Sunday, June 2, 2019

ေရကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳေစလို

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၃)ရက္ကမၻာေျမႀကီးမွာေနထိုင္ၾကသည့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာတစ္ခုမွာ ေရပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔သည္ စားေသာက္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရသည္ ေန႔စဥ္မိမိတို႔ေနထိုင္မႈဘဝမွာ အလြန္အေရးပါေသာအရာျဖစ္သကဲ့သို႔သက္ရွိျဖစ္ေသာတိရိစၦာန္မ်ား၊ အပင္မ်ားသည္လည္း ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္အတြက္ ေရကိုသာအဓိကအားထားေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေရသည္ ကမၻာေျမႀကီးမွာ ေနထိုင္ၾကေသာသက္ရွိမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းစာေရးသူအေနျဖင့္ ယူဆထားပါသည္။

မိမိတို႔ေနထိုင္ၾကေသာကမၻာေျမျပင္၏ (၂၉)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေျမထုျဖစ္ၿပီး(၇၁)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရထုမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထားပါသည္။ ေရအမ်ားစုျဖစ္ေသာ(၉၇)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္းပင္လယ္မ်ားတြင္ ရွိေနၿပီးဆားငန္ဓာတ္အလြန္မ်ားလွသည္။ (၃)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာေရခ်ိဳျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လူတို႔အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေရခ်ိဳက (၁)ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္ကိုပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရသိရွိရပါ သည္။ က်န္ရွိေသာ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ဝင္ရိုးစြန္းေဒသေရခဲမ်ားမွာေရာက္ရွိေနျခင္းႏွင့္ အလြန္နက္ေသာ ေျမေအာက္တြင္ ေအာင္းေနပါသည္။ လူတို႔အသံုးျပဳေသာေရခ်ိဳမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕မွာ လူႏွင့္ေဝးသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္းကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုေရမ်ားကိုေရရွားပါးေသာေဒသသို႔ သယ္ယူပို႕ေပးရန္မွာမလြယ္ကူလွပါ။ ထိုအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီးတြင္ ေရထုသည္အမ်ားဆံုးဖံုးလႊမ္းထားေသာ္လည္းလူသားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အသံုးျပဳ၍ ရသည့္ေရသည္ အနည္းငယ္သာရွိပါသည္။

ယခုအခါတြင္ လူသားမ်ား၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ားႏွင့္ မဆင္မျခင္ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ရာသီ ဥတုေဖာက္ျပန္လာၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ပ်က္ဆီးယိုယြင္းေစပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေရကို အလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္း၊ စက္ရုံမ်ားမွ ညစ္ညမ္းေသာဓာတုေရမ်ားကိုျမစ္၊ ေခ်ာင္းထဲသို႔ စြန္႕ထုတ္ျခင္း၊ လူတို႔ ၏ စည္းကမ္းမဲ့ေသာအမိႈက္မ်ားကိုေရထဲစြန္႔ပစ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရေပါၾကြယ္ဝေသာ္လည္း သံုးစြဲရန္ မသင့္ေသာေၾကာင့္ေရျပႆ  နာကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ေဒသမ်ားလည္းရွိသည္။ ယခင္က ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရအျဖစ္သံုးစြဲ၍ရေသာေရမ်ားသည္ ယခုအခါ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္၊ ေရခ်ိဳးရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သာအသံုးျပဳ၍ရေတာ့သည္ကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူဦးေရတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စားနပ္ရိကၡာမ်ားရရွိရန္အတြက္ ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ ေရကိုပိုမိုသံုးစြဲလာရမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေခ်ာင္းထဲမွ ေရကိုအလြန္အကၽြံ သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရခန္းေျခာက္မႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေခ်ာင္းေရအသံုးျပဳ၍မရေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေျမေအာက္ေရကိုအၿပိဳင္အဆိုင္တူး၍ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည့္အတြက္ ေျမေအာက္ေရအရင္းအျမစ္ ကုန္ခန္းသြားႏိုင္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

