Monday, September 17, 2018

ႏိုု,ေဆာ;တမာေလြ,ဗာ; ပအို၀္;ခမ္းသားမြိဳးဖါအမ်ာ,

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္

ေတာ;လင္,ေလာင္း (၅) နီ,ယိုေနာ၀္, တြိဳးလြဥ္လဲဥ္း (၄၃)လဲင္းလ, မြဴးနီ,အာ;ဇာ;နီ;တဲင္ ကြပ္ေနာ၀္မ  ႏိုု,ေဆာ;တမာေလြ,ဗာ; ပအို၀္;ခမ္းသားမြိဳးဖါအမ်ာ,သြဴၾသ ......................


PNO Media
Powered by Blogger.