Thursday, September 13, 2018

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (Myanmar Anti-Traffocking in Persons Day)အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႔၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ၌ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔(Myanmar Anti- Traffocking in Persons) အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အခမ္းအနားကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ "ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း အျခားဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ၊ ၀င္ေငြနည္းပါးမႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာရ္မႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈစတဲ့ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွစ၍ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး က႑ေပါင္းစံုကေနအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္၊  တတိယႏွစ္(၂၀၁၅-၂၀၂၁ )စီမံကိန္းကာလ အတြင္းမွာေတာ့ (၂၀၀၅)ခုႏွစ္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္၊ ဒ့ါအျပင္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား တိုက္ရိုက္အကူအညီေပးျခင္းနဲ႔  လႊဲေျပာင္းညႊန္ပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ နိဳင္ငံအဆင့္ ယႏၱရားတစ္ရပ္ေရးဆြဲဖို႔၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နိဳင္ငံအဆင့္ စံလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲဖို႔၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြအရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊  လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးဖို႔၊ ျပစ္မႈတရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုထိေရာက္ေစဖို႔၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ နိဳင္ငံအဆင့္ စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြဲဖို႔၊ ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟေတြတိုးခ်ဲ႔ဖို႔စတဲ့ အဓိကက်တဲ့ က႑ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမာ ျဖစ္ပါတယ္၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ အမႈဖြင့္လွစ္မႈမ်ားမွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း တစ္နိဳင္ငံလံုးမွာ  အမႈေပါင္း (၂၂၄)မႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ အမႈေပါင္း (၅၄)မႈ တရားစြဲ တင္ပို႔နိဳင္ခဲ့ပါတယ္၊ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးမွာ (၁၅၁)မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ (၄၄)မႈကို အေရးယူနိဳင္ခဲ့ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပံုစံ(၅)မ်ဳိးေတြ႔ရွိရၿပီး အဲ့တာေတြကေတာ့ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊  အဓမၼေမြးစားျခင္းႏွင့္ ေၾကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ခိုင္းေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဦးတည္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တရုတ္နိဳင္ငံသို႔( ၇၄.၃၄)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံသု႔ ိ(၄.၃၇)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသု႔ ိ(၀.၂၉)ရာခိုင္ႏႈန္းဦးတည္ျဖစ္ပြားတာကို ေတြ႔ရၿပီး ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ (၂၁.၂၈)ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈအမ်ဳိးအစားမ်ားအေနျဖင့္  အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈ ( ၆၀.၁)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဓမၼျပည့္တန္ဆာျပဳမႈ( ၁၇.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ ( ၂၀.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးမႈ (၀.၈)ရာခိုင္းႏႈန္း၊ ေၾကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ေစမႈ (၁.၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရပါတယ္ ထို႔ေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ပမွာ ခိုေအာင္းေနတဲ့ လူကုန္ကူးသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးဖို႔ ခက္ခဲျခင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို အခ်ိန္မွီကယ္တင္နိဳင္ဖို႔ခက္ခဲျခင္း၊ ေနရပ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနျခင္းစတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနပါတယ္" ဟု အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔၊ ပညာေရးေကာလိပ္မွ သင္တန္းသား/သူမ်ားက "ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသိပညာေပးဇာတ္လမ္းေတးသရုပ္ေဖာ္ကို တင္ဆက္ေပးျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ျပသသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံု ရိုက္ကူးျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ  ခင္းက်င္းျပသထားေသာ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီး အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္/ခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NGOအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား  တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နန္းခမ္းေဗြ


Powered by Blogger.