Friday, September 14, 2018

ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္


ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါဟုေမးလာလွ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလူတို႔ကအေထြေထြေသာအေျဖကိုေပးပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူအေျဖေပးသည္မွာပညာသို႔မဟုတ္ ဉာဏ္ေကာင္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟု ေျပာမည္။ အခ်ိဳ႕က ဥစၥာဓနအရင္းအႏွီးသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟု အခိုင္အမာဆိုမည္။ အခ်ိဳ႕က ၾသဇာအာဏာသည္သာလွ်င္ အရာရာကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစလိမ့္မည္ဟု ဆိုျပန္ပါသည္။ ဤထက္ပိုေသာ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပလိမ့္ဦးမည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏အခင္းအက်င္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သုံးသပ္သြားၾကပါမည္။

ေလာကႀကီးကိုေန႔စဥ္ အလင္းေပးေနသည့္အရာမွာ‘ေန’ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ပင္ လူသားတို႔၏အေတြးအေခၚကိုအလင္းေပးေနသည္မွာပညာပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔ေျပာၾကသည့္အဆိုတစ္ခုမွာေလာကကိုပညာကဦးေဆာင္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ လက္ရွိကမၻာကိုဦးေဆာင္ၿပီးေအာင္ျမင္ေနၾကသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံတို႔၏ပညာအဆင့္အတန္းျမင့္မားေနမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ရိပ္စားမိၾကမည္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာအသစ္အဆန္းတို႔သည္ ထိုကမၻာ့ဦးထိပ္သီးႏိုင္ငံတို႔မွ စတင္ေပၚထြက္ေလ့ရွိၿပီးထိုနည္းပညာဆန္းသစ္မႈတို႔မွ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားေပၚထြက္လာရသည္။ ထိုထုတ္ကုန္အသစ္တို႔ကိုအျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူၾကရသျဖင့္ ထိုကမၻာ့ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံမ်ားစီးပြားတက္ရျပန္သည္။ ဤသို႔ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာကိုပညာႏွင့္ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရယူေနၾကသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ကားဥစၥာဓနၾကြယ္ဝေရးသို႔တည္းမဟုတ္ စီးပြားေရးအခိုင္မာဆုံးတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ကိုအားလုံးသိျမင္ၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိရိပ္စားမိသည္မွာတရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီးမည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ပညာေရးအစရွိသည္တုိ႔ကိုလည္းကမၻာ့ထိပ္တန္း ျဖစ္ေအာင္စီးပြားေရးအင္အားႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကိုခူးဆြတ္ရန္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။စီးပြားေရးသာေတာင့္တင္းလွ်င္ ပညာေရးကိုလည္းတိုးတက္ေအာင္ လုပ္၍ရမည္၊ စစ္ေရးခိုင္မာေအာင္လည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္၊ ဥစၥာဓနရွိလွ်င္ မည္သည့္အရာမဆိုလုပ္ႏိုင္သည္၊ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ ဥစၥာဓနကိုဗဟိုျပဳစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံေပၚတြင္ ၾသဇာအာဏာတစ္စုံတစ္ခုရယူၿပီးေအာင္ျမင္မႈဆီကိုတက္လွမ္းလိုသည့္ႏိုင္ငံတုိ႔လည္းရွိသည္။ ၾသဇာအာဏာရယူရာတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မဆိုရသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ရယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအင္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကီးမားေသာကမၻာ့ဇာတ္ခုံအေပၚ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေခ်မရွိႏိုင္ပါေပ။သို႔ျဖစ္၍ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴးကလီးယားစစ္လက္နက္အားရွိလွ်င္ မိမိႏိုင္ငံကိုလက္ေတြ႕က်က် ကာကြယ္ႏိုင္မည္၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေလးစားသမႈ၊ အေလးေပးမႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာတစ္စုံတစ္ခုကိုရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံကိုအရွိန္ျပင္းစြာတည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယူဆသျဖင့္ ႏ်ဴးကလီးယားစစ္လက္နက္အားကိုကမၻာ့ကုလသမဂၢတို႔တားဆီးေနသည့္တိုင္ေအာင္ မရမကတည္ေဆာက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။"Political power grows out of the barrel of a gun" _ “ႏိုင္ငံေရးအာဏာဆိုတာေသနတ္တစ္လက္ရဲ႕ေျပာင္းဝကေနထြက္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္”ဟူသည့္ စကားကေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔၏စိတ္ထဲတြင္ စြဲၿမဲသြားသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရကားအဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၾသဇာအာဏာကိုရွာေဖြရယူေနၾကရသနည္းဟုေမးစရာရွိပါသည္။ အေျဖကား ၾသဇာအာဏာသည္ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္သည္၊ အဓိပတိျဖစ္သည္၊ အျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာရွင္၊ စီးပြားေရးသမားအစရွိသည့္ျပည္သူျပည္သားတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမွာ ၾသဇာအာဏာရွိေသာအုပ္ခ်ဳပ္သူပင္ ျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသျဖင့္ မည္သည့္က႑တြင္မဆိုေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာအာဏာကအဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုယူဆေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ၿခံဳငုံေလ့လာရေသာ္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းတို႔သည္ နည္းပညာမ်ား၊ ဥစၥာအရင္းအႏွီးမ်ား ျပည့္စုံပါလ်က္ၾသဇာအာဏာအျပည့္အဝမရရွိမႈေၾကာင့္ထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈခရီးမေရာက္ရပါေပ။ အခ်ိဳ႕မွာမူၾသဇာအာဏာလည္းအျပည့္အဝ၊ ဥစၥာအရင္းအႏွီးလည္းအျပည့္အစုံရွိပါလ်က္နဲ႔ နည္းပညာမၾကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ ရလဒ္မွာအမွားမွားအယြင္းယြင္း၊ အခၽြတ္ခၽြတ္ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ရျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ကားလုပ္ငန္းၾသဇာအာဏာလည္းရေနၿပီးလုပ္ရမည့္နည္းလမ္းတို႔ကိုပါ သိေနပါေသာ္လည္းအရင္းအႏွီးဥစၥာမျပည့္စုံသျဖင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စၿပီးဆုံးမႈႏွင့္သာေက်နပ္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာတုိ႔သည္ကားနည္းပညာ၊ ဥစၥာဓန၊ ၾသဇာအာဏာ (၃)မ်ိဳးလုံး ျပည့္စုံသျဖင့္ အလိုရွိေသာေအာင္ျမင္မႈကိုအျပည့္အဝရရွိၾကေလသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာမိမိအျမင္အရေအာင္ျမင္မႈ ရဖို႔ရန္မွာအထက္ပါဆိုခဲ့သည့္ ပညာ၊ ဥစၥာဓန၊ ၾသဇာအာဏာ(၃)မ်ိဳးလုံးျပည့္စုံရန္ လိုအပ္မည္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။

ခြန္မ်တ္ရုဲင္း
Powered by Blogger.