Thursday, July 26, 2018

ဓေလ့ဆိုး ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္ယဥ္ေက်းမႈဟူေသာ ျမန္မာေဝါဟာရစကားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ Culture ဟူ လည္းေကာင္း၊ Civilization ဟူလည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးသံုးထားပါသည္။ အဘိဓာန္၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ Culture ၏ သေဘာမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရွိ လူမ်ားမွ်ေဝလက္ခံထားၾကသည့္ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “စရိုက္”ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ Civilization မွာ Culture ျဖင့္ စည္းရံုးဖြဲ႔စည္းထားသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ဆိုလုိပါသည္။ ဤသို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး လြမ္းၿခံဳတည္ရွိေနေသာ အိုင္ဒီယာမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ၿခံဳငံုၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဘာသာစကား၊ သမိုင္း၊ ဘာသာတရား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါရွိသည္ဟု  “ေထာင္စုသစ္ အိုင္ဒီယာမ်ား”စာအုပ္တြင္ ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုလူမ်ိဳးက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။  “ေမာ္၊ ေငါဝ္းတဲက့္၊ ေငါဝ္းကဲး၊ ေငါဝ္းတြယ္”၊ လူပ်ိဳအပ်ိဳလွည့္ျခင္း၊  အလွည့္က် ရိုင္းပင္းကူညီျခင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စုေပါင္းရွင္ျပဳျခင္းစသည္တို႔သည္ အျခားလူမ်ိဳးႏွင့္မတူေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ခ်စ္စရာဓေလ့မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကပင္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈကို ေပၚလြင္ေစ၏။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဟူသည္ က်င့္သံုးျခင္းမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အရာပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔က်င့္သံုးျပဳမႈေနေသာ အရာမွန္သမွ်သည္ မိမိတိုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းဘက္သာ ၾကည့္တတ္ၾကၿပီး အဆိုးဘက္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ ဝန္ေလးေနၾက၏။

ယခုမိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလက္ခံ က်င့္သံုးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္လည္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမည္ဆိုပါက ေကာင္းက်ိဳးျပဳသကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာပြဲတစ္ခုခုလုပ္မည္ဆိုပါက အမ်ားအားျဖင့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ဘီယာ၊ အရက္သည္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေန၏။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပြဲတစ္ခုခုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေပ်ာ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝမ္းနည္းသည္ျဖစ္ေစ အရက္ဘီယာေသာက္ျခင္းကို ျပဳမူက်င့္သံုးေနၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳမူက်င့္သံုးလာမႈေၾကာင့္ အရက္ဘီယာေသာက္ျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္မတပ္ရက္ရံုသာရွိၿပီး မသိမသာ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္တည္လာေနသည္ကို ျငင္းဆို၍ မရေပ။

