Monday, May 20, 2019

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၁)ရက္


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မီးစြဲေလာင္ျခင္း၊ ဒုကၡျဖစ္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ စသည့္ ကင္းရွင္းရပ္စဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဆူပူလႈပ္ရွားထၾကြျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းစသည္တို႔ ကင္းသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဆူပူထၾကြျခင္းႏွင့္ စစ္မက္ေရးရာတို႔ကင္းေသာအျဖစ္ဟု ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းတြင္ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ လူမ်ဳိးစုခ်င္း မတင့္ၾကရျခင္းသည္ မိမိတို႔ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ျဖစ္သလို ျပည္ပတိုင္းျပည္မ်ားက မေလးစားစရာလည္း ေရာက္ေစပါသည္။ မိမိတို႔သမိုင္းကို မိမိတို႔ေသြးမွ်ျဖင့္ ေရးခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ မလႊတ္လပ္ေသးသမွ် ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ မဖန္တီးႏိုင္ေသးသမွ် မည္သည့္အခါမွ် ၿပီးျပည့္စုံမည္မဟုတ္ပါ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ားဟူသည္ မိမိတိုင္းျပည္ မိမိလူမ်ဳိး၏ ကံၾကမၼာကို ကုိယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္သည့္လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို စစ္ေျမျပင္မွာ အေျဖရွာျခင္းထက္ စားပြဲေပၚတြင္ အေျဖရရန္ပို၍ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေကြးေကာက္ၿပီး ခက္ခဲနက္နဲေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိန္/အေျခအေန ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ကုသိုလ္ကံ၊ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္ယုံၾကည္မႈ၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈႏွင့္ သည္းခံစိတ္ရွည္မႈ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ေရာျပြန္းေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္၌ ပဋိပကၡ ရန္ပြဲမ်ား လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္မ်ား၏နိဂုံးသည္ ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရႈံး မႈ၏ အနိထာရုံမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ပဋိပကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေသာ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈဆိုသည္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ၿပိဳင္ဘက္တို႔က စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ ရရွိၿပီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႏွစ္သာရကို ျပည္သူအားလုံး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔ႏိုင္ငံတကာတြင္ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ ကင္းရွင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို ေမ့ထား၍မရပါ။ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအားလုံးသည္ ထူးျခားေသာအေျခအေနႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိၾကၿပီး အဆိုပါအေျခအေနႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ဖန္တီးပုံသြင္းေပးလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ပထမအေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိး ၁၃၅ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈသည္ ပဓာနက်လ်က္ရွိေနပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏အေရး၊ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဒုတိယအေရးႀကီးေသာ အခ်က္သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပါက္ဖြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိကၡမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ဒုတိယအေျခေန တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္မျဖစ္မေန ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟုသာေခၚတြင္ရန္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေရးဆြဲျပဌာန္းထားခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအမည္ခံထားေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း၆၈ႏွစ္အၾကား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုအႏွစ္သာရရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မေဖာ္ႏိုင္ကိုလည္း ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက လူမ်ဳိးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားမထား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို တန္းတူရည္တူသေဘာထားကာ ေလးစားဆက္ဆံျခင္း ရွိ/မရွိ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ မျပည့္စုံေသးေသာ ႏွိမ့္က်ေနေသးသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ထက္ျမက္ျပည့္စုံလာေအာင္ အစဥ္တစ္စိုက္ကူညီ ရိုင္းပင္းျခင္း ရွိ/မရွိ အျပန္အလွန္ကူညီမႈ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ေက်နပ္ယုံၾကည့္ကိုးစားမႈအရ အခြင့္အာဏာ ညီညီမွ်မွ် လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခြဲေဝ အသုံးခ် ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိ/မရွိႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ား စုေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အင္အားႀကီးထြားႏိုင္ ခန္႔ထည္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း အထူးဂရု စိုက္ရန္လိုပါသည္။ ယေန႔ကမၻာသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္သို႔ ေရွးရႈ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ယေန႔ကမၻာသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေရွ႕ရႈေသာကမၻာျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားလုံးရည္သန္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေပါင္းစည္းလ်က္ သေဘာမတူညီမႈမ်ားကို စားပြဲေပၚတြင္ ေျဖရွင္းၾကရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာကာလျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ေတာင္အာဖရိကတိုက္၏ လူျဖဴလူမဲ စစ္မီးသည္လည္း ၿငိမ္းေအးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

