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ေနထိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရသူတစ္ပါးဘာသာစကားကို သံုးလာၾကသည္။ အေျခအေနအခ်ိန္အခါေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သလို သံုးတတ္ရန္လိုသည္။ မိသားစုတြင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္စကားစျမည္ ေျပာဆိုသည့္အခါ၌ မိမိလူမ်ိဳး စာေပကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ မိမိပိုင္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာရန္ လိုအပ္သည္။ သူတစ္ပါးဘာသာစကား ကိုသံုးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားကို ေရထဲနစ္သည္ထက္နစ္ေအာင္ လုပ္ေနသည္ႏွင့္သဏၰန္တူလိမ့္ မည္။ “ မိမိအမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါ။ မိမိဘာသာစကားကိုေျပာပါ။ ေၾကြးေၾကာ္ပါ။ ” ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ရတနာကို ထိန္းသိမ္းၿပီးသည္သာမက ကိုယ္ေျပာထြက္လိုက္သည့္ ရတနာစကား ေလထဲလြင့္ပါၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီမွ ကမၻာတစ္ဝန္းဆီသို႔ ပို႔ေပးၿပီးသား ကုသိုလ္တစ္ပါးျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာရွိေစသည္။

မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးေရနက္ထဲမွ ေကာင္းကင္ျပာေပၚထိ ထိုးတက္လာေစႏိုင္သည္။ ကုသိုလ္မ်ားစြာရရွိသည့္ ဤအလုပ္မ်ိဳးကို လူတိုင္းကိုယ္စီအသိစိတ္ျဖင့္ တာဝန္ယူၾကၿပီး အဘက္ဘက္မွျပည့္စံုသည္အထိ ကုသိုလ္ယူၾကရင္း အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းစာေပသည္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္အတြက္ ပအိုဝ္းစာတတ္ရန္္အထူးလိုအပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ႏႈတ္ျဖင့္သာ ေျပာဆိုသံုးစြဲလာၾကသည့္ ရာဇဝင္သမိုင္းမ်ားကို စာျဖင့္ေရးသားရန္အတြက္ “ ဒါ;တဝ္းလိတ္သားယံထို,မား၊ ျဖားဆားမူ;ခိုသြဥ္လိတ္ယို” စသည့္ စာသားကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ပအိုဝ္းစာေပတတ္ေျမာက္ရန္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္လူရြယ္တို႔ လက္ဝယ္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးဆပ္ရင္းႏွင့္ တိုးတက္ျပန္႔ပြားေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္တိုင္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိေပးႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ပအိုဝ္;မူဗြာ
Powered by Blogger.