Wednesday, September 26, 2018

အေရွ႔ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)အဖြဲ႔ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆)ရက္


၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ ၊နံနက္ (၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)၊ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အထူးေဒသ(၆)၊ PNO အသြင္းေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္ကအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ -ျပည္သူ႔စစ္ဌာေနဆိုတာကမိိမိ၏ စိတ္သေဘာဆႏၵႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေၾကာင္း ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္အားေပးဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံအက်ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ၿပီး ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုဆိုရာတြင္လည္း သာမာန္အေနအထားႏွင့္ တဒဂၤအခိုက္အတန္႔မဟုတ္ပဲ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္မွသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလံုးေမွ်ာ္မွန္းေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး၊ ေနရာေဒသအားလံုးမွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္သ႑န္ဆိုတာဟာ ေနရာေဒသအားလံုးမွာ ဘယ္လိုပဋိပကၡပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမရွိပဲ လက္နက္ကိုင္လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့အေနအထားက ျပည္ပအႏၱရာယ္ေတြရွိေနေသာ္လည္းဘဲ တကယ့္ကိုျပည္တြင္းမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကင္းမဲ့ေနၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေနရာေဒသမ်ား၊ နယ္ေျမကူးေျပာင္းမႈမ်ား၊ လုပ္ယူပိုင္ခြင့္မ်ားအားလံုးရည္မွန္းခ်က္ ဆႏၵေတြရွိေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားသည္ လက္နက္စြန္႔လႊတ္၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမဆိုမိမိႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကာကြယ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ၾကည့္လိုက္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ တပ္မေတာ္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္အတြင္းဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါတပ္မေတာ္ ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအျဖစ္ ရပ္တည္းၿပီးဝင္ေရာက္ၾကတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဌာေနမ်ားအတြက္ သီးျခားရပ္တည္မႈ၊ သီးျခားလက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈမရွိပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးစည္းစည္းလံုးလံုးျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႔မ်ားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုသေဘာေပါက္နားလည္ၿပီးမိမိတို႔၏ နယ္ေျမေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကုိအာတြန္းခြန္စိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေဒသအတြင္း ျပည္သူလူထုေလးစားရေသာ၊ အားကိုးရေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္မေတာ္အျဖစ္သက္ဆိုင္ရာေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းၿပီးမိမိေဒသအတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားၾကပါ ဟုအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွဳျဖင့္ PNO အသြင္းေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)အဖြဲ႔သို႔ တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေငြ (၆၇၀,၃၀၀,၀၀)က်ပ္၊  စားနပ္ရိကၡာမ်ားဆန္(၃၂၉) အိတ္၊ ဆီ (၃၆၂) ပိႆာ၊ ဆား (၃၆၂) ပိႆာတို႔ကိုေထာက္ပံ့ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး PNO အသြင္ေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) ၊ စစ္ဦးစီးမွဴး ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ေဇာ္ပ်ံမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးစိုးေဇာ္က ၂၀၁၈/၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္း/ တံတားလုပ္ကိုင္ေဆာင္းရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္းျပၿပီးေနာက္  ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦးရဲျမင့္က မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္ႏွင္းမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္းသို႔ တာဝန္းထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ အေရွ႔ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္လင္းေအာင္းႏွင့္ အရာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္ရဲမွဴးႏွင့္တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အထူးေဒသ(၆) PNO အသြင္းေျပာင္း ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႔မွတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ခြန္ယံေသ
Powered by Blogger.