Tuesday, April 2, 2019

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္း၀င္သည့္ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂)ရက္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေရွးပေဝသဏီႏွစ္မ်ားစြာကတည္းကပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔သည္ ေအးအတူပူအမွ် ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ပဲစုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း(၁၀၀)ေက်ာ္တို႔သည္ မတူညီေသာပထ၀ီဝင္အေနအထားေပၚတြင္ မတူညီေသာသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ ေနထိုင္လာၾကၿပီး တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရာ၌ လက္တြဲညီစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ စုစည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးသည္တစ္မ်ိဳးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုလူဦးေရ၏ အဆင့္(၆) (သို႔မဟုတ္)အဆင့္(၇)တြင္ တည္ရိွသည့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၄၇၊ ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၃)ခုေရးဆြဲ၍ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး က်င့္သုံးခဲ့/ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ က်င့္သုံးၿပီး ၁၉၄၇ ႏွင့္ ၁၉၇၄ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ရိွၿပီးေသာ(အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ားမပါရိွေပ)အခ်ိဳ႕ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထက္ လူဦးေရပိုမ်ားျခင္း၊ပထဝီအေနအထားအရ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရွိျခင္း၊ ျမန္မာစကားႏွင့္မတူေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊ ရာဇဝင္အစဥ္အလာ တစ္မ်ဳိးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရးလံုေလာက္မႈရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊ လူဦးေရအေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနထိုင္လိုေသာဆႏၵရွိျခင္း စသည့္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံညီညြတ္မႈရိွေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မရရိွခဲ့ေပ။

၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၅၁ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ဥပေဒအရ ၁၉၅၄ - ခုႏွစ္တြင္ ‘‘ ေကာ္သူေလးအထူးေဒသကိုကရင္ျပည္နယ္’’အျဖစ္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္လည္း ’’ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းကိုခ်င္းျပည္နယ္’’အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ’’ရခိုင္တိုင္းကိုရခိုင္ျပည္နယ္’’အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ’’ တနသၤာရီတိုင္း(၁)ကိုမြန္ျပည္နယ္’’အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ ’’ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္’’တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္သစ္မ်ားအျဖစ္ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္းသည္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံညီညြတ္သည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္း၀င္ေန႔မ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၃ - ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၀၇ - ခုႏွစ္ထိ (၁၄)ႏွစ္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ အလႊာအသီးသီးမွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံ(၂)ႏွစ္ေျမာက္ ’’၁၉၉၅ - ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔’’တြင္ က်ိဳကၠဆံကြင္း၌ က်င္းပသည့္ညီလာခံတြင္ ေနာင္အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယခင္ ၁၉၄၇ႏွင့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မူမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံညီညြတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာရန္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ လက္ရိွပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ ’’ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမရရိွေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးရန္ ’’ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွ သတ္မွတ္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံညီညြတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ’’ (က)နာဂ၊ (ခ) ဓႏု၊ (ဂ)ပအို၀္း၊ (ဃ)ပေလာင္၊ (င) ကိုးကန္႔ (စ) ‘‘ ၀ ’’ စသည့္တို႔ကိုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအျဖစ္ ’’၂၀၀၈ - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၂) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၏ ပုဒ္မ ၅၆ ’’တြင္ သတ္မွတ္ေပးသည္ကိုေလ့လာပါက ေတြ႕ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေန႔ထိုအခ်ိန္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ပင္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္း၀င္ ႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရိွသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ (၁၉၄၇ - ၁၉၇၄) ဖြဲ႕စည္းပုံတို႔တြင္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ် မရရိွခဲ့သည္ထက္သာလွ်င္ ယေန႔ကာလတြင္ မိမိတို႔သည္ ၂၀၀၈ - ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဆိုသည့္ အိမ္ႀကီး(၃)လုံးကို ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးဟု ဆိုလွ်င္မွားမည္မထင္။ သို႔ေသာ္ ၎အိမ္ႀကီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္း၊ ျခစားျခင္း၊ အျခားသူစိမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း၊ မိသားစု၀င္မဟုတ္သည့္ သူစိမ္းမ်ား မတက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာ၀န္သည္ မိမိအပါအ၀င္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးတို႔၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ - ခုႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာေဒသတြင္းေန ပအို၀္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ေနရာအားလုံးအႏိုင္ရရိွျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္အျပင္ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ပါ ဖြဲ႕စည္း၍ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသျပည္သူအက်ိဳးကို တတ္စြမ္းသမွ် ထမ္းေဆာင္ၾကသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အတြင္း ဆက္စပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ (NGO,INGO)တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ရရိွသည့္ အကူအညီမ်ားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသျပည္သူအက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည္မွာထင္ရွားစြာေတြ႕ရိွရပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရရိွမႈသည္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀၇ ထိက်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအားတက္ေရာက္ခဲ့ေသာဦးေအာင္ခမ္းထီဦးေဆာင္သည့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျပဳၿပီး ယေန႔ထိကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ကိုမိမိတို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းအစစ္အမွန္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အား ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးၾကေသာေဒသတြင္းေန ပအို၀္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အႏႈိင္းမဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ အိမ္ႀကီး(၃)လုံး၏ ပိုင္ရွင္သည္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔၏အေျခအေန၊ လိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကိုမိမိတို႔ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူသည္သာအသိဆုံးျဖစ္၍ကိစၥဟူသမွ်စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းမွသာေအာင္ျမင္တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈဆီကိုအလြယ္တကူေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္ကိုအျခားေသြးသားမေတာ္စပ္သူမ်ားမွလာေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါကမည္ကဲ့သို႔ ခံစားရမည္နည္းလက္ခံႏိုင္မည္လားဆိုသည္မွာမိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္ေမးျမန္းစဥ္းစားဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ ရြာသူႀကီးအားရြာတြင္းရိွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳပဲအျခားေက်းရြာ၊ အျခားပုဂိၢဳလ္ မ်ားအားအထင္ႀကီးေလးစားကာသူႀကီးအျဖစ္ တင္မိပါကမိမိတို႔လက္ခံႏိုင္မည္လား၊ ျဖစ္သင့္မျဖစ္သင့္၊ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္၊ မႀကဳံေစရန္ ဆင္ျခင္တုံတရားမ်ားေရွ႕ထားၿပီးသတိႀကီးစြာထားရန္လိုမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းအႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ - ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပမည့္ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေပၚေပါက္လာသည့္ေန႔ (ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္း၀င္ေန႔တစ္ေန႔)အားေက်းရြာတိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရိွ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္တိုင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကိုလြင့္ထူျခင္းျဖင့္အတူတကြ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုၾကပါစို႔ဟုတိုက္တြန္းလိုပါသည္။ အဆိုပါ ေန႔ရက္မွအစျပဳ၍ ေနာင္တည္ေဆာက္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မိမိတို႔ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီအိမ္ႀကီး(၃)လုံးဟုတင္စားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွတစ္ဆင့္ ထိုထက္မကရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားအားအျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူရရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္သမိုင္း၀င္မည့္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္မ်ားကိုရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ခြန္ေနာင္ေနာင္
Powered by Blogger.