Friday, October 19, 2018

မိမိတို႔လူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လူတိုင္းအားလံုးႀကိဳးစားသြားၾကမည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၉)ရက္


ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လႈမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရ၊ မီး စသည့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိုက္သင့္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၁-ရာစုတြင္ ပအို၀္းေဒသအႏွံ႕အျပားသည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ မိမိတို႔ပအို၀္းေဒသကို ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္  ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး (အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼမဏိေဇာတဓရ၀ဏၰေက်ာ္ထင္) ျဖားတန္စင္ဖါေအာင္ခမ္းထီေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ 
 
ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီ္းမင္းေအာင္လႈိင္က ပအို၀္းလူမ်ိဳးအေနျဖင့္ ပညာေရးကို ဦးစားေပး၍ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူတိုင္းပညာေရးကို တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားရန္၊ ပညာတတ္သည့္ လူငယ္မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအက်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ထမ္းေဆာင္ၾကရန္၊ ပအို၀္း လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစသည့္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ (အရက္၊ ဘီယာ၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ ယာမ (ေဆးျပား) စသည့္) အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကထား မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ား၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားကို ရွာေဖြ၍ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီးေသာေျမယာမ်ားသည္လည္း ေျမဆီေျမလႊာမ်ားမပ်က္စီးေစရန္ႏွင့္  ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္၊ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္က ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ေသာ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားရွိသည့္ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားကို မိမိတို႔ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားကို  တိုက္တြန္းအားေပးစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဤသည္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္(၃)ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တို႔တြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ အဆိုပါ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ အခ်က္(၃)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလက္ရွိ ပအုိဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္လူႀကီးမ်ားက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး(၁၉၉၁)ခုႏွစ္မွ ယေန႔ထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းၿပီးျပည့္စံုေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို မေရာက္ရွိေသးေပ။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ကြာေ၀းေသာ ေဒသမ်ားသည္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရ၊ မီး စသည့္ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အထက္ပါတာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားထံ ထပ္မံတင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္က ယေန႔ထိတိုင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ယခင္ပအို၀္းေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိပအို၀္းေဒသသည္ မ်ားစြာသာယာလွပၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ပအို၀္းေဒသသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာၿပီးျဖစ္၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္နည္းတူ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ားရရွိမႈအားနည္းေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂိၢဳလ္မ်ားအဆက္ဆက္က ေက်းရြာတိုင္း လႈေနမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္  ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မွာ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ ကံၾကမၼာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ဘ၀တိုးတက္ေရးသည္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရႏိုင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတစ္ပါး၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အားမကိုးဘဲ မိမိကံၾကမၼာ မိမိကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာ မည္ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်မႈရရွိႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးကအစ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရွိၿပီး ျပည္သူလူထုသည္လည္း  မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား၊ ရိုးရာအဆံုးအမမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမွသာလွ်င္  မိဘျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို  ဒီထက္မက ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ပညာတတ္လူငယ္ မ်ားျပားလာမွသာလွ်င္ ပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ တရားသူႀကီး၊ ရဲတပ္ဖြ႔ဲ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ တပ္မေတာ္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန စသည့္ေနရာဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပအိုဝ္းေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေရးသားတင္ျပအသိေပးလိုက္ရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မ်ိဳးဆက္သစ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးကို ၿပီးဆံုးသည္အထိသင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္  နည္းပညာအလြန္ၾကြယ္၀ေသာ ေခတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာမတတ္သည့္ လူငယ္မ်ားသည္ လူဘံုဘ၀ လူ႔ေလာကတြင္ လူေတာတိုးရန္ဆန္႔မည္မဟုတ္သည္ကို လူငယ္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္  လိုအပ္ပါသည္။ "ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္" ဆိုသည့္အတိုင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား အားလံုး အသိပညာ အတတ္ပညာစံုလင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားသင္ယူရန္လိုအပ္သလို မိဘမ်ား အေနျဖင့္လည္း အားေပးေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ၿပီးသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ပညာတတ္ရံုမွ်မၿပီးဘဲ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္  လက္ဆင့္ကမ္းထမ္းေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ အမိႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေလးစား တန္ဖိုးထား၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္တိုက္တြန္းရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ေရးသားလိုက္ပါသည္။

နင္;အိေျႏခမ္း
Powered by Blogger.