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ အရက္မပါလွ်င္ ပြဲမစည္၊ အရက္မပါလွ်င္ ပြဲမၿပီးသည့္ အေနအထားတြင္ပင္ ေရာက္ရွိေနၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ျခင္းဓေလ့သည္ ခုိင္မာလာသထက္ ခုိင္မာလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ခ်က္ျခင္းကို မိမိတို႔လူမ်ိဳး၏ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွားလက္ခံထားၾကသည္။ အရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသာမက ႏိုင္ငံတကာကပါ က်င့္သံုးေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့တစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အရက္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ေသာက္သံုးၾကသည့္ လူမ်ိဳးသည္ ထိုလူမ်ိဳး၏ ရိုးရာဓေလ့တစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္တည္လာေသာအခါ ထိုလူမ်ိဳး၏ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ယခုလက္ရွိ မိမိတို႔လူငယ္ အမ်ားအားျဖင့္ အရက္ေသာက္တတ္သည္မွာ အဆိုပါ ဓေလ့ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ဆိုရျခင္းမွာ ေရွးကလူႀကီးမ်ား မေကာင္းဟု မဆိုလိုေပ။ လိုအပ္လွ်င္ ျပင္သင့္သည့္ ဓေလ့ကိုသာ ညြန္းဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း စဥ္းစားမည္ဆိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားအားလံုးသည္ ေမြးလာကတည္းက တတ္ၿပီးသားပညာ မည္သည့္တစ္ခုမွ် မရွိေပ။ အျဖဴေရာင္သက္သက္သာ ရွိသည္။ ထိုသို႔ မသိျခင္းအျဖဴထည္ကို သိျခင္းဟူေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရိုးရာဓေလ့က ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သင္ေပးခဲ့၏။ ဥပမာ- ေမြးကင္းစ ပအိုဝ္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ပအိုဝ္းစကားသူမတတ္၊ ပအိုဝ္းအဝတ္အစား သူမသိေပ။ သို႔ေသာ္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ မိဘ၊ ပတ္ဝန္းက်င္က သူ႔ကို သိေအာင္ သင္ေပး၍ သူလက္ခံက်င့္သံုးလာ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ သူသည္ ပအိုဝ္းစကားေျပာတတ္လာသည္။ ပအိုဝ္းစရိုက္ သိရွိက်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သိတတ္စ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ အတုယူ၊ အတတ္သင္သည့္ အက်င့္ရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသကဲ့သို႔၊ ပတ္ဝန္းက်င္မေကာင္းလွ်င္မေကာင္းသူ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတြင္ အရင္က အရက္ေသာက္သည့္ ဓေလ့မရွိခဲ့လွ်င္ ယခုလူငယ္မ်ားလည္း ေသာက္တတ္မည္ မထင္ေပ။ ေသာက္တတ္ခဲ့လွ်င္ရွိေသာ္ အေယာက္တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္မွ်သာ ရွိေပလိမ့္မည္။ ယခုအေျခအေနအရျဖစ္ေနသည္မွာ မိဘက အရက္ေသာက္သည္ကို မေကာင္းေၾကာင္း ဆိုဆံုးမပါေသာ္လည္း မိဘကိုယ္တိုင္က ေသာက္ျပေန၏။ ဤသည္မွာ “ငါေျပာတာလုပ္၊ ငါလုပ္သလိုမလုပ္နဲ႔” ဆိုသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ဧည့္ခံေနၾကျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အရက္ေသာက္ျခင္းကို မေကာင္းမႈဟု မထင္မွတ္ေတာ့ဘဲ ရိုးရာဓေလ့အသြင္ျဖစ္ က်င့္သံုးလာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အရက္ေသာက္သူမ်ားလာေသာအခါ အရက္ေသာက္တတ္သူကို အျပစ္မျမင္ေတာ့ဘဲ အားေပးအားေျမာက္လာသည္႔ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ အရက္စြဲလမ္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေပါမ်ားလာသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈ မ်ားလာသည္။  ဤသည္မွာ အရက္ဘီယာေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဓေလ့ဆိုး ဒဏ္ခတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားသည္ အရက္ေသာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားသည့္အလုပ္ဟု ထင္ေနသကဲ့သို႔ပင္္ ေအာက္ေမ့ရ၏။ ေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝမ္းနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္တစ္ခုခုၿပီး ေျမာက္သည္ျဖစ္ေစ အရက္ေသာက္ၾက၏။ အရက္ေသာက္တတ္သည္ကို အျပစ္မဖြဲ႔ေသာ္လည္း လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ေပၚတင္ၿပီး ပို႔စ္တင္ျခင္းက ေကာင္းသည့္လကၡဏာဟု မထင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေစာင့္ၾကည့္ေန၏။ မိမိတစ္ေယာက္၏ မထီမ်က္ျမင္ျပဳမႈေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အတုခုိးမွားျခင္း မျဖစ္ေစလိုေပ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အရက္ေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ ဓေလ့မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေတာ္လွန္ေနခ်ိန္တြင္ ဤကဲသို႔ အရက္ေသာက္ျခင္းကို အားေပးသည့္ အျပဳအမႈမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ေလာက၏ သေဘာသဘာဝအရ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ က်င့္သံုးေနေသာ ဓေလ့မ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ခံေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ “လုပ္ရပ္”ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ “လုပ္ရပ္”သည္ ကံႏွင့္ ထပ္တူက်၏။ ကံသည္ အလုပ္၊ အလုပ္သည္ ကံပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကံကို လက္ခံယံုၾကည္ၾက၏။ ေကာင္းေသာအရာျပဳလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးရသကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈျပဳလွ်င္ ဆိုးက်ိဳးရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ရပ္သည္ ဘက္လိုက္တတ္သည့္ ေၾကးစားမဟုတ္။ သူ႔ကို လာဘ္ထိုး၍လည္း မရေပ။ သူႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာရလာဒ္သာ မွ်မွ်တတ သူေပး၏။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ က်င့္သံုးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့သည္ ေကာင္းလွ်င္ မိမိတို႔တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေကာင္းက်ိဳးစံစားႏိုင္သကဲ့သို႔ မေကာင္းလွ်င္ မိမိတို႔တစ္မ်ိဳးသားလံုးအက်ိဳးယုတ္ေစတတ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ သတၱဝါအားလံုးထဲတြင္ မိုက္မဲေသာအလုပ္ကို လုပ္ေနသည္မွာ လူသားမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ ပညာအရွိဆံုး၊ အရဲရင့္ဆံုးသူသည္လည္း လူသားမ်ားသာ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသိျခင္းျဖင့္ စမိခဲ့ေသာ ရိုးရာဓေလ့ဆိုးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္းဟူေသာ သိျခင္း(ပညာ)ျဖင့္ အရက္(မူးယစ္)သံုးစြဲျခင္းဓေလ့ဆိုးကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ တစ္နည္းတဖံု ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ၿပီး ဓေလ့ဆိုး၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးပါေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;

(မွတ္ခ်က္- စာေရးသူအျမင္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ ရွိသည္။)
Powered by Blogger.