Tuesday, July 31, 2018

ရာထူးရာခံမခန္႔ထိုက္သူမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္


ေလာကတြင္ လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္၍မရပါ။ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတို႔ႏွင့္ ေနထိုင္ၾကရေပသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔၏ဘဝတစ္သက္တာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးေလာကသို႔ဝင္ေရာက္၍ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ခံယူခ်က္အရ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုတည္ေထာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးကိုအေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေသာ္လည္းေကာင္းစသည္ျဖင့္မတူညီသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ (သို႔) လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ ဦးေဆာင္သူအဆင့္ဆင့္(သို႔) ရာထူးရာခံအဆင့္ဆင့္တို႔ကို ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း လူေရြးမမွားဖို႔ရန္အလြန္ အေရးႀကီးေပသည္။ လူေရြးမွားလွ်င္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ဆုံးရွံးျခင္း၏ရလာဒ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။ စာေရးသူအေနျဖင့္တင္ျပလိုသည္မွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ရာထူးရာခံမခန္႔ထိုက္သည့္ပုဂၢိဳလ္(၅)ဦးကို အက်ယ္တဝင့္ေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

(၁) မာန္တက္ၾကြသူ-မာန္ဟုဆိုရာ၌ စည္းစိမ္ဥစၥာပညာရုပ္ရည္စသည္တို႔ျဖင့္ မာန္တက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ပင္ေတာ္ေတာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္၍မရပါ၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမဆို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ အားကိုးမႈတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနရာတကာ "ငါသာသိ ငါသာတတ္"ဆိုၿပီးဂဏန္းလိုလက္မတစ္ေထာင္ေထာင္ျဖင့္ရွိသည့္လူစားမ်ဳိးကို လူအမ်ားသည္ မႏွစ္ၿမိဴၾက ႏွာေခါင္းရႈံၾက အျမင္ကတ္ၾကေလသည္။ ထိုသူဦးေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း အထီးက်န္ဆန္၍ က်ဆုံးျခင္းသို႔ေရာက္ရွိ သြားႏိုင္ေပသည္။

(၂) ေလာဘႀကီးသူ-လူတိုင္းေလာဘတရားေတာ့ရွိေပသည္၊ သို႔ေသာ္ အတိုင္းထက္အလြန္ျဖစ္ေသာ ဝိသမေလာဘမ်ဳိးသည္ကား မေကာင္းေပ။ ထုိလူစားမ်ဳိးသည္ မိမိဘက္သို႔သာလွ်င္ ယက္တတ္ေသာ ၾကက္လိုလူစားမ်ဳိးႏွင့္တူေပသည္။

(၃) ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသူ- ဤလူစားမ်ဳိးသည္ သူတစ္ပါး၏ေက်ာကို ဓါးႏွင့္ထိုးသည့္ လူစားမ်ဳိးဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ မိမိ၏ရာထူးအာဏာစည္းစိမ္တည္ၿမဲဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ "ဘယ္သူေသေသ ငါမေသလွ်င္ ၿပီးေရာ" ဟူေသာ မူဝါဒကိုက်င့္သုံးၾကေလသည္။ မိမိအတြက္အက်ဳိးရွိမည္ဆိုလွ်င္ သူတစ္ပါး၏ဘဝေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတို႔ကို ႏွင္းေခ်ဖ်က္ဆီး၍ မိမိ၏ရာထူးအာဏာတို႔ကို အရယူၾကေလသည္။ မိမိ၏လက္ေအာက္ငယ္သားတို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုိရင္တစ္မ်ဳိးမလိုရင္တမ်ဳိး အထက္ဖားေအာက္ဖိပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ေနာက္ေက်ာကို ဓါးႏွင့္ထိုးတတ္ၾကေလသည္။ မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ဤလူစားမ်ဳိးေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိစိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မည္သူမွလက္တြဲ၍ အလုပ္မလုပ္လိုေပ။ မတတ္သာ၍ လုပ္ေဆာင္ရလွ်င္လည္း ကန္႕သတ္ခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခံယူခ်က္တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေကာက္က်စ္စဥ္း လဲေသာလူစားမ်ဳိးအား အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၄)အပ်င္းထူသူ-အပ်င္းထူၿပီးလက္ေၾကာမတင္းေသာ လူစားမ်ဳိးသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးႏွင့္မွ အက်ဳိးမျပဳႏိုင္ပါ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လိုေသာစိတ္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးမရွိဘဲ မည္သည့္လုပ္ငန္းမွ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔လူစားမ်ဳိးကိုလည္း ရာထူးမခန္႔မိ ေစရန္ အေရးၾကီးေပသည္။

(၅)ေက်းဇူးတရားမသိတတ္သူ- သူတစ္ပါး၏ေက်းဇူးတရားမ်ားကိုမသိဘဲ ေက်းဇူးကန္းေသာသူသည္ ေလာကတြင္ အႏွိပ္က်ဆုံးလူစားမ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ လူသားအားလုံးတို႔သည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေက်းဇူးတရားမ်ားအျပန္အလွန္ရွိၾကေပသည္။ ထိုေက်းဇူးတရားမ်ားကိုသိလွ်င္ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ေသာ္္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိမည္မွာမလြဲေပ။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ (သို႔) လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္ပါေဖာ္ျပခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္(၅)ဦးတို႔ႏွင့္ ကင္းေဝးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈသရဖူမ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္ ခြန္္ေဗေျခာင္ 
လြယ္ေမာ္ေဟ့
Powered by Blogger.