Friday, March 29, 2019

ဒို႔ပအို၀္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၉)ရက္


ဒို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ျခင္းကိုအေလးထားျမတ္ႏိုးသည့္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပႆာ  နာတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါကအမ်ားအားျဖင့္ အေလ်ာ့ေပးတတ္ေပသည္။ ျပႆာ နာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မနစ္နာေစလိုေသာစိတ္ဆႏၵျဖစ္ ညိွႏႈိင္းဆံုးျဖတ္တတ္ၾကေပသည္။ တရားရံုး၏ တရားခြင္အျဖစ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမည့္ ျပႆာ နာမ်ိဳးကိုအမ်ားအားျဖင့္ ေရွာင္ျခားၾကေပသည္။ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရမည့္ ျပႆာနာမ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိေပ။ ျငင္းခံုေျပာဆိုျခင္းကိုမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာလူမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလြန္အေနေအးေသာလူမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စည္းလံုးမႈအားေကာင္းၿပီးရိုင္းပင္းကူညီတတ္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔အမ်ားစု ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးလြတ္လပ္လြယ္ကူစြာသြားလာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနႏိုင္သည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္းကမာၻသည္ရြာေလးတစ္ရြာအလားသတ္မွတ္ ၾကေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာအရပ္သည္လည္းလူမ်ိဳးေပါင္းစံုလာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္မွာအမ်ားသူငါ အသိပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ လာေရာက္ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေလသည္မွာမွန္ေပသည္။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာဦးစားေပးဆက္ဆံတတ္ၾကသည့္အတြက္ လာေရာက္ေနထုိင္သူမည္သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမဆိုေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားကာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေခတ္စနစ္မ်ားေျပာင္းေနသည့္ ကာလတစ္ခုတြင္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔တြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ေက်းရြာရပ္ရြာမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုပေပ်ာက္မႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္လိုအပ္လွေပသည္။

အမ်ားစုေသာ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးေနထုိင္ရာ ရပ္ရြာတို႔သည္ လက္လြတ္စပယ္ တည္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္ျမတ္တို႔သာမကအခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သံဃာၾသ၀ါဒခံယူကာ ေက်းရြာ၊ ရပ္ရြာမ်ားကိုကင္းပြန္းတပ္တည္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအို၀္းေက်းရြာတိုင္းသည္ သူ႔သမိုင္းႏွင့္သူ သူ႔ရာဇ၀င္ႏွင့္သူရွိခဲ့ၾကေလသည္။ ရပ္ရြာအမည္နာမကိုလည္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မွည့္ေခၚတတ္ၾကေပသည္။ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ မွည့္ေခၚျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘိုးဘြားမွ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီတည္ထားခဲ့ေသာမိမိတို႔ရပ္ရြာမ်ားကိုတန္ဖိုးထားေစလိုပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္းတည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ကိုယ္စီရွိၾကေလသည္။

မိမိတုိ႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေက်းရြာ၊ ရပ္ရြာမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္လည္းဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျဖင့္ အႀကီးအကဲမ်ားကို တာ၀န္ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္ေပသည္။ ေက်းရြာကိုဦးစီးဦးေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ေက်းရြာသူႀကီးကိုရပ္ရြာသူ/သားမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားျဖင့္သာတင္ေျမွာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေက်းရြာတိုင္း၏ ေက်းရြာသူႀကီးသည္လည္း ၁ႏွစ္(သို႔)၂ႏွစ္တစ္ခါ ေျပာင္းလဲၿပီး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္တတ္ၾကေပသည္။ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ရွိရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာမတူညီႏိုင္ေပ။ ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွေရးဆြဲျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ ေက်းရြာသူ/သားမ်ား၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုဦးစားေပးၿပီးေက်းရြာႏွင့္ကိုက္ညီသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုစုေပါင္းကာေရးဆြဲတတ္ၾကေပသည္။ ေက်းရြာစည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိသူမ်ားကိုေက်းရြာသူႀကီးႏွင့္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားမွ ထုိသူမ်ားကိုထုိက္သင့္ေသာအျပစ္မ်ားကိုေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ျပစ္ဒဏ္အမ်ားစုသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေစသည့္ အလုပ္ေပးသည့္ဒဏ္ကိုအသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းရြာတြင္းလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ျပန္ဖန္တီးမည္ဆိုသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ရွိႏွင့္ၿပီးေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱာရားမ်ားကိုလည္းယေန႔လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္လွေပသည္။

မိမိတုိ႔၏ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု(အြိဳင္း)၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ မိမိတို႔ဓေလ့ထံုးတမ္းအရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကိုဆက္လက္ရွင္သန္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရေပမည္။ သက္တမ္းကာလတစ္ခုအတြက္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေက်းရြာမွ ၿမိဳ႕နယ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အၿမဲထာ၀ရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားမွ လက္ဆင့္ကမ္းပခံုးလႊဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွသာလွ်င္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္စနစ္မ်ားမည္သို႔ပင္ေျပာင္းလဲေစကာမူ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားကိုအၿမဲထာ၀ရ ရွင္သန္ေနႏိုင္ေအာင္ ထိန္သိမ္းရေပမည္။ ေခတ္စနစ္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဆိုပါကမိမိတို႔ဘိုးဘြားမ်ားေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အရာ ၄င္းတို႕ရင္းႏွီးခဲ့သည္မ်ားကိုတန္ဖိုးမထားရာေရာက္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအေရးသည္ မိမိတို႔အေရးသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုစည္ဆက္မပ်က္စိတ္ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ခြန္ေအာင္;ေႏြာင္,
Powered by Blogger.