Wednesday, March 27, 2019

ပအုိ၀္းေဒသႏွင့္ ပညာေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈)ရက္

Photo Credit- KJG Education Centre

ပအုိ၀္းေဒသႏွင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စနစ္ဆုိး၏ ေလာင္းရိပ္ဘ၀မွ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေနခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စသည့္အေရးအရာအားလုံးတုိ႔မွ စြန္႔လြတ္ခံ၊ အေမ့ခံ ပုံရိပ္ေအာက္တြင္ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးဆုိရရင္လည္း မမွားေပ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ႏွင့္ ျဖတ္ေလး ျဖတ္ကာလသည္ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ စစ္တလင္းေျမျပင္ေပၚတြင္ ယမ္းေငြ႕ေ၀ဆာျမဴႏွင္းပမာ အလားသ႑န္ ဒုကၡမ်ဳိးစုံႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ဘ၀ႏွမ္းတေစ့စာမွ မရခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ၀ါးလုံးေပါက္ထဲက လသာသလုိေတာင္ ရႈရႈိက္ခြင့္မရခဲ့သည့္ ေျမစာပင္လုိ လူမ်ဳိးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ရပါသည္။

အထက္ပါ သမုိင္းေပးသင္ခန္းစာႏွင့္ နာက်ည္းမႈကုိ အရင္းခံၿပီး ပအုိ၀္းေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ပအုိ၀္းလူထုဘ၀အာမခံခ်က္သည္ ယမ္းေငြ႕ႏွင့္သာဆက္လက္ရွင္သန္မည့္အျဖစ္ကုိ ငဲ့ညွာေထာက္ရွဴၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ကာ ေႏွာင္းေႏွးခဲ့ေသာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပအုိ၀္းလူထု၏ ေနထုိင္မႈ၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ တင္မက ပအုိ၀္းလူလူငယ္ထုအတြင္း ပညာေရးအခန္းက႑တြင္ပါ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ပအုိ၀္းလူငယ္ဘြဲ႔ရ ႏွင့္ ယခင္ရာခုိင္ႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ယခုမ်က္ေမွာက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔ ပညာေရးေရခ်ိန္ ျမွင့္သထက္ျမွင့္တက္လာသည္ကုိေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ ပညာေရးေရခ်ိန္တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအုိ၀္းလူငယ္ႏွင့္ မိဘျဖစ္သူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခံယူခ်က္မွန္ကန္သည္ဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားသ ည္ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ရန္အတြက္ဟူသည္ ဘ၀အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ မိမိဘ၀ကုိ ပုံေဖၚထုဆစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပညာေရးသည္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပါသည္။ ပညာေရးသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွဳႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ၏ အရင္းခံလည္းျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးရွင္သန္မွဳ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရား (အုတ္ျမစ္)ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဟူသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး၏အသက္ ဝိညာဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ရဲ့ေတာင္းဆုိမွဳႏွင့္ ကမၻာႀကီး၏ အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားစြာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမွဳေၾကာင့္ (၂၁) ရာစုတြင္ ပညာေရးသည္ႏုိင္ငံ အားလုံး၏ အဓိကအေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းသာမက လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကံဳတြ႕ေနရေသာ ပညာေခတ္ႀကီး၏ စိန္ေခၚမွဳ ပင္ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနေသာ လူသားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္သည္ ယေန႔ ေခတ္ပညာေရး၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပညာေရးကုိ ေက်ာက္ခ်ထား၍ မရ ၊ ရပ္တန္႔ထား၍ မရ၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ စီးေမ်ာလုိက္ပါေျပာင္းလဲဖုိ႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္က ေတာင္းဆုိလာခဲ့ၾကသည္။ မေျပာင္းလဲႏုိင္လွ်င္ က်န္ခဲ့မွာျဖစ္၍ ပညာေရးသည္ အရာအားလုံးကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည္အထိ တန္ဖုိးျမင့္မားလာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ပညာမ်ားကုိ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးစားရန္လုိအပ္သည္။
                                                             
နယ္းကူ- ခြန္ဗီး
Powered by Blogger.