Wednesday, December 19, 2018

ေက်းဇူးသိတတ္သူျဖစ္ပါေစ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္


ေက်းဇူးဟူသည္ လူတို႔ႏွင့္မကင္းေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္းေက်းဇူးသိတတ္မွ ေက်းဇူးဟူ၍ ရွိေလသည္။ ေက်းဇူးမသိတတ္သူအဖို႔ ေက်းဇူးရွိမည္မထင္ေပ။ လူတို႔သည္ မိခင္တို႔၏ ၀မ္းႏွင့္လြယ္စဥ္ ကာလအတြင္းကပင္ မိခင္တို႔၏ ေမတၱာ၊ ေစတနာေျမာက္မ်ားစြာကိုပိုင္ဆိုင္ထားၾကရသည္။ ဤသည္မွာလူတို႔အတြက္ ဦးဆံုးေသာႀကီးမားလွသည့္ မိခင္၏ေက်းဇူးပင္ျဖစ္ေပသည္။

မိခင္တို႔မွေမြးဖြားၿပီးလူ႔ေလာကသို႔ေရာက္လာသည္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္ေစ၊ ဖခင္ျဖစ္ေစေမြးဖြားလာေသာသား/သမီးမ်ားအေပၚကို မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္မဟုတ္ပဲ ၀မ္းသာပီတိေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေထြးေပြ႔ ယုယတတ္ၾကေပသည္။ ေကၽြးေမြးျပဳစုၾကေပသည္။ မိဘတို႔၏ သားသမီးအေပၚထားရွိေသာေမတၱာတရား ႏွင့္ေက်းဇူးတို႔သည္ ေရးဖြဲ႕သီကံုးမည္ဆိုပါကကုန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တန္ဖိုးျဖတ္၍လည္းရႏိုင္သည့္အရာမဟုတ္ေပ။ မိဘေက်းဇူးေျမာက္မ်ားစြာမွ ပညာေရးဆိုင္ရာျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအေၾကာင္းကိုေရးဖြဲ႕လိုပါသည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အလွမ္းေ၀းေသာ ေက်းလက္အရပ္ေဒသတြင္ ေမြးဖြားသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္စနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသိပညာအတတ္ပညာကိုဆည္းပူးရာတြင္ ခက္ခဲလြန္းလွေသာအေျခအေနတြင္ ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုရေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အတန္းပညာမ်ားတက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အလယ္တန္းအဆင့္ ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းမ်ားရွားပါးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္းေက်းလက္ေတာရြာေနမိမိတို႔အဖို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအဓိကထား ၀မ္းေရးေၾကာင္းရျခင္းေၾကာင့္ တစ္ထြာမွ်ေသာ ၀မ္းစာဖူလံုရန္ ခက္ခဲလြန္းလွေလသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ မိဘတို႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ် စြမ္းႏိုင္သမွ်ကို ႀကိဳးစားၿပီးသင့္ေတာ္ရာအရပ္ေဒသသို႔ အတန္းပညာမ်ားသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ေစလႊတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိမိသည္လည္းအတန္းပညာကိုဆံုးခန္းတိုင္တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးဘဲြ႕ရသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ မူလတန္းမွ အထက္တန္းၿပီးသည့္အထိသာမကတကၠသိုလ္ၿပီးေျမာက္သည္အထိကူညီေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့သည္မွာမိဘတို႔အေနျဖင့္ သားသမီးမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္စံုတစ္ရာရရွိရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႕သည္မဟုတ္ေပ။

လက္ရွိေခတ္ကာလသည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းေၾကာင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ပညာေရးသာမကအထက္တန္းအဆင့္ပညာေရးကိုလြယ္ကူစြာသင္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္နည္းတူေက်ာင္းသူ/သား ျဖစ္ဖူးသူမ်ားသာမက၊ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ျဖစ္သူမ်ားအားလံုးတို႔သည္ေတာသူေတာင္သားမိဘႏွစ္ပါးမွ ဆင္းသက္လာသူအမ်ားအျပားရွိေပသည္။ မိဘတို႔သည္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ကူညီေထာက္ပ႔ံၿပီးျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွလည္းေက်းဇူးသိတတ္သူပီပီ ႀကိဳးစားရန္လိုအပ္လွေပသည္။

ယေန႔ေခတ္ကာလသည္ နည္းပညာေခတ္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာေခတ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအဖို႕ပညာမ်ားဆည္းပူးရာတြင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ အထက္တန္းပညာႏွင့္ တကၠသုိလ္ပညာရပ္တြင္ ပညာဆည္းပူးေနေသာဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္တို႔အတြက္ ပို၍ စိန္ေခၚေနေလသည္။ နည္းပညာတိုးတက္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးတစ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္မွာမွန္ေပသည္။ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ အေရွ႕တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ စသည္တို႔ကိုတၿပိဳက္နက္တည္းေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ဤသို႔ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာဆည္းပူးရာတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္း၊ အေပါင္းအသင္းကိုသာမက္ေမာေနျခင္းမ်ားေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ မိမိကိုေစတနာျဖဴစင္စြာကူညီေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာမိဘႏွစ္ပါးကိုေက်းဇူးကန္းရာေရာက္ေပသည္။

မိဘတို႔သည္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအထက္တန္းပညာအဆင့္ေအာင္၍ တကၠသိုလ္ပညာဆည္းပူးေနသည္ကို ပီတိ၀မ္းသားေ၀ျဖာေနေလသည္။ အတန္းပညာေကာင္းစြာမသင္ယူႏိုင္ခဲ့သည့္ သူတို႔အဖို႔ ဂုဏ္ယူေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ သားသမီးျဖစ္သူတို႔ ပညာကိုမည္သို႔မည္ပံုဆည္းပူးေနသည္ကိုသိရွိႏိုင္ေသာမိဘမ်ားမွာနည္းပါးလွေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္လိုေက်းလက္ေတာရြာမွ မိဘမ်ားသည္ ပို၍ပင္ သိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎ကိုသားသမီးျဖစ္သူေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ အခြင့္အေရးအေနျဖင့္ အေပ်ာ္အပါး၊ အေပါင္းအသင္းကိုသာမက္ေမာေနမည္ဆိုပါက ေက်းဇူးမသိတတ္ေသာ လူအျဖစ္သာ ျဖစ္ေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုကူညီေထာက္ပံ႔ေပးေနေသာ မိဘႏွစ္ပါးကိုတုိက္ရိုက္ဆယ္ႏြယ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုးမိမိတို႔ ပညာမ်ားဆည္းပူးသင္ၾကားရာတြင္ မိမိတို႔လူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔တိုင္းျပည္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားအျဖစ္ႏွင့္ မိမိအထူးျပဳသင္ၾကားေနေသာဘာသာရပ္မ်ားကိုကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ေစလိုေၾကာင္းကိုေရးသားတင္ျပရင္းအဆံုးသတ္လိုက္ပါသည္။

ခြန္ေအာင္;ေႏြာင္,
Powered by Blogger.