Wednesday, September 12, 2018

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာက္ကေထာဝ္း(ရြာသစ္)မွ သာယာကုန္းရြာသို႔ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို ကတၱရာလမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ KFW(ဂ်ာမနီ)အဖြဲ႔မွ ေပါင္လင္းေက်းရြာအုပ္စု႐ွိ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း အခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေမာက္ကေထာဝ္း(ရြာသစ္)မွ သာယာကုန္းရြာသို႔ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို ကတၱရာလမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ KFW(ဂ်ာမနီ)အဖြဲ႔မွ ယေန႔ စက္တင္ဘာ (၁၂)ရက္၊ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေပါင္းလင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ဘန္းပိန္းဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္သက္မွ ၎လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဌာနအေနျဖင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္း႐ွိ လမ္းတံတား၊ ေရမီးစသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်ွက္႐ွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အဆင့့္အတန္းျမႇင့္မားလာၿပီးေတာ့ လူေနမႈဘဝတဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္မားတိုးတက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ေနာက္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ားကိုဖြဲ႔ထားၿပီး လမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီးဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴမွ"ယခုလို ေဒသခံျပည္သူမ်ား မ်ားျပားစြာတက္ေရာက္လာၿပီးေတြ႔ဆံုရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ အၾကံအဥာဏ္မ်ားကို ေတာင္းယူေစလိုေၾကာင္း၊  က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း ယင္လံုအိမ္သာကိုသံုးသင့္ေၾကာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ KFW(ဂ်ာမနီ)အဖြဲ႔မွ  ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္း(၁၂)လမ္းကိုေရြးထားၿပီးတင္ျပရာမွာ ယခုေပါင္းလင္းေက်းရြာအုပ္စုလမ္းအပါအဝင္(၅)လမ္းသာက်န္ၿပီး လမ္းအေျခအေနကို ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း" ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ KFW(ဂ်ာမနီ)အဖြဲ႔မွ Miss.Enetက မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၃မိုင္ သာယာကုန္းမွ ရြာသစ္လမ္းအထိ လက္႐ွိလမ္းကို ျပင္ေပးရန္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠဌႏွင့္ လမ္းဦးစီးဌာနတို႔မွ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းကို (၁၀)လမ္း ေပးထားၿပီး ကြၽန္မတို႔အေနျဖင့္ တင္ျပထားတဲ့လမ္းကို ဦးစားေပးအဆင့္ေရြးတဲ့အခါမွာ ယခုလမ္းအပါအဝင္ လမ္း(၅)လမ္းက်န္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုလမ္းကိုျပင္ေပးမည္ဟုမဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔ကစာရြက္ေဝမွာျဖစ္ၿပီး စာရြက္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးေမးခြန္းအေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္ျပည့္စံုစြာေျဖေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖည့္ၿပီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ ၾကည့္ၿပီးမွသာ လမ္းလုပ္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ လမ္းက မိမိတို႔ဘဝအတြက္တိုးတက္ျမင့္မားလာေစမွာလား၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအတြက္လား စသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ လာၾကည့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္မတို႔အဖြဲ႔က အမ်ားႀကီး႐ွိသည့္ထဲမွ ယခု မိဘျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး စီးပြားေရးကို လာၾကည့္တဲ့အဖြဲ႔ထဲတြင္ မိမိပါဝင္ေၾကာင္း၊ စာရင္းစာတမ္းေကာက္ၿပီးလွ်င္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ျပန္သြားကာ အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလို ပအိုဝ္းဝတ္စံုစံုစံုညီညီျဖင့္ ေနပူထဲတြင္ ႀကိဳဆိုေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း" ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ဦးခြန္ေမာင္ျဖဴႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ KFWအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးနန္းတင့္ႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဦခင္ေမာင္သက္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေပါင္လင္းေက်းရြာအုပ္စု႐ွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း(၆၀၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

နန္းခမ္းေဗြ
Powered by Blogger.