Thursday, May 30, 2019

ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ လွပေဝဆာေနေသာပအိုဝ္းေဒသ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁)ရက္


ပရဟိတအလုပ္သည္ မိမိအက်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးကိုဝိုင္းဝန္းကူညီေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ ပရဟိတအလုပ္သည္ အမ်ားအတြက္ဟုဆိုေသာ္လည္း စင္စစ္မွာပရဟိတအလုပ္သည္ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္သာယာလွပဖို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပရဟိတအလုပ္သည္ လုပ္လိုေသာစိတ္ရွိလ်င္ မခက္လွပါဆိုေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါမွာ ခက္ခဲေသာအလုပ္တစ္ခုလည္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပရဟိတအလုပ္သည္ ေနရာေဒသမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ အဆင့္အတန္းမေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ အသားအေရာင္မေရြး၊ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ သူတစ္ပါးလိုအပ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မိမိတတ္နိုင္တတ္စြမ္းသမွ် ေငြအား၊ ကာယအားနွင့္ အႀကံဉာဏ္အားျဖင့္ ကူညီ္ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ရံဖန္ရံခါတြင္ မိမိဘဝႏွင့္မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အတြက္ အခ်ိန္မေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပရဟိတအလုပ္ လုပ္ရန္အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပရဟိတအလုပ္သည္ နုိင္ငံေရးအလုပ္၏ အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ကို အရင္းခံထားသည့္ စိတ္မရွိေသာေခါင္းေဆာင္သည္ ပညာ၊ ဗဟုသုတမည္မွ် ထက္ျမက္ေစကာမူ ၾကာၾကာမခံပါ။ မိမိသည္ အမ်ားအက်ိဳးကို စိတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လ်င္ နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အာဏာမရွိေတာ့သည့္တိုင္ “လူေသေသာ္လည္းအမည္မေသ” ဆိုေသာ ဆိုရိုးအတိုင္း သမိုင္းလွထင္က်န္ရစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ေသာေခါင္းေဆာင္သည္ ရံဖန္ရံခါ အမွားမ်ားကင္းစင္မည္ေတာ့ မဟုတ္သည္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔နားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူ ကၽြန္ုပ္တို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္လည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သာယာလွပရန္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႕သည္ ပရဟိတစိတ္ကိုအေျခခံ၍ တာဝန္သိတာဝန္ရွိစိတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ပအိုဝ္းေဒသသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ အိမ္ေျခနည္း ေတာင္ေပၚေက်းလက္ေလး၏ ရြာဦးလမ္းထိပ္မွ တံတား၊ လမ္းပ်က္စီးေနသည္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံျဖစ္ေသာ မိမိတို႔နိုင္ငံအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မွ လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနေသာမိမိတို႕နိုင္ငံသည္ ဆန္စင္ရာၾကည္ေပြ႕လိုက္ဆိုသလို မျဖစ္နိုင္ မွန္းသိၿပီး လိုက္လံျဖည့္ဆည္းဖို႔ရန္ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည္ကို မိမိတို႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ မႈမေနေတာ့ဘဲ မိမိေဒသ၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ အဆင္ေျပေျပသြားလာနိုင္ရန္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာစနစ္မွာ ေရွ႕ဝိေသသ သမိုင္းအဆက္ဆက္ကပင္ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ပရဟိတစိတ္ကိုအရင္းခံ၍ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေသာ အလုပ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ပါက ရြာခ်င္းဆက္ေသာလမ္း၊ တံတားမ်ား၊ ရြာတြင္းလမ္းသြယ္မ်ားႏွင့္ ၿခံယာသြားလမ္း၊ တံတားမ်ားကို ရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လမ္းဝဲယာ တစ္ေလ်ာက္ ၿခံဳမ်ားကိုရွင္းလင္းျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားေသာ လမ္းတံတားမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားလည္း သက္ဆိုင္ရာ ရြာသားမ်ားမွ စုေပါင္းထိန္းသိမ္းၾကသည္။

