Friday, December 21, 2018

ျမန္မာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘယ္လဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း (၁၃၅)မ်ိဳးေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ပထ၀ီအေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အင္မတန္မွမဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိေနၿပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးဆုံမွတ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အဘယ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကလာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္အတြက္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကရျခင္းမွာတိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဖက္ဖက္တြင္ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေသာတိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ ျပည္ပရွိလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကလည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ လက္တြန္႔ေနမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးသည္လည္း ဆက္လက္က်ဆင္းေနမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးအားေကာင္းရန္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းရန္လည္းအထူးလိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္အစိုးရမွအစ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ေအာက္ေျခရွိ သာမာန္ျပည္သူလူတန္းစားအထိလူတိုင္းသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ၾကသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအျပဳအမူ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေသြဖီေနသည္ကို တမင္မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ႀကီးကိုေျပာင္းလဲေပးခ်င္ေနၾကသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုေျပာင္းလဲရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါသည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီးေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ျပည္သူလူထုကေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကပါသည္။ ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားသည့္ အရပ္သားစိုးရလက္ထက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာလိမ့္မည္ဟု အျပည့္အ၀ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းၾကရမည္ကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဆိုထားႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ကတိက၀တ္ေတြႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္းလက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ စာခ်ဳပ္ပါ ကတိက၀တ္မ်ားကိုေပၚေပၚတင္တင္ ၀ိုင္း၀န္းခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသည္ကိုသာ ျပည္သူလူထုကခံစားေနၾကရပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူလူထုသည္ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနရပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚအမွန္တကယ္ပင္ေစတနာမရွိေတာ့တာလား ကမၻာ့အလည္တြင္ မ်က္ႏွာမေဖာ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးႏွင့္ သန္း(၅၀)ေက်ာ္ ျပည္သူလူထုႀကီးကိုကယ္တင္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးရွိေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲဆိုၿပီး ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာဟိုတယ္ႀကီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်တ္ေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္က်ခံၿပီးအဆုံးမသတ္ႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးဆိုၿပီး စကားလုံးလွလွေလးေတြသုံးကာအခ်ိန္ကုန္ခံေျပာပါးစပ္အရသာခံေျပာေနမည့္အစားလက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ေန႔စဥ္ဆင္းရဲမႈဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာခံစားေနရသည့္ ျပည္လူထု၏ဘ၀ကို လက္ေတြ႕က်က်အေျပာထက္အလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပကာ အျမန္ဆုံးကယ္တင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးလည္းမ်ားစြာဆုံးရႈံးနစ္နာေနရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရွိေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္ထားကာမိမိတို႔၏အတၱ၊ မာန္မာနမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆင္းရဲတြင္းထဲတြင္ ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေအာင္နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အာရွသာမက ကမၻာ့အလယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာေဟ့ဆိုၿပီးေမာ္ၾကြားႏိုင္ခြင့္ သန္း(၅၀)ေက်ာ္ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာတြဲလက္မ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မ၀ံ့မရဲယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါသည္။

ၿခဲဳင္းေပခြန္(စႏၱာခမ္း)
Powered by Blogger.