Monday, December 3, 2018

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သူသင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္


လူသားသတၱဝါတုိင္းမွာ အခက္အခဲသည္ လူ႔ဘဝသက္တမ္းထက္မ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ေနစၿမဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္၏အနာဂါတ္ေအာင္ျမင္မႈတြင္ အခက္ခဲမည္မွ်ပင္ ႀကံဳေတြ႕ေနပါေသာ္လည္း ပန္းတိုင္မေရာက္သည့္တိုင္ ျဖတ္သန္းရန္ရွိသည့္အရာမ်ားကို မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရန္ အသြင္ေျပာင္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ဓါတ္၊ လိုအပ္ခ်က္၊ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ က်င့္သံုးကာ ေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လမ္းသူ ရွိသကဲ့သို႔ သူႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာမိမိအက်ိဳးႏွင့္ အနည္းငယ္ေသာ အမ်ားအက်ိဳးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးလည္း လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ မ်ားစြာေတြ႕ ရစၿမဲပင္ျဖစ္ေပမည္။

လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းရွိ ေနရာေဒသတိုင္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး မည္သည့္အေရးတြင္ျဖစ္ေစ မတူညီသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္ ရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္လိုခ်င္ေသာအရာကို စုေပါင္းလုပ္ယူၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္လည္း အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွိသည့္အထဲတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိသကဲ့သို႔ မမွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္လည္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္္တို႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ေနရာတြင္လည္း မွန္မည္ထင္သည့္အရာကိုသာ အတုယူရန္လိုုသကဲ့သို႔ ယခုမိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေခတ္ေရစီး ေၾကာင္းအလိုက္ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ျပဳလုပ္ရမည့္ တာဝန္သည္ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းတြင္ ရွိေပမည္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္တို႔၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ အနာစြဲရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ယခင္တစ္ခ်ိန္က မမွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေျခလမ္းအတိုင္း ဆင္ျခင္ေလွ်ာက္လမ္း၍ ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးကို ပထမဦးစားေပးကာ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ထဲရွိ အနာစြဲကို ယခုေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔က ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယခင္အခ်ိန္တြင္ " ႀကီးသူက ငယ္သူကို " ႏိုင္တဲ့ေခတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေခတ္တြင္ " ျမန္သူက ေႏွးသူကို " ႏိုင္ေသာေခတ္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးေလာကတြင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္သူတိုင္းသည္ အၿမဲမွန္ကန္ေသာအလုပ္ကို မလုပ္ကိုင္ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ မမွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္လည္း အၿမဲလုပ္ယူ၍မရႏိုင္ေပ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔သည္ မိမိအက်ိဳးစီးပြြြားကို ဒုတိယဦးစားေပးေနရာထားၿပီး ပထမေနရာတြင္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးတတ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ မည္သည့္ေလာကတြင္မဆို မိမိအက်ိဳးမက အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္သူတုိ႔၏အက်ိဳးကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ ယခင္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လူတုိင္းျမင္ေတြ႕သံုးသပ္ေစခ်င္ပါသည္။


ယခုအခ်ိန္ မိမိတို႔ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အသက္ပါစြန္႔စားၿပီး အားတက္သေရာ ႀကိဳးစားေပးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ယခုလိုပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ေက်းဇူးကို မေမ့သင့္သကဲ့သို႔ အတုယူေက်းဇူးဆပ္တတ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့သကဲ့သုိ႔ မမွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းရွိခဲ့ရာ မွန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတို႔၏ ေျခလမ္းကိုသာ အတုယူေဖာ္ေဆာင္ရန္သင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

စာေရးသူ၏အေတြ႕အႀကံဳအရ မိမိတို႔အနီးအနားေဒသရွိ ျပည္သူတို႔၏စကားသံအရ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရြာသားတို႔သည္ လက္ရွိတစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အနာစြဲရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ မိမိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲ၍ ျပည္သူအက်ိဳးဦးစားေပးကာမ်ားစြာအက်ိဳးျပဳေပးမွသာ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို အဆံုးမရွိ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္မိေပသည္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူမေကာင္းလွ်င္ ေရွ႕ဆက္လိုက္သြားမည့္သူ မရွိႏိုင္သလို ေခါင္းေဆာင္မေကာင္းလွ်င္ ေနာက္လိုက္သားမ်ားလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္သည္။

မိမိ၏ယူဆခ်က္အရ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလုပ္မည္ဟုစဥ္းစားသည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုး မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ရမည္။ မိမိ၏ ေျပာဆိုမႈ၊ လုပ္ကိုင္မႈ၊ တိက်မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ လိုက္နာမႈအေပၚမူတည္ၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား၏ ေကာင္းသည့္အျမင္၊ လိုက္နာသင္ၾကားမႈ၊ စည္းစနစ္က်မႈတို႔ကို အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ကိုယ္သြားရာလမ္းအတိုင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴး လိုက္လာ ေစႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ အဘက္ဘက္မွ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေပမည္။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက တစ္စံုတစ္ခု ေမးျမန္းလာလွ်င္လည္း အထစ္အေငါ့ မရွိေစဘဲ လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္ရမည္။ 

အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်တတ္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ အခ်ိန္တို္င္း အလုပ္မလုပ္ ခ်င္ေနပါ လုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားကို အခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္းထားရန္မသင့္ေတာ္ႏိုင္ပါ။ (ဥပမာ - ထမင္းစားဖို႔ အသက္ရွင္တာလား၊ အသက္ရွင္ဖို႔ထမင္း စားတာလား ဆိုတာေတြေပါ့။) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရာရာတိုင္းကို ေငြတစ္ခုထဲမၾကည့္သင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၌ရွိသည့္ ေမြးရာပါ ပါရမီကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။

မိမိကိုယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟုတ္မဟုတ္ ပထမဦးစြာ မိမိကိုယ္ကိုသံုးသပ္ရပါမည္။ မည္သည့္အေရးကိစၥ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိအက်ိဳးအတြက္မၾကည့္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသေသာ လက္ေအာက္ငယ္သား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အားထားရေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးစြာအနစ္နာခံႏိုင္ရမည္။ အရာရာကို ပညာတတ္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာအရာ၊ အမ်ားသေဘာတူ/မတူသည့္ အေျခအေနၾကားက လက္ေတြ႕၊ စာေတြ႕ ဒြန္တြဲၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လုပ္ျပမွသာ သိႏိုင္မည္။

ယခုေခတ္ ကမၻာ့နည္းပညာထြန္းကား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ knowledge မ်ားကို step by step  သိထားရန္ လိုအပ္သလို ဥပေဒႏွင့္ ေရွးရိုးအစဥ္အလာမ်ားကို ေဖ်ာက္ပစ္ရန္မသင့္သည့္အရာ ရွိသလို နည္းပညာကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ အားကိုးရန္ မသင့္သည့္ေခတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္တြင္ သမိုင္းဆိုးရွိခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ယခုေခတ္ ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္တို႔က သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သတင္းေကာင္းသတင္းေမြးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအစားထိုး ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟုယူဆမိပါသည္။ စာေရးသူတစ္ဦးတည္း၏ အယူအဆျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာင္းလဲရန္လိုမည္ထင္သည့္ အရာကိုသာ ေျပာင္းလဲ၍ ေအာင္ျမင္မႈရယူရန္ႏွင့္ မိမိရပ္ေနေသာေနရာတြင္ မည္သို႔အေျခအေနေရာက္ေနသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မိေစရန္အတြက္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားမိျခင္းျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းမူ;ဗြာ
မ်င္;မိုရ္;ခမ္း
Powered by Blogger.