Tuesday, May 14, 2019

တြဲလက္ညီညီ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ ပန္းတုိင္ဆီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄)ရက္


လူဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ခြဲထြက္ေန၍ မရပါ။ တစ္ဦးတည္းအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕၊ အိမ္ကိုေဆာက္၊ ရြာ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္၍မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွစ၍ လူအမ်ား၏ ေပါင္းစည္းအားျဖင့္သာ မိမိတို႔ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မိမိလိုခ်င္သည့္ပံုစံမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ စတင္ပူးေပါင္း၍ လူအမ်ား၏ ေပါင္းစည္းအားျဖင့္ မည့္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ မိမိတို႔ရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း  ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

“ေျဖးေျဖးသြားလိုရင္ တစ္ေယာက္တည္းသြား ျမန္ျမန္သြားလိုလွ်င္ အဖြဲ႕ႏွင့္သြား” ဆိုသည့္ စကားရပ္အတိုင္း အလုပ္လွ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္လိုလွ်င္ လူအမ်ား၏ေပါင္းစည္းအားျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွစ၍ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လက္တြဲညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ အျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ရပ္ရြာ အမွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုသည့္ ျပင္းထန္သည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ား အမွန္တကယ္ထားရွိျခင္း၊ မိမိကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ဘဲ အမ်ားအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စိတ္ရင္းအမွန္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီမွ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ရန္ အလြန္ပင္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားကို  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ မိမိတို႔သည္တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ ျပင္းထန္သည့္ခံယူခ်က္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတတ္ရန္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ဥပေဒ၊ ေက်းရြာမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္လည္း မိမိ၏ ေက်းရြာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
 
အမ်ား၏အင္အားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အသင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္တတ္ျခင္းမ်ား(Team Building) ၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား(Relationships) ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (Informations) ရယူရာတြင္လည္းေကာင္း မွ်ေ၀ရာတြင္လည္းေကာင္း ပိုမိုျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈမ်ားလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာပါသည္။

အမ်ားအက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပင္ပမွ ေ၀ဖန္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ထက္ မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ အခန္းက႑မွ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုမဆို လူတိုင္းေ၀ဖန္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လက္ေတြ႕တြင္ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္  ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တတ္မႈမရွိသည္ကို အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ေ၀ဖန္မႈလုပ္ငန္းသည္ လူတိုင္းလြယ္လြယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္ပင္ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားတို႔အခ်င္းခ်င္းသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိျခင္းႏွင့္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးခ်င္း၊ ဘာသာခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္းတူေသာ္လည္း မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဆို လက္တြဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းသည္ အခ်င္းခ်င္းရင္းႏီွးမႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို မည္သည့္ အခါမွတည္ေဆာက္ရယူႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမရွိျခင္းသည္ တစ္ပါးသူ၏ စိတ္ရင္းအမွန္ကို သိရွိုနိင္ရန္ အလြန္ပင္ခက္ခဲလွပါသည္။ တစ္ပါးသူ၏ စိတ္ရင္းမွန္သိရွိထားျခင္း မရွိဘဲ အေပၚယံဆံုးျဖတ္မႈသည္ အမွားအယြင္းမ်ားစြာ တည္ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ကိုးစားမႈမ်ားလည္း တည္ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္အေရးအရာကိုမဆို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္ရြာအေရးမွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ တာ၀န္သိစိတ္ႏွင့္ လက္တြဲညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ား/မ မေရြး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူတိုင္းတာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ ျပင္းထန္သည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီထံမွ ေမြးဖြားလာႏုိင္ေစရန္ ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားတင္ျပရင္းျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို သယ္ပိုးေနသည့္သူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳဘဲ “စည္းလံုးျခင္းသည္အင္အား”ဆိုသည့္ စကားရပ္အတိုင္း တစ္ဦးခ်င္းမွစ၍ လူအမ်ား၏ အင္အားျဖင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးကို ပဓာနမထားဘဲ အမ်ားအက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕ရႈ႕၍ သယ္ပိုးလုပ္ကိုင္လိုသည့္ စိတ္ရင္းအမွန္ႏွင့္တည္ရွိေနသည့္ မည္သူကိုမဆို လက္တြဲေခၚေဆာင္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သားမ်ားအေပါင္းလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီထံမွ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မိမိသည္ တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ ေမြးဖြားေစလိုေၾကာင္းႏွင့္  တာ၀န္သိစိတ္ႏွင့္တကြ အမ်ားျပည္သူႏွင့္လည္း တြဲလက္ညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တတ္မွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး လွ်င္ျမန္စြာ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည္သာမက အထက္ပါအတိုင္း လက္ေတြ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔လည္း လွ်င္ျမန္ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုးလည္း မိမိတို႔ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုင္ဆီကို အျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ ယံုၾကည္၍ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နင္;အြဥ္ရက္ခြိဳ,
Powered by Blogger.