ဘာသာ၊ သာသနာအဓြန္႔ရွည္ေစရန္ႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ရည္စူး၍ ဘာသာေရးအေနျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ေက်းရြာအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လအလိုက္(သို႔) ႏွစ္အလိုက္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာမႈဝင္ေငြေပၚမူတည္၍ စုေပါင္းစနစ္ျဖင့္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းကာ ႀကီးမားခန္းနားထည္ဝါေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဇရပ္၊ သိမ္ေတာ္၊ ေစတီပုထိုးစေသာ သာသနာ႔အေဆာက္အဦးမ်ားကိုု ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေလ့ရွိၾကသည္။ ၎ကိုေငြအားအျပင္ ကာယအား ကိုလည္း အိမ္ေျခစုအလိုက္အလွည့္က် စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။

ရိုးရာဓေလ့အရအလွဴအဒါန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း စုေပါင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကည္။ ဥပမာ-ဝါတြင္းကာလ လျပည့္လကြယ္ရက္မ်ားတြင္ အပ်ိဳ၊ လူပ်ိဳမ်ားမွ စုေပါင္းဆြမ္းေတာ္ခ်က္ျခင္း၊ ခဲဘြယ္မ်ားျပင္ဆင္ကာ ရြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႕ နံနက္အာရုံေစာေစာတြင္ အိုးစည္ဗုံေမာင္းတီးကာ ဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္ ညီညီညာညာခ်ီတက္ကာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ရွင္ေလာင္းပြဲမ်ား၊ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲမ်ားနွင့္ ရာသီအလိုက္ပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္၊ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ မ်ားတြင္ ပြဲလာေသာဧည့္ပရိတ္သတ္ေထာင္ခ်ီကို အေကၽြးအေမြးမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေလ့ရွိသည္။ ၎ကို မခိုမကပ္စုေပါင္းအားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္မွာ ခ်စ္စရာဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

အမ်ိဳးသားပြဲေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာပါက ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႕၏ ပထမဆုံးမင္းတစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ေသာ သူရိယစႏၵာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္(ေခၚ) ဒဥ္သီလာေဗြ(ေခၚ) တေပါင္းပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ ေက်းရြာအလိုက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မိမိတို႕၏ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အနုပညာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမွင့္တင္ရန္ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ၎ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္မွာလည္း စုေပါင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘာသာေရးပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတက္ေရာက္ရာတြင္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဝတ္စုံမ်ားကို တစ္ညီတစ္ညာဝတ္ဆင္ၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔သည္ စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာဝတ္စုံကို အျမတ္တနိုးတန္ဖိုးထားေၾကာင့္ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။

ယခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူေသးေသာကာလတြင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မ်ားစြာအခက္အခဲရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ေကာင္းစြာမလုပ္နိုင္ခဲ့ခ်ိန္ေၾကာင့္ ပညာေရးမွာလည္း ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ေသာ အသီးအပြင့္ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကိုလည္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသတြင္ ယခင္ထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာနိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ပါဝင္နိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္ခဲ့ၿပီး ပအိုဝ္းျပည္သူလူထု၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအားျဖစ္ေသာ ဆႏၵမဲကိုရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာအျခားေသာ ဓနု၊ ပေလာင္း(တအာင္း)၊ နာဂႏွင့္ "၀"ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ စုေပါင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာအလုပ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ စစ္မွန္ေသာ ပရဟိတစိတ္၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္အခံမရွိဘဲေအာင္ျမင္ေသာ စည္းလုံးမႈအားမျဖစ္နိုင္ေပ။ အလုပ္လည္းေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။ စုေပါင္းလိုေသာစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လိုေသာစိတ္ဓာတ္ရွိမွသာ မိမိတို႕လူမ်ိဳးနွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား သဟဇာတျဖစ္ၿပီး ေဒသအက်ိဳး၊ နိုင္ငံ့အက်ိဳးကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နန္းခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.