Wednesday, May 29, 2019

ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀ကုိ လွည့္ၾကည့္ေပးပါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀)ရက္


တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ မဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္း ယခုထိ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးတုိ႔က ထင္ထားသေလာက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ဘာမွေရေရရာရာျဖစ္မလာခဲ့၊ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းလည္း ျပည့္ေတာ့မည္။ လက္က်န္ကာလမွာေတာ့ ၂၀၂၀ အတြက္ပဲ ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ပဲ က်န္လိမ့္မည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ ၇၀%ရာခုိင္နဳန္းခန္႔က ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုျဖစ္သည့္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုိပဲ အဓိက လုပ္ကုိင္ၾကရာစုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ေစ်းကြက္မေကာင္းပါက ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိမိသားစုဘ၀ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပစြာရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခက္အခဲကုိ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ထြက္ခြာကာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားရွိ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အစုလုိက္အပုံလုိက္ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ တုိင္းျပည္ သားေကာင္း သမီးေကာင္းရတနာမ်ားက မိမိေဒသ၊ မိမိတုိင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအတြက္ အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္အရြယ္တြင္ တျခားတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေနထုိင္ရွင္သန္ရသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ မိမိစြမ္းအားကုိ အျပည့္အ၀ အသုံးခ်သင့္သည့္အရြယ္မွာ အသုံးခ်ခြင့္မရသည္က တုိင္းျပည္အတြက္ အင္မတန္မွ ဆုံးရႈံးမႈႀကီးမားေပသည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ မလုိအပ္ေသးသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနတာထက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုအတြက္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ လမ္း၊ တံတား စသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွသာ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္လွ်င္ ျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပပါက မိမိတုိင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားတက္တေရာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္။ စီးပြားေရးအဆင္မေျပပါက မိမိတုိ႔မိသားစုဘ၀ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္သာ ရုန္းကန္လုပ္ရွားေနရေပမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေျဖးေျဖးပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္လုိ႔ ရေသာ္လည္း စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္မတူေပ၊ ေန႔စဥ္ ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကအခက္အခဲ ျပႆ  နာမွာ စား၀တ္ေနေရးပင္ျဖစ္သည္။ စား၀တ္ေနေရး ျပႆ  နာကုိ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလွမ္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရေပမည္။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား စုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေျပာင္း၊ စပါး စသည့္ သီးႏွံထြက္ကုန္မ်ား ရသင့္သည့္ ေစ်းနဳန္းျဖင့္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ကာ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။  ေတာင္သူမ်ားဘ၀မွာ ဒုံရင္း ဒုံရင္းျဖင့္ မထူးျခားနားပါက တာ၀န္မေက်သည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံတကာက ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခန္႔ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အတြက္ဘာမွ ေရေရရာရာ ေျပာပေလာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳးလည္း ခုထိအဘယ့္ေၾကာင့္ မေတြ႕ရေသးသနည္း။ အေျဖရွာဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက လူေရွ႕သူေရွ႕တြင္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးက တုိးတက္ျဖစ္ထြန္း ေကာင္းမြန္လာပါသည္ဟု ဘယ္ေလာက္ပင္ေျပာေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ အရင္ကထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးလာေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိေနရပါသည္။

ေတာင္သူမ်ား၏ အားထားရာမွာ ၄င္းတုိ႔ေျမယာ ေတာေတာင္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ သီးႏွံမ်ား ေစ်းမေကာင္းပါက ဘာကုိသြားအားထားရပါမည္နည္း၊ လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ လူအထင္ႀကီးရာ စီးမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေနေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔ ျပည္သူတုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေနခ်င္ပုံမရပါ။

ျမန္မာ့သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ားက ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အနီးစပ္ဆုံး ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္၊ တရားမ၀င္ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ထြက္ခြာၾကၿပီး မ်က္ႏွာငယ္စြာ အလုပ္လုပ္ၾကရတာကုိ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ “ သခင္မ်ိဳးေဟ့ တုိ႔ျမန္မာ “ ဘယ္ေလာက္ပင္ ေၾကြးေၾကာ္ေန၊ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာက ဆီနဲ႔ ေရလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။

ျမန္မာ၏ ထြက္ကုန္ (၇၀) ရာခုိင္နဳန္းခန္႔က တရုတ္ကုိပဲ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနရသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္သည္ တရုတ္အေပၚတြင္ မူတည္ေနျခင္းက ေကာင္းသည့္အလားအလာမဟုတ္ပါ။ ကုိယ့္ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကုိ value added ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး တျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ အစုိးရအေနျဖင့္ စီမံခ်က္အေသအခ်ာခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ ေပါက္ေဖၚႀကီးကိုပဲ အားကုိးေနပါက ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မွာ ေရဘ၀ဲလို တ၀ဲ၀ဲ တလည္လည္ ျဖစ္ေနရွာမည္ကုိ ေဗဒင္ေမးစရာမလုိပဲ အားလုံးသိေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုိယ့္ႏုိင္ငံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အားေပးဖုိ႔လုိသလုိ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူးစသည့္ ကုန္မ်ားကုိလည္း ပိတ္ပင္တားဆီးဖုိ႔ လုိပါသည္။ မည္သူကုိမွ ငဲ့ကြက္ဖုိ႔ မလုိပါ၊ အဓိက မိမိျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေနဖုိ႔လုိပါသည္။

ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀ကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ လွည့္ၾကည့္ေပးဖုိ႔လည္း အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။ စတိတ္စင္ေပၚတြင္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ပင္ ေျပာေကာင္းေနပါေစ၊ စင္ေအာက္က ပရိသတ္ရွိ/မရွိ ျပန္လွည့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီဆုိသည္ကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ သိသင့္ၿပီဆုိသည့္အေၾကာင္း အသိေပးေရးသားလုိက္ရပါေပသည္။

ခြန္ဓဇ
Powered by Blogger.