Friday, March 8, 2019

ပါတီႏုိင္ငံေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးႏုိင္ငံေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈)ရက္

Photo-Credit

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ ဤႏုိင္ငံတြင္ မီွတင္းေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၃၅)မ်ိဳးႏွင့္ သက္ ဆိုင္သည္။ ဤႏိုင္ငံေတာ္ ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး မင္းလုပ္ေနေသာအစိုးရအဖြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမူ၀ါဒမ်ား ေကာင္းမြန္ဖို႔လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာလူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကိုေမြးထုတ္ၿပီးေနရာေပးဖို႔ကိစၥသည္လည္းအလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား စား၀တ္ေနေရး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ တရားဥပေဒစိိုးမိုးေရး၊ တရားစီရင္ေရးစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားေကာင္းေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း(၉၀)ေက်ာ္မွတ္ပုံတင္ထားသည္ကိုေလ့လာေတြ႔ရွိရၿပီး ၎အေရအတြက္ထက္ ပိုလည္းပိုလာႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစပါတီတုိင္းကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ပါတီမူ၀ါဒ ပါတီလမ္းစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ပုဒ္မ်ားသည္ မ်က္လွည့္ဆရာမ်ားက့ဲသုိ႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကိုလိမ္ညာဟန္ေဆာင္မႈမူကိုမဆြဲကိုင္ပဲအမွွန္တကယ္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာဖို႔ အလြန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရာႏွႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအားလုံး လက္တြဲပါ၀င္ၾကရန္အစိုးရတုိင္းလိုလိုတိုက္တြန္းထားသကဲ့သို႔တစ္ဖက္လွည့္အေနျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားတစ္ဦးခ်င္းစီလိုအပ္ေနသည့္ႏုိင္ငံေရးအရည္အခ်င္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးနည္းပညာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ ေရတုိ၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ပါရန္လည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုယ္စား စာေရးသူအေနျဖင့္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မည္သည့္ပါတီကပဲႏုိင္ႏုိင္ ဘယ္အဖြဲ႔ကအစိုးရျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒကဲ့သုိ႔ ရွိႏွင္းေနၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးကုန္သြယ္ေရးကအစ တိုးတက္ၿမဲတိုးတက္ေနသည္မွာ လူေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ မူေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရးသမားတုိင္းကစံနမူနာယူထုိက္သည့္ႏိုင္ငံတကာ၏ ေပၚလစီပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကိုရယူၿပီးမိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လူနည္းစုပါတီအေနျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအိမ္မက္ႀကီးပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိင္းသည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးအစားအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သက္ေသသာဓကအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္မ်ားမွာ ၁၉၂၂-ခုႏွစ္၊ အဂၤလိပ္လက္ထက္ ပထမဆုံးေခတ္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ဥပေဒျပဳေကာင္စီမွာေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူ ၈၀ နဲ႔ ၿဗိတိသွ်အာဏာပုိင္ေတြကခန္႔အပ္ ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီးဦးဘေဖေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါတီကအမတ္ေနရာ(၅၈)ေနရာမွာ(၂၈)ေနရာရၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသူ(၈၀)မွာ ဦးဘေဖပါတီကအမတ္အမ်ားဆုံးအႏုိင္ရေပမယ့္ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ရာခိုင္ႏွဳန္းမျပည့္ အစိုးရမဖြဲ႔ပဲ အဂၤလိပ္အစိုးရမ်က္ႏွာသာေပးတဲ့ပါတီကအစုိးရျဖစ္သြားခဲ့သည္။

၁၉၂၆-ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ (သို႔) ဒုိင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိေပမယ့္ အဂၤလိပ္အစိုးရကသာအမွန္တစ္ကယ္အာဏာရွိသည့္ စနစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၈-ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ၿဗိတိန္လိုလားသည့္ပါတီကသာအစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရွိခဲ့မွန္းေတာင္မသိရွိခဲ့ပဲ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအသြင္ျဖင့္သာေယာင္ေယာင္၀ါး၀ါး ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၆-ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟုဆိုသည့္(၁၉၃၅-ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအက္ဥပေဒ) ေအာက္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီးေဒါက္တာဘေမာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ပထမဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ရွိေနခဲ့သည္။

လူသိမ်ားသည့္ ၁၉၄၇- အေျခခံဥပေဒကို အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာဖဆပလ(ဖက္ဆစ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကအႏိုင္ရခဲ့၍ ဦးႏုကႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလ၊ ဗကပ၊ ကရင္လူငယ္အစည္းအရုံး၊ လြတ္လပ္ေသာကရင္၊ Anglo Burmese Indipendint တို႔က၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၁-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဖဆပလ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလကသာအႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဦးဘေဆြ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲျပန္က်င္းပရာတြင္ ဖဆပလကေနကြဲထားသည့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ ဦးဘေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ တည္ၿမဲဖဆပလန႔ဲ ဦးႏုဦးေဆာင္သည့္ သန္႔ရွင္းဖဆပလတုိ႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ဦးႏု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျပန္လည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီတစ္ခုတည္းတည္ရွိခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၇၃-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုအတည္ျပဳၿပီး ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၇၄-၁၉၇၈-၁၉၈၅- ခုႏွစ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကသာအာဏာရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၀- ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီကအႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး NLD-NUP-SNLD-RDL တုိင္းရင္းသားပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးပါတီေပါင္း ၃၇ ပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ USDP-က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂-ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅-အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD- အမ်ားဆုံးအႏုိင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

က်င္းပၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရလွ်င္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီအေနျဖင့္ မိမိတို႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ပါတီႏုိင္ငံေရးထက္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ မိမိတို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးကို ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ကတည္ဆဲဥပေဒျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ားကိုေပးထားေသာ္လည္း မိမိတို႔ကအခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမ်ားျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးမႈမရွိပဲပါတီကြဲမ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိပဲ လက္လြတ္ဆုံးရွဳံးၾကရသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သမိုင္းကသင္ခန္းစာမ်ားကိုရယူၿပီး အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမည္မွ်ပင္ မ်ားျပားေစကာမူ တစ္မ်ိဳးသားလုံးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတုိင္း ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္းအဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္။

ခမ္းေလေမာ္
Powered by Blogger.