Monday, August 13, 2018

ျမန္မာအခက္ တ႐ုတ္အခ်က္လား ?

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈျပႆနာမ်ားစသည့္ အခက္အခဲမ်ားေပါင္းစုံ၏ ထုိးႏွက္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အလူးအလဲ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းကာလ ျဖစ္သည္။ ပထဝီအေနအထားအရ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ေနာက္ေကာက္က်န္ရမည့္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ပထဝီအေနအထားအရ အခ်ိန္အဟုန္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္သင့္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ႐ွိဘဲ ေနာက္ေကာက္က်န္ေနရျခင္း၏ အဓိကျပႆနာမ်ားကုိ မိမိအေနျဖင့္ သုံးသပ္ၾကည့္ရပါက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိျခင္းက စတင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာသည္။ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ား ေနာက္က်ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈထုထည္သည္လည္း ႀကီးမားလာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႀကီးမားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ႐ွိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာသည္ စသည္ျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ ဤသုိ႔ပင္ သံသရာလည္ေနသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ သုံးသပ္မိပါသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္၏ လြမ္းမုိးမႈသည္ အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးဝင္လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ယခင္ကတည္းကပင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္သည္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအခက္ တ႐ုတ္အခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ ရခုိင္ျပည္နည္အေရးအခင္းျပႆနာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျပႆနာမ်ား၊ လက္႐ွိႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစခဲ့သည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အစုိးရသြားေနသည့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အေနာက္တုိင္းဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပန္လည္မိတ္ဖြဲ႕ဦးတည္တည္ေဆာက္လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္အား အစဥ္အဆက္မွီခုိေနသည့္ မူဝါဒကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ တ႐ုတ္အား အေၾကာင္းၾကားမႈ တစ္စုံတစ္ရာမ႐ွိဘဲ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္အား ေခတ္အဆက္ဆက္ မီွခုိေနသည့္ မူဝါဒကုိ ဘက္ေရြ႕ျခင္းသေကၤတတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ဝံ့လိမ့္မည္ဟု ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္အေတြးမ်ား မ႐ွိခ့ဲသကဲ့သုိ႔ ထုိကိစၥရပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္အား အၾကပ္႐ုိက္ေစခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ အၾကပ္႐ုိက္ေစခဲ့သည္႐ွိေသာ္ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အျပစ္မျမင္သည့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးျဖင့္သာ ဆက္လက္ပုံေဖာ္သြားခဲ့ပါ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြါးျဖစ္ထြန္းေစမႈမွာ မ်ားစြာ ႐ွိေနၿပီး လက္႐ွိတ႐ုတ္သမၼတမွ ေဖၚေဆာင္လ်က္႐ွိေနေသာ ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု(One Belt One Road) စီမံကိန္းအစီအစဥ္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံပါဝင္ေနၿပီး အဆုိပါစီမံကိန္းအေပၚ တ႐ုတ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 

မၾကာခင္ကာလတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္ခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္း မ႐ွိေသးသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း တ႐ုတ္၏ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမထုိးျခင္းကုိ တ႐ုတ္အေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟုလည္း အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာဆုိ ၾကသည္။ တဘက္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ JMC ၏ ႐ုံးပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ဤသည္မ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ အစဥ္တည္ေဆာက္ယူ ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေနာက္တစ္လွမ္းဆုတ္ေလေလ တ႐ုတ္ေ႐ွ႕ႏွစ္လမ္းတုိးေလေလ ျဖစ္သည္ကုိ ပုိမုိထင္႐ွားလာ ေစသည္။

၂၀၁၅ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အလႊာစုံဆက္ဆံေရးကုိ တ႐ုတ္တုိ႔ စတင္လာခဲ့သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားစြာ ကုန္က်ခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကုိ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးကုိ တ႐ုတ္တုိ႔ အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လာသည္။ တ႐ုတ္အစုိးရမွ သေဘာေပါက္ထားသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရ႐ွိသည့္တုိင္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ေျပအစပ္တည့္မႈမ်ား လုိအပ္လ်က္႐ွိသည္ကုိ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရ႐ွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ထိတ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ပြတ္တုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမည္ဟု တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏွစ္စဥ္ေရးဆြဲထားေသာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းစဥ္စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ ဖိတ္ၾကားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ နည္းဗ်ဴဟာက်က် ႏွစ္စဥ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ ဤသည္ကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ရပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ အစဥ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မည့္သည့္အခ်ိန္၊ မည့္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ အသုံးခ်ရမည္ကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထား ဟန္ ႐ွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တ႐ုတ္အတြက္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခု ျဖစ္ေစ သကဲ့သုိ႔ တဘက္တြင္လည္း အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တဘက္တြင္ျဖစ္ေသာ ၎တုိ႔၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပးဆပ္မႈ၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရမႈ အၾကပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အသုံးျပဳေသာစြမ္းအင္အမ်ားစု သည္ ကမၻာ့အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ႐ွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းဆြဲသာ ကစားေနရသည္။ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေထာက္ခံေပးတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္႐ွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ပ္အတည္းကာလသည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါအခြင့္အေရးကုိလည္း တ႐ုတ္တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိရရ ဖမ္းဆုပ္ရယူထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဤအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းသည္ ေပးဆပ္မႈမ်ား အထူးႀကီးမားပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ အက်ပ္အတည္းကာလ ရင္ဆုိင္ေျဖ႐ွင္းပုံေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကုိ အီးယူမွ ဘဝင္မက် ကန္႔ကြက္ေစာဒကမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအက်ပ္အတည္းသည္ ျမန္မာအခက္ တ႐ုတ္အခ်က္ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

Kka Sp
Powered by Blogger.