Monday, January 7, 2019

ဝန္းက်င္သာယာလွပဖို႔ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ဂရုတစိုက္ပစ္ၾကစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇)ရက္

Photo Credit- ေကာင္ ေဗာင္း ေဟ့(Fb)
မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာကမၻာႀကီးသည္ ေနေရာင္ျခည္မွျဖာထြက္လာေသာအလင္းတန္း၊ ေတာေတာင္ေရေျမသဘာဝမ်ားျဖင့္ လွပေနပါသည္။ သဘာဝအတိုင္းလွပေနေသာကမၻာေျမႀကီးကို သဘာဝအတိုင္းလွၿမဲလွဆဲျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔သည္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကမၻာႀကီးအတြက္အက်ဳိးျပဳေသာအရာတစ္ခုကို စြန္႔ပစ္အမိႈက္စဥ္းစနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္သည့္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) အမိႈက္ဟုေခၚပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ မလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရာတြင္ အမ်ဳိးအစားမ်ားခြဲျခား၍ (၁) ပလတ္စတစ္အမိႈက္ပံုး/အိတ္၊ (၂) ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရသည့္အမိႈက္ပံုး/အိတ္၊ (၃) မီးဖိုေခ်ာင္မွထြက္ရွိသည့္အမိႈက္ပံုး/အိတ္ စသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ မိမိမွစတင္၍ အသံုးျပဳရန္၊ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားထဲမွ ပလပ္စတစ္အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ခ်င္ပါသည္။ မိမိတို႔လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ပလပ္စတစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ဝန္းက်င္မွ်သာရွိေနေသာ္လည္း အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေနသည္မွာ မိမိအပါအဝင္လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပလပ္စတစ္ကို လူသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္အရ ထုတ္လုပ္ၿပီး အသံုးျပဳလာၾကေသာ္လည္း လိုအပ္သည္ထက္အသံုးျပဳမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာႀကီးအတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

မိမိမွထြက္ရွိသည့္အမိႈက္ကို မိမိကိုယ္တုိင္တာဝန္ယူတတ္သည့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား က်င့္သံုး ရန္လည္းလိုပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေဆးရုံမွထြက္သည့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (၈၅%)သည္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္သည့္(၁၅%)မွ (၁၀%)သည္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ (၅%)သည္ ဓာတုအႏၱရာယ္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးရုံမွထြက္သည့္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဘယ္လိုပံုစံျဖင့္စြန္႔ပစ္မည္၊ ဘယ္ေနရာမွာသြားၿပီးထပ္စြန္႔ပစ္မည္၊ မိမိစြန္႔ပစ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မည္သို႔ထိခိုက္လာႏိုင္မည္ စသည့္အခ်က္တိုင္းသည္  မိမိတို႔ မလိုအပ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

မိမိအသံုးမျပဳေတာ့သည့္ပစၥည္းမ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ စြန္႔ပစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ “ Please use me ”ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကို အမႈိက္ပံုး/အိတ္မ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး “ အမိႈက္မ်ားသည္ အမႈိက္ပံုး/အိတ္ထဲတြင္သာရွိရမည္၊ အျခားေနရာတြင္ရွိမေနရ”စသည့္ လူမ်ား၏အျမင္၊ လူမ်ား၏အသိစိတ္ကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို “ R ”သံုးလံုးျဖင့္ (၁) Reduce- မိမိ၏စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္အသံုးျပဳျခင္း၊ (၂) Reuse- မိမိ၏စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုးျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ (၃) Recircle- မိမိ၏စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး အသံုးျပဳျခင္း စသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ “ Recircle Park ”မ်ားထားရွိၿပီး မိမိတို႔ မလိုအပ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သူ႔အမ်ဳိးအစားႏွင့္သူ အပ္ႏွံႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိခ်ဳိသာသာျဖင့္  မိမိတို႔ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ဝယ္ယူႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား/အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိပါသည္။

ဆက္လက္၍ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ေဗာင္းေက်းရြာသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတိုင္းတြင္စဥ္းစနစ္က်က်စြန္႔ပစ္တတ္ပံု၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းၿပီး သာယာလွပသည့္ မိမိတို႔ဝန္းက်င္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္မွစ မိမိတို႔ေက်းရြာအတြင္းရွိလူသားတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဆိုသည့္ခံယူခ်က္မ်ားရွိသည္ကို အနည္းအက်ဥ္းထပ္ေစာင္း၍ မွ်ေဝခ်င္ပါသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဗာင္းေက်းရြာကို လာလည္ပါက ရြာအဝင္လမ္း၏ ေဘးႏွစ္ဘက္တြင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားျဖင့္ စိမ္းစိုေနၿပီး ရြာထဲသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္ဝန္းက်င္တိုင္း၏ သန္႔ရွင္းမႈ/သပ္ရပ္မႈမ်ားျဖင့္ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစၿပီး ရြာအလယ္တြင္တည္ရွိေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ ၾကည္ညိဳသပၸာယ္ပံုမွာ စိတ္ကိုေအးျမေစပါသည္။ ဤမွ်မက မိမိတို႔၏အမိႈက္မ်ားကို မိမိကိုယ္တုိုင္တာဝန္ယူတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ရပ္ရြာသန္႔ရွင္းမႈကို အေလးထားသည့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားသည္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာဗဟုသုတမ်ားရရွိႏိုင္သည္သာမက ေဗာင္းေက်းရြာ၏ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ရန္အလည္တစ္ေခါက္သြားေရာက္လည္ပတ္ေစလိုသည္။

မိမိ၏စြန္႔ပစ္ပစၥည္း(သို႔မဟုတ္)အမိႈက္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူတတ္ၿပီး စဥ္းစနစ္က်က် စြန္႔ပစ္တတ္သူမ်ား၊ သဘာဝအလွတရားမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ား၊ ကမၻာေျမႀကီးစိမ္းစိုေနမႈကိုတန္ဖိုးထားတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို မိမိ၏အေတြ႕အႀကံဳအေပၚသာ အေျခခံ၍ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပအိုဝ္;မူ,ေပ,(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.