Monday, April 1, 2019

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံ ေရြးေကာက္ပဲြ အႀကိဳႏွစ္ ေပးစာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁)ရက္


၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ အေရးအခင္းႀကီးၿပီးသည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊  တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကဲြေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုသည့္ ဒို႔အေရး (၃) ပါးကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ (၄) ရပ္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ခိုင္မာသည့္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္သစ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ  မူမ်ားကိုလည္းခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အထူးေဒသ (၆) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္တြင္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ေစတနာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူေနမႈဘဝျမင့္မားတိုးတက္ၿပီး အဆင့္အတန္းရိွရိွ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွထူေထာင္ေပးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေစတနာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖူးအပြင့္မ်ား ဖူးပြင့္ေဝဆာေနၿပီျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔အဆင့္ဆင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ျမန္မာစကားပံုအတိုင္း “ လွဲရင္ျပန္ထ ဒါဘဝဘဲ” ဟူသည့္စကားအတိုင္း ခေရာင္းလမ္းတစ္ခါ ပန္းခင္းလမ္း တစ္လွည့္ ႏိုင္ငံေရးေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကို (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလာပါ သည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္လည္း  ေျပာင္းလဲလာေသာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို လိုက္လံေျပာင္းလဲ က်င္လည္ကာ  ျပည္သူလူထုကိုယ္စားျပဳအသံမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးတည္ကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚေပါက္လာရပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄)ရက္ႏွင့္ မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရုံး၌က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ညီလာခံက ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္အရ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ၁၉၅၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂)ရက္ေန႕မွစ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)မွ အေျခခံၿပီး ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံးေရးပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ (၃၁-၁-၂၀၁၀)ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ ေလွ်ာက္ထားရာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္မွ (၁၃-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပုံတင္ အမွတ္(၅)ျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္(၁၃-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွစတင္တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ျပည္သူကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူထုအသံ၊ လူထုဆႏၵကိုကိုယ္စားျပဳမည့္ အဖဲြ႕အစည္းလည္း ထင္ထင္ရွားရွား မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူထုမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထိုအဖဲြ႕အ စည္း ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ႏွင့္ လူထုကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းအသံျပဳေပးႏိုင္ရန္ ပအုိဝ္းျပည္သူတိုင္းတြင္ တာဝန္ရိွသကဲ့သို႔ လူထုကို ကို္ယ္စားျပဳေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာတာဝန္ရိွပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ေထာက္ခံမႈအၿမဲတေစရရိွရန္ ျပည္သူမ်ား၏ယံု ၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထု၏အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမႈသည္ အလြန္အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။  မိမိလူမ်ိဳးကို ကုိယ္စားျပဳေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္ရမွသာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳေသာအသံ၊ ဆႏၵစသည့္ ျပည္သူ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္အဆင့္တြင္ပါဝင္ႏို္င္မည္ျဖစ္သည္။

အႏိုင္ရရိွသြားေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏အသံကို အၿမဲတေစနားစြင့္ ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝရရိွရန္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခ်ိန္နိးကပ္လာမွ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရမည္မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ မိမိ၏မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ရိွ ျပည္သူမ်ားကို ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုသင့္ပါသည္။ မိမိတို႔ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ မိမိ၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေႏြးေထြးပ်ဳငွာ ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈကိုအၿမဲတေစေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါသည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူထူထုမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္သည့္ မိမိေဒသအတြက္လိုအပ္ေသာအရာမွန္သမွ်ကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲ မိမိ၏မိဘသဖြယ္ ေမတၱာ ေႏြးေထြးပ်ဳဌာမႈကို လိုလားေတာင့္တျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုမႈရိွမွသာ မိမိေဒသႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ရင္ဖြင့္ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားကလည္း မိမိမဲ ဆႏၵနယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနအမွန္တရားကို ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္အမွန္ျဖစ္ပါမည္။

၂၀၁၉-ခုႏွစ္သည္ ၂၀၂၀၏ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း  အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပင္းထန္ေနသည္ကို ပအိုဝ္းေဒသမ်ားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀- ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရမည့္ႏွစ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီကုန္ဆံုးသြားေသာ ေန႔၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္မ်ားကို သတိမမူဘဲ ရိုးသားစြာေနထိုင္ေနၾက မည္ဆိုလွ်င္ မထူးျခားနားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ေနရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္မိမိသေဘာဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို အကဲခတ္သံုးသပ္ရမည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွ လာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳႏွစ္တြင္ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီျဖစ္ သည့္အျပင္ ေနာက္မက်ေသးေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ၂၀၁၅- ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြဟူ၍ (၂)ႀကိမ္ အေတြ႕ အႀကံဳရခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုလည္း အတိအလင္းေတြ႕ျမင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ မိမိေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏မ်က္ နာေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရန္္ေစာင့္ဆိုင္းရေသာအေျခအေနႏွင့္ မိမိေဒသအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေနကို သံုးသပ္ၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မိမိကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မည့္ သူကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္မိပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မွားသည္ျဖစ္ေစ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အဆိုပါသက္တမ္းကာလလည္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္နီးကပ္လာ၍ သက္တမ္းအသစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ တန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိမူကာ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး မိမိေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၊ ေအးခ်မ္းသာယာ လွပေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေဒသတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ေတြ႕ဆံုရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔ ယခုအခ်ိန္သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိလူမ်ိဳးအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိေဒသအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ စြာေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ထိေရာက္မႈလည္း ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု မ်ားလည္း ၂၀၂၀ တြင္ က်င္းပမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါေစ ေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ျပည္သူလူထုအမွန္တစ္ကယ္လုိအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳႏွစ္ ေပးစာကိုေရးသား လိုက္ရပါသည္။

နန္းစိန္က်င္း (ထီလံုး)
Powered by Blogger.