Monday, November 12, 2018

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခဲြႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မိဘျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၃)ရက္


ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၏ ၾကယ္ပြင့္ မျပေမးခြန္းျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ယခင္ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္(ခြဲ)ႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္း၊ ေက်းရြာအုပ္စုခ်င္း၊ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္းမႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ လမ္းအက်ယ္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေျမသားလမ္းမွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအဆင့္သို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ လမ္းေပၚရွိ တံတား(၉)စင္းႏွင့္ အျခားတံတားငယ္မ်ားကို တစ္ပါတည္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

၁။ အဆိုပါလမ္းသည္ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေနာင္သိမ္ရြာမွ ထီရီးယံတန္ ရြာ-ထီရီးေတာင္ရြာ-တြဴးယံ(ခ)တြဴးတန္ရြာအထိ (၇/၀)မိုင္ရွိၿပီး ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ခ်ဳိ - သရက္ပင္ - မန္ က်ည္းပင္ - ဝက္သားေခ်ာင္း - မိုးေကာင္း - ကန္တေပါ့ - တေခါ့ - ပန္းပင္ - ေနာင္ကင္ - တံတားဦး - တပ္ႀကီး - ကြန္လုံ - မန္ေအာင္(ေညာင္ေရႊ-တုန္ဟုံးလမ္းမႀကီး) အထိ (၁၆/၀)မိုင္ရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဧရိ ယာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေနာင္သိမ္ရြာမွ ထီရီးယံတန္ရြာ-ထီရီးေတာင္ရြာ-တြဴးယံ(ခ)တြဴးတန္ရြာအထိ (၇)မိုင္ ရွိၿပီး တြဴးတန္ရြာအထိ(၄)မိုင္မွာ ေဒသမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ သဲေက်ာက္မ်ားခင္းထားၿပီး ေက်ာက္ ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ တြဴးတန္ရြာမွ ေက်ာက္ တလုံးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္စပ္အထိ (၃)မိုင္သည္ ေျမသားလမ္း(၁၅)ေပသာရွိၿပီး အတက္အဆင္း မတ္ေစာက္သည့္ လမ္းပိုင္းျဖစ္သျဖင့္ ေျမသားလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

(က) အဆိုပါလမ္းပိုင္း (၇)မိုင္အား ေျမသားလမ္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက (၁၁/၁၃/၁၄/၁၅)ေပ ကြန္ကရစ္တံတား (၄)စင္းႏွင့္ ေရျပြန္(၉)စင္းခန္႔ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) သို႔ျဖစ္ပါ၍ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ဧရိယာတြင္ ပါဝင္သည့္လမ္းပိုင္း(၇)မိုင္အနက္ ေျမသားလမ္း(၃)မိုင္ႏွင့္ ကြန္ ကရစ္တံတား(၄)စင္း၊ ေရျပြန္(၉)စင္းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု/ ျပည္နယ္ ရန္ပုံေငြတြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၇)မိုင္အား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စု/ျပည္နယ္ ရန္ပုံေငြတြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲႏွင့္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေသာလမ္းတြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပင္ခ်ဳိ-ခဲေတာင္-သရက္ပင္-မန္က်ည္းပင္-ဝက္သ ေခ်ာင္း-မိုးေကာင္း-ကန္တေပါ့-တေခါ့-ပန္ပင္-ေနာင္ကင္-တံတားဦး-တပ္ႀကီး-ကြန္လုံေက်းရြာမ်ားကို ဆက္ သြယ္သြားလာႏိုင္ေသာလမ္းမွာ အရွည္(၁၆)မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရိယာတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

(က) ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဧရိယာတြင္ ပါဝင္ ေသာ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပင္ခ်ဳိရြာႏွင့္ ခဲေတာင္ေက်းရြာ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေသာ အရွည္ (၇)မိုင္လမ္းမွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္အက်ယ္(၁၀)ေပခန္႔သာရွိေသာ ေျမသားလမ္း တစ္လမ္း ျဖစ္ၿပီး ေျမသားလမ္း သတ္မွတ္အက်ယ္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမသားလမ္းတိုးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ေက်းလက္လမ္းတံတား (၁၅)ႏွစ္စီမံကိန္း၏ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၂၅-၂၀၂၆ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လည္း ေကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ (၁၇)ေပတံတားတစ္စင္း၊ (၂၂)ေပတံတားတစ္စင္း၊ (၉)ေပတံတားတစ္စင္း၊ (၂၀)ေပတံတားတစ္စင္းႏွင့္ Box Culvert တံတား(၃)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ခဲေတာင္-သရက္ပင္-မန္က်ည္းပင္-ဝက္သေခ်ာင္း-မိုးေကာင္း-ကန္တေပါ့-တေခါ့-ပန္ပင္-ေနာင္ကင္-တံတားဦး-တပ္ႀကီး-ကြန္လုံေက်းရြာမ်ားကို ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ေသာ အရွည္(၉)မိုင္လမ္းမွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အက်ယ္(၂၄)ေပခန္႔ရွိေသာ ေျမသားလမ္းတစ္လမ္းျဖစ္ၿပီး နန္းပန္-ဓါတ္ေတာ္-ေရဦးလမ္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလမ္းပိုင္းတြင္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ၂၀၁၃-၁၄ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကတၱရာလမ္း(၂/၃)မိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း(၀/၄)မိုင္၊ ၂၀၁၄-၁၅ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေျမသားလမ္း(၃/၀)မိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေသာ လမ္းအရွည္မိုင္(၆/၁)မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းအား ေက်းလက္လမ္းတံတား (၁၅)ႏွစ္စီမံကိန္း၏ ၂၀၂၅-၂၆ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းေပၚရွိ (၁၄)ေပတံတား(၃)စင္း၊ (၁၀)ေပတံတားတစ္စင္း၊ (၂၀)ေပတံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၂၁-၂၂ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ အဆိုျပဳတင္ျပေသာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအား ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်းလက္လမ္းတံတား (၁၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းတြင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ထည့္သြင္းလ်ာထားေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန(PNO)
Powered by Blogger.