တာေဝးပစ္ အဏုျမဴ လက္နက္ဒုံးပ်ံမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ဖ်က္စီးေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဏုျမဴ လက္နက္ပိုင္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္နက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး ညိုႏႈိင္းမႈမ်ားသည္လည္း ေကာင္ေသာလကၡဏာျဖစ္သည္ လက္နက္သည္ စစ္ပြဲကို ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားေတြ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္နက္ေၾကာင့္ လက္နက္ပိုင္ရွင္မ်ား မာနတက္ၾကသည္ ေမာဟဖုံးလြမ္းၾကသည္ အာကာသႀကီးမားၾကသည္ လက္နက္ေလွ်ာ့ႏိုင္ သမွ်ေလွ်ာ့လွ်င္အာကာသမ်ား ကင္းေဝးၾကေပလိမ့္မည္။ လက္နက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးကို ႏိုင္ငံႀကီးငယ္မဟူ တစ္ကမၻာလုံး အခ်ဳိးက်ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးကို စိတ္ခ်လက္ခ် ယုံၾကည္ၾကေပမည္။ အေရးႀကီးဆုံးက အဏုျမဴလက္နက္ ျဖစ္သည္။ အဏုျမဴလက္နက္ လုံးဝမစမ္းသပ္ေရး လုံးဝပိတ္ပင္ေရး၊ လုံးဝမထုတ္လုပ္ေရးစေသာ အဏုျမဴလက္နက္ပိတ္ပင္ေရးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရသည္မွာ အလြန္သိမ္ေမြ႕ခက္ခဲေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးစာပြဲဝိုင္းမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ဟု ဆိုၾကသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သေဘာေပါက္နားလည္မႈမ်ား ညိုႏႈိုင္းအေျဖရွာမႈမ်ား ကုန္ဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ စစ္ပြဲသည္ ရုတ္တစ္ရက္ အသြင္ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္ကား မည္သူမွ် အက်ဳိးထူးမျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင့္က်က္ေနၿပီးသားျဖစ္သည္။

