Sunday, December 9, 2018

ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္


စက္မႈထြန္းကားျခင္းသည္ ယေန႔ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးထား၏။ လူတို႔၏လိုအင္ဆႏၵအတြက္ စက္မႈႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာရပ္မ်ား တစ္စတစ္စထြန္းကားလာရသည္။ သိပၸံႏွင့္ေဆးပညာတိုးတက္မႈေၾကာင့္ လူသားဦးေရကလည္း သိသိသာသာတိုးလာသည္။ တိုးလာေသာလူဦးေရႏွင့္ကာမိေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္္ေဆာင္ရြက္ၾကရ၏။ ဤတြင္အႏၱရာယ္တစ္ခုကို မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ရင္ဆိုင္ရေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈဟူေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။

သဘာဝကို လူကမညွာေသာအခါတြင္ သဘာဝကလည္းလူကို ဖက္ၿပိဳင္အန္တုလာစၿမဲျဖစ္၏။ ထိုအခါသက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သက္မဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ သဟဇာတျဖစ္မႈမ်ားအလိုလို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသည္။ ထိုအခါတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအေမြကို လက္ခံရရွိလာေပေတာ့သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ အသံဗလံညစ္ညမ္းမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမကမၻာတိုးတက္ သာယာေရးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာေတာ့သည္။

သက္ရွိႏွင့္သက္မဲ့ဝန္းက်င္သည္ အျပန္အလွန္အမွီသဟဲျပဳလ်က္ရွိ၏။ ေလေကာင္းေလသန္႔ရႈုရပါမွ သတၱ၀ါက်န္းမာမည္။ ေရေကာင္းေရသန္႔ မွီ၀ဲရပါမွ သတၱ၀ါတို႔သန္စြမ္းမည္။ ေျမဆီၾသဇာထက္သန္မွ အပင္ေလာကျဖစ္ထြန္းမည္။ အသံဗလံဆူညံမႈကင္းမဲ့ပါမွ စိတ္ေအးတည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေပမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အာဟာရဓါတ္ျပည့္၀ေရးတို႔သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္လိုသည္။ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

ေလသည္သက္ရွိတိုင္းအတြက္ အေရးပါ၏။ ေလမရွိသည့္အရပ္၌ သက္ရွိသတၱ၀ါႏွင့္ အပင္တို႔မျဖစ္ထြန္းႏိုင္။ ေလေကာင္းေလသန္႔သည္ ေဆးျဖစ္၏။ ေလထုညစ္ညမ္းလၽွင္ ေဘးျဖစ္သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၏ အရင္းခံအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

ေလထုညစ္ညမ္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိ၏။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေလထုညစ္ညမ္းေစနိုင္သည္။ လူသားတို႔ေၾကာင့္လည္း ေလထုညွစ္ညမ္းေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူေၾကာင့္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လူေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းရျခင္းကပို၍ အဓိကက်၏ စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ေလာင္စာမ်ားတိုးခ်ဲ႕သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ကန္႔ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ေလထုထဲေရာက္လာၾကသည္။ ထိုအခါ ေလထုအပူခ်ိန္ကို ျမင့္မားေစ၏။ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေစ၏။ အက္စစ္မိုးမ်ားရြာေစကာလူႏွင့္သတၱ၀ါတို႔ကို အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကိုပ်က္စီးေစ၏။ အသံထက္ျမန္ေသာ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား ပ်ံသန္းမႈႏွင့္ ေခါင္းလိမ္းဆီေမႊးပန္းထုတ္သည့္ဘူးမ်ား၊ ေရေမြးပန္းထုတ္ေသာပုလင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဖလိုရိုကာဗြန္အေငြ႕တို႕ကလည္း ေလထု၏အိုဇုန္းအလႊာကိုပ်က္စီးေစသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား ပိုမိုက်ေရာက္လာေစသည္။ ဤသည္လည္းေလထုညစ္ညမ္းမႈပင္ျဖစ္၏။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကိုကာကြယ္ရန္ ကားအိပ္ေဇာမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဇကာမ်ားတပ္ဆင္သင့္၏။ ကန္႔ဓာတ္မပါေသာ သင္းၿပီးသားေလာင္စာမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ အိုဇုန္းအလႊာမပ်က္စီးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈထက္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းသာယာေရးကို ပိုမို အေလးထားသင့္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးတြင္ ေရသည္လည္း အေရးပါေသာအင္အားစုတစ္ခုျဖစ္၏။ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိမွသာ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းႏိုင္ေပမည္။ သဘာဝသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ ေရကိုသန္႔စင္ေပးထား၏။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔၏ ပေယာဂက ေရထုကို ညစ္ညမ္းေစသည္။

ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးတြင္ စက္ရံုမ်ားတည္ၾကေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျမစ္ေရထဲသို႔ ေရာက္ရွိေစသည္။ အိမ္သာမ်ားကို ျမစ္ကမ္းတြင္ တည္ေဆာက္ၾကေသာေၾကာင့္လည္း ေရထုညစ္ညမ္းေစသည္။ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို႔ ေရနံမ်ားယိုဖိတ္က်ျခင္းကလည္း ပင္လယ္သမုဒၵရာကို ညစ္ညမ္းေစသည္။ ေရထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကုန္းေနေရေန သတၱဝါအားလံုးကို ဥပဒ္ျဖစ္ေစသည္။ ေရထုညစ္ညမ္းမႈပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ လူသားတို႔တြင္ တာဝန္ရွိ၏။ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမစ္ကမ္းမွ ခြာေဆာက္ၾကရန္လိုသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ႏွင့္ တတ္ႏိုင္လွ်င္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ အိမ္သာမ်ားကို ျမစ္ကမ္းႏွင့္ေဝးေဝးတြင္ ထားရွိရေပမည္။ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ေရနံမ်ားဖိတ္စဥ္မႈကိုလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ တားဆီးရေပမည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းသည္ ေျမဆီလြာေျမၾသဇာကုန္ခမ္းေစကာ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစ၏။ ေျမဆီလႊာပမာဏသည္ ကမၻာ့ေျမထုအတိုင္းအတာႏွင့္ စာေသာ္ အလြန္နည္းပါးသည္။ မိုးေရတိုက္စားမႈ၊ ေလျပင္းထန္မႈ စသည္တို႕ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအခ်ိဳ႕ျပဳန္းတီးၾက၏။ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးသည္ လူသားတိုင္းအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမွသာလူ႔သက္တမ္း ရွည္ၾကာေပလိမ့္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မသန္႔ရွင္းပါက ဤကမၻာေလာကႀကီး ပ်က္စီးဆိတ္သုဥ္းသြားႏိုင္သည္။ အာကာသသို႔ ခရီးဆန္႔ကာ ဘဝကို ေအာင္ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားေနမည့္အစား ကမၻာေလာကတည္တံ့ေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကို ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ခြန္ေက်ာ္သန္း
ကိုးကားခ်က္ - ပညာ့လက္သံစာအုပ္
Powered by Blogger.