Friday, May 3, 2019

လူေနမႈဘ၀ဖူလုံေရး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္


လူ႔ဘ၀သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် မိသားစုအေရး၊ ရပ္ရြာေဒသအေရး၊ တုိင္းျပည္အေရး စသည္ျဖင့္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား စဥ္းစားေတြးေခၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရေလသည္။ အခက္အခဲမ်ားစြာအၾကားတြင္ ဘ၀တစ္ခု ရွင္သန္ေရး အတြက္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ရွာေဖြပါေသာ္လည္း အဆင္ေျပသူမ်ားက နည္းပါးၿပီး အဆင္မေျပသူမ်ားက မ်ားျပားလာသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ကို အေျဖရွာၾကရမည္ျဖစ္သည္။
မိသားစုအေရးသည္ လူတိုင္းလိုလို ေရွာင္လဲႊလို႔မရသည့္ အေရးျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတစ္စုျဖစ္ေစ စီးပြားေရးအဆင္ေျပမွသာ အျခား ေသာ လူမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးသည္ ပညာေရးက ထိန္းေၾကာင္းေနလ်က္ရွိၿပီး ပညာေရးကို လူတိုင္းႀကိဳးစားသင္ယူရမည္။ မိဘတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ား ပညာေရးတြင္ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ အားေပးခ်ီးေျမာက္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္္လည္း ပညာေရးအခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးရာ စာမသင္မေနရ လူတုိင္းစာေပ တတ္ေျမာက္ရမည္ ဆိုသည့္ စီမံခ်က္ကို ေက်းရြာတိုင္းလိုလို ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယေန႔မိသားစုအေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ ပညာရွိေရာ ပညာမဲ့ပါ ႏုိင္ငံတြင္းသာမက ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ပင္ ေရြ႔ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူက မ်ားျပားလာေလသည္။ ပညာရွိသူမ်ားက အထက္တန္းတြင္ ဂုဏ္သေရရွိရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မိမိစိတ္တိုင္းၾက လုပ္ကိုင္ၾကရေသာ္လည္း ပညာမရွိသူမ်ားသည္ က်ပန္းအလုပ္မ်ားသာ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္ကို လူတိုင္းသတိမူရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းမႈမ်ား၊ လုပ္အားခေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ ပညာေရးအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လူေနမႈဘ၀ဖူလုံေရးသည္ မိမိေနထုိင္သည့္ မိသားစု အသိုင္းအ၀န္း၊ ေဒသအေျခအေနႏွင့္မ်ားစြာသက္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။ မိဘႏွစ္ပါး ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈက အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ အိမ္နီးနားခ်င္း ေကာင္းဖုိ႔ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

အဌာရသ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဆရာတစ္ဦးအထံတြင္ တပည့္အျဖစ္ခံယူပါက လူတစ္ရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ သည္ဆိုသည့္အတိုင္း လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ဖို႔ဆိုလ်ွင္ ဆရာသမားေကာင္းရွိဖို႔လည္းအလြန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ အဇာတတတ္မင္းႀကီးသည္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ကို ဆရာအတင္မွားၿပီး ကၽြတ္ထုိက္သူျဖစ္ပါလွ်က္ အပယ္ငရဲ သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။

အခ်ိုဳ႔လူငယ္မ်ားသည္ ဆရာသမားေကာင္းပါလွ်က္ မိ္တ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုလုံး ေရစုံေမ်ာၾကရသည္။ အျပင္ပိုင္းသ႑န္ တိုးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ စိတ္ဓါတ္ျမင့္မားဖို႔၊ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းဖို႔၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ြၿဖိဳးဖို႔သည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

လူေနမႈဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ က်န္းမာေရးလည္း အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးသည္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀ိသမေလာဘေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္းက်ၿပီး မိမိစီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင္း လူသားတို႔သုံးကုန္မ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားထည့္ျခင္း၊ ေရာေနာေစျခင္းေၾကာင္း ထူးျခားဆန္းျပား ေသာ ေရာဂါဘယကို ယေန႔လူသားတို႔ခံစားေနရသည္။

လူမႈဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူတိုင္းတြင္ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း လ်စ္လ်ဴရႈုျခင္း တည္းဟူေသာ ျဗဟၼာစိုရ္တရားကုိ လက္ကိုင္ထားၿပီး ဆရာေကာင္း၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းေကာင္းျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြေပါင္းသင္းလ်က္ ယခုဘ၀ေရာ ေႏွာင္ဘ၀ပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္း အဆုံးသတ္လိုက္ရပါသည္။

နန္းဆာတုဲင္
Powered by Blogger.