ကမၻာႀကီးသည္ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ကြဲျပားေနေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တစ္ခုတည္းေသာ အသိဥာဏ္ရွိ သတၱဝါမွာ လူသားျဖစ္သည္။ လူသည္အေျခခံအားျဖင့္ အေရာင္ေဒသ ဖိုမစသည္တို႔ကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္လွ်င္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ခံစားတတ္၊ ရုိေသတတ္၊ နာၾကည္းတတ္၊ သစၥာရွိတတ္၊ ရက္စက္ တတ္သည္ျခင္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းေနာက္ခံ ရုိးရာဓေလ့ အသားအေရာင္ ေဒသစသည္မ်ားက လူသားမ်ားကို အေရာင္စိုးကာ အေမွာင္တိုက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မိမိယုံၾကည္မႈ သူတစ္ပါးယုံ ၾကည္မႈ၊ မိမိအေတြးအေခၚ၊ သူတစ္ပါးအေတြးအေခၚ၊ မိမိ၏ တန္ဖိုးသူတစ္ပါး၏တန္ဖိုး ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေစ့စပ္ညိုႏိႈင္း ေနၾကရင္းပင္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ား သက္ဆိုးရွည္ ေနၾကရသည္။ ဘာသာတရားတိုင္းက ေမတၱာကို အေျခခံေလ့ရိွၾကသည္။ တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးမွာ ေမတၱာဆိုတာေရာင္ျပန္ဟင္တတ္သည္ဆိုေသာ စကားမ်ားမွာ အလြန္သိမ္ေမြ႕ နက္နဲလြန္းလွသည္ႏွင့္အမွ် တန္ဖိုးအဓိပၸာယ္ႀကီးမွားလြန္းလွပါသည္။ ဗုဒၶသည္ ေမတၱာကို အေျခခံခဲ့ၿပီးသည္းခံခြင့္လြတ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ ကမာၻေပၚရိွပဋိပကၡမ်ား အမုန္းတရားမ်ား အာဃာတမ်ားအားလံုးကို လူသားမ်ားက ေမတၱာကိုအေျခခံ၍ ေျဖရွင္းညိႇႏိုင္းၾကပါလွ်င္ ေသနတ္သံ တိတ္ဆိတ္ေသာ ကမာၻႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝဝလ်င္လ်င္ စားသံုးႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ကမာၻတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္ခ်က္ရိွသကဲသို႔ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မၿငိမ္သက္ေသာ အျဖစ္မ်ား ေဒသဆိုင္ရာစစ္ပြဲမ်ား၊ စစ္ပြဲကေလးမ်ား မၿငိမ္းႏိုင္ေသးဘဲရိွေနေသးသည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ပဲြ သဘာဝျခင္းမတူၾကပါ။ စစ္ပြဲသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းတုိက္ၾကခ်င္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဗံုး၊ ေသနတ္သံုး၍ ျပႆနာကို အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းၾကသည္။ ေသြးေခ်ာင္းစီးရသည္။ မ်က္ရည္အိုင္သြန္းရသည္ကို အၾကမ္း ဖက္ နည္းဟုသံုးသတ္သည္။ မေျပလည္ေသာျပႆနာတစ္ခုကို ထိုနည္း(၂)နည္းသည္ အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေမတၱာတရားျဖစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေသဆံုးမႈမရိွေသာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈမရိွေသာ အနာဂတ္၏ ဘြဲ႕လကၤာ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွသာ တိုးတက္မႈရႏိုင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြဝင္ရသည္ထက္ပို၍ ခက္ခဲ ပင္ပန္းသည္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္သိကၡာရိွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ က်က္သေရ ရိွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကုလသမၼဂအဖြဲ႕ႀကီး၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆက္မ်ားကို စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မွ ကင္းေဝးေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ လြတ္လပ္မႈျဖင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးျမင့္ရရိွေစရန္ျဖစ္သည္။ ကုလသမၼဂအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ကမာၻ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာေတြလည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမင့္ေပးရာ တြင္လည္းေကာင္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒကို အေျခခံလွ်က္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါးသားလက္ေအာက္ခံႏွင့္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံဘဝမွ ျပည္သူမ်ား မိမိၾကမၼာကို မိမိဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရရိွေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ထူးကဲသည့္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကမာၻၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏုိင္ငံအသီးသီး တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရရန္၊ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရိွရန္ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းႏုိင္ေရး အတြက္ ကုလသမဂၢကအဖြဲ႕ႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပုဒ္ထီး၊ တရားမွ်တေရး၊ တန္းတူရည္တူရိွေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာကိစၥအျဖာျဖာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးကိစၥတုိ႔သည္ ကုလသမဂၢစတင္တည္ေထာင္စဥ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပဋိဥာဏ္စာတမ္းတြင္ အသိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုစစ္ေအးတိုက္္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပို၍ ပီျပင္လာၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအေနႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရိွေစရန္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္ ႀကိဳပမ္းၾကရန္မည္။ ကမာၻ႕လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြရာတြင္ စစ္လက္နက္တိုးခ်ဲတပ္ဆင္မႈျဖင့္ မရႏုိင္ဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေျခခံမွသာ ရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာက္ရြက္ရာတြင္ ေငြအင္အား၊ လူအင္အား၊ သယံဇာတမ်ားကိုလည္း အညီအမွ်သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွဘဲ ဘယ္အရာမွ်မျဖစ္ႏုိုင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတုို႔သည္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရိွေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တည္ၿမဲသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အခိုင္မာဆံုး အေျခခံပင္ျဖစ္ပါသည္။

နန္းစိန္က်င္း (အံြအား)
ကိုးကား။ ။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ႏိုင္ငံေရးခရီး
Powered by Blogger.