Wednesday, July 18, 2018

ပအိုဝ္းေဒသအေျခအေနႏွင့္ လူေနမႈဘဝ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၈)ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တန္ဖိုး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏တန္ဖိုးသည္ ေက်းလက္ ယဥ္ေက်းမႈဘ၀ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လြန္စြာခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈမ်ားရိွၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၈၅%ေသာ ဧရိယာသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ၏ ၈၅%မွာလည္း ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္ေသာ လူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏိုင္ေပသည္။ ထိုနည္းတူပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ၉၀%ႏႈန္းခန္႔သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ိဳးစံုျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ရိုးသားစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်းလက္ေနပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ၾကၿပီး ေႏြးေထြး ပ်ဴငွာၾကသည္။ အိမ္သို႔အလည္လာေသာဧည့္သည္မ်ားကို အထူးေလးစားလ်က္ အိမ္ဦးခန္းတြင္ ေနရာခ်ေပးၾကသည္။ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္လည္း အထူးဂရုျပဳလ်က္ရိွသည္။ ထိုသုိ႔ဧည့္ဝတ္ ေက်ပြန္ႏိုင္ရန္ ေက်းလက္အိမ္ဝိုင္းႀကီး မ်ားကက်ယ္ဝန္းလွ၏။ အိမ္၏တည္ေဆာက္မႈမွာလည္း ပအိုဝ္းလက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႔လွသည္။ ထိုသို႔ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္ဝတ္ေၾကပြန္ရန္ ရိုးရာထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္တည္းခင္းဧည့္ခံေကြ်းေမြးၾကသည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္ ပအိုဝ္းေက်းရြာတိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းေက်းရြာသို႔ ေရာက္ဖူးသူတိုင္း မေမ့ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွႏိုင္ေပမည္။

ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၾကရသည္။ ထိုသို႔တည္ခင္း ဧည့္ခံႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ေဒသအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရိွေသာ ေဒသထြက္ကုန္၊ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ေျမအလံု အေလာက္ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေျမအလံုအေလာက္ရိွမွသာ မိမိစိုက္ပ်ိဳးလိုေသာ သီးႏွံပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလအတြင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား နည္းပါးလာျခင္း၊ ေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေနၾကေသာ ပအိုဝ္းေက်းရြာတိုင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာမႈေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖစ္သည္သာမက ပအိုဝ္း ေဒသတြင္းရိွ လယ္ယာေျမမ်ားလည္း ဧကေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာပါရိွေနပါသည္။ ထိုသို႔သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို သီးစားအျဖင့္ျပန္လည္ငွားရမ္းစိုက္ပ်ိဳးေနရသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ထယ္ကိရိယာမ်ားအတြက္သာ ခုတ္ယူအသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာတစ္ေတာလံုးျပဳန္းတီးေနေသာ အေနအထားမ်ားလည္း မ်ားစြာျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ထုိ၏အက်ိဳးဆက္မ်ားက ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ကပ္ဆိုးက်ေရာက္သကဲ့သို႔ ခံစားေနရပါသည္။

မိုးသည္လြန္စြာေခါင္၍ ရြာမည္ဆိုလွ်င္လည္းလြန္စြာရြာသြန္းတတ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားလည္းေအာင္ျမင္မႈ မရိွသည့္အျပင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳရေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုေစ်းႀကီးေပးဝယ္ရၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားက ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္မႈ မရိွသည္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္စဥ္အရံႈးစာရင္းႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏သားသမီးမ်ားသည္ မိဘမ်ားထံလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ကို အေမြဆက္ခံလိုစိတ္၊ ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္မရိွေတာ့ဘဲ လတ္တေလာစားဝတ္ေနေရး ျပႆနာကိုသာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းအတိုင္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္ေနရသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးမႈက ေက်းလက္ကိုဖိစီးလာသည့္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအတြင္းလူငယ္လူရြယ္မ်ားမရိွသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ားသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုတစ္လႈပ္လႈပ္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ေက်းရြာဧရိယာမ်ားအတြင္းလည္း ကြ်ဲစာ၊ ႏြားစာမ်ား ရွားပါးလာသည့္ျပႆနာႏွင့္ စားက်က္ေနရာက်ဥ္းၾကပ္လာကာ ကြ်ဲႏြားမ်ားလည္း ရွားပါးလာေနၿပီျဖစ္သည္။ စက္မႈ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈကို အားလံုးလုပ္ကို္င္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေသာေၾကာင့္ ကြ်ဲႏြားကိုအားကိုးေနရေသးေသာ ေတာင္သူမ်ားလည္းရွိေနေသးသည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အျပန္အလွန္လုပ္အားေပါင္းၾကျခင္း ပအိုဝ္းအေခၚ (ပေဒါ့လူး လဲုင္း၀င္) ၊ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ား၌ လူႀကီးသူမမ်ားအားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကျခင္းဓေလ့၊ အစရိွသည့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကေသာ ေက်းလက္ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အေမြေပးရန္ ေက်းရြာအတြင္းရိွ လူငယ္မ်ားက ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္႔ ထိုယဥ္ေက်းမႈကို လက္ကမ္းႏိုင္သည့္အေျခအေနလည္း မရိွေတာ့ေပ။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ တစ္ဖက္တြင္မူ ေခတ္၏တိုးတက္လာျခင္းဟု ေျပာဆို၍ရေသာ္ျငားလည္း တစ္ဖက္တြင္မူ ပအိုဝ္း ရိုးယာဓေလ့မ်ားကို မ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္ေစပါသည္။

ထိုသို႔ပအိုဝ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏အဓိကအလုပ္အကိုင္ ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ လယ္ယာ ေျမမ်ားကိုလည္း မိဘဘိုးဘြားမ်ား၏အစဥ္အလာက စိုက္ပ်ိဳးလာသာေနရာေဒသအတိုင္း လြပ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းညြန္ခ်က္ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔မကေသးဘဲ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေခတ္မီွစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ ထုတ္ကုန္အေရအေသြြးျပည့္မီွေစရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳ ေသာ အစာအဟာရမ်ားကို စိစစ္အသံုးျပဳတတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ထြက္ကုန္အေရအတြက္တိုးတက္လာၿပီး အေရအေသြးျမွင့္မားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ေရာင္းခ်ရန္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

သို႔မွသာ ပအိုဝ္းေက်းရြာဓေလ့ကို မိရိုးဖလာအတိုင္း ရိုးသားႀကိဳးစားမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းေဒသအတြင္း ေနထိုင္ေနေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္က်န္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း မိမိေနရာတြင္ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ကာ စီးပြားေရးဖူလံုေသာ လူုမႈအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအိုဝ္းေဒသအေျခအေနႏွင့္ လူေနမႈဘဝေဆာင္းပါးကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

နန္းစိန္း (အံြအား)
Powered by Blogger.