ေႏြရာသီေရာက္တိုင္းမိမိတို႔ၾကားေနရေသာသတင္းမွာ ေရရွားပါးျခင္းျပႆ  နာပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုပို၍ ေရရွားပါးမႈဒဏ္ကိုအမ်ားျပည္သူမ်ားခံစားေနၾကရပါသည္။ ေရွးဘိုးဘြားမ်ားကလာမည့္ အနာဂါတ္တြင္ ေရရွားပါးၿပီးေရကိုဝယ္ေသာက္ရမည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္အေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကေသာ္ လည္းရယ္စရာစကားအျဖစ္သာထင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခုအခါ ထိုစကားသည္ မယံု၍ မရေတာ့ေပ။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ  လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူရန္ ေရအားနည္းေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရန္ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ေပးေနသည္ကိုေနရာတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အင္းေလးကန္ႀကီးေရခန္းေျခာက္သည့္သတင္းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ၾကားေနရပါသည္။ ယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း (အညာေဒသ)တြင္သာေရရွားပါးမႈျပႆနာ၊ ေျမေအာက္ေရခန္းေျခာက္မႈ၊ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈ ခက္ခဲျခင္းစသည့္သတင္းမ်ားကို ၾကားေနခဲ့ရၿပီးလြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရရွားသည့္ သတင္းကို အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သာၾကားေနရပါသည္။ ယခုအခါ ေနရာတိုင္းတြင္ ေရရွားသည့္ျပႆ  နာကို ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ ယခုတြင္ အေအးပိုင္းေဒသျဖစ္ေသာရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေရရရွိမႈအခက္အခဲမ်ားကိုၾကားေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရရရွိမႈ အခက္အခဲျပႆ  နာကို ေနရာတိုင္းလိုလိုတြင္ ၾကားေနရပါသည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေရးသည္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အမွတ္တမဲ့မေနသင့္ၾကေတာ့ေပ။ ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေရရွားပါးမႈသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ႀကီးမားလာသည့္အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားကေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာဆိုလာသည္ကိုလည္းေတြ႕ေနရပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေနရာေဒသအလိုက္ တစ္နွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ျပဳန္းတီးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ သစ္ပင္မ်ားမရွိလွ်င္ ေျမေအာက္ေရမ်ားခန္း ေျခာက္ၿပီးေရရရွိမႈ ပိုမိုခက္ခဲလာမည္ျဖစ္သည္။ ေရမရွိျခင္းသည္ ေရထိန္းႏိုင္သည့္သစ္ပင္မ်ား၊ ေရထိန္းရန္ စနစ္တက်မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိုးေရမ်ားရရွိရန္ သစ္ပင္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္လာပါသည္။ သစ္ပင္မ်ားသစ္ေတာမ်ား စိုက္ၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးေအာင္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ား၊ ဓာတုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား မလုပ္ရန္၊ သစ္ေတာမ်ားမျပဳန္းတီးရန္အတြက္ ေတာမီးရႈိ႕ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ား ကိုလုပ္ရန္မသင့္ေတာ့ေပ။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားကေသာက္သံုးေရကုို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဝယ္ယူေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိိတို႔ႏိုင္ငံ သည္အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရမွ်ေဝသံုးစြဲရျခင္းမရွိသည္မွာကံေကာင္းလွပါသည္။  ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ား သဘာဝစိပ္စမ္းေရမ်ားျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ ေပါၾကြယ္ဝေသာ္လည္းေရကိုတန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းမသိၾကေပ။ တန္ဖိုးပမာဏအားျဖင့္ အကုန္အက် မမ်ားလွေသာေရကို အလြယ္တကူရယူသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားမွာလိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ မိမိတို႔ ေရကိုမဆင္မျခင္သံုးစြဲေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ေပးၿပီး ေရတစ္ပံုးမွ် မရသည့္သူမ်ား အႏွံ႔အျပားတြင္ ရွိေနသည္ကိုသတိရရန္လိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရခပ္ျခင္းကို အလုပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ လုပ္ေနရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိသားစုလုပ္ငန္းအဆင္မေျပမႈမ်ားလည္းႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္ခန္႔မွ စာေရးသူတို႔ ေနထိုင္ေသာပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ရွိ ရြာတြင္ မိုးေခါင္ေရရွားသည့္အျဖစ္ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေသာက္သံုးေရရရွိရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ေရကိုတန္းစီေစာင့္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားကအဝတ္ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္၊ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ (၄)မိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ေရရွိရာမ်ားသို႔ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ သြားခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ႀကံဳခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရ၏ တန္ဖိုးကို သိၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာကိုမိမိတို႔မႀကံဳရသည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ားအားျဖင့္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရရရွိမႈအခက္အခဲရွိလာၿပီးေရရွားပါးေနေၾကာင္းကို လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားမွ ေျပာဆို ေနၾကသည္။ ̏ထမင္းအသက္ ခုႏွစ္ရက္ ေရအသက္တမနက္˝ဆိုသည့္စကားသည္ လူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေန႔စဥ္ေရအရင္းအျမစ္ကို ပိုမိုလိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားေရရွားပါးမႈဒဏ္၊ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈဒဏ္၊ အငတ္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ မႀကံဳရေစရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စနစ္တက်စီမံကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္လွပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ မိုးေခါင္မႈပိုမိုမ်ားျပားလာသျဖင့္ တည္ရွိေနေသာေရအရင္းအျမစ္မ်ားထိန္းသိမ္းသည့္အျပင္ မိုးေရစုေဆာင္းသံုးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါကလူဦးေရအတြက္ လံုေလာက္သည့္ အစားအစာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရကိုစနစ္တက်သိုေလွာင္ထားသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ေရမ်ားေလလြင့္မႈ မရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ေျမေအာက္ေရအဆင့္ မ်ားလာေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္ေရျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းရန္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးသြားေသာေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးပါကမိုးေခါင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာမ်ားမျပဳန္းတီးေစရန္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါသည္။ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းသည္လည္း ေျမေအာက္ေရတက္လာမႈကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ မိုးရာသီတြင္လည္း ေရကိုစနစ္တက်သိုေလွာင္ ထားျခင္းျဖင့္ ေရးရွားပါးသည့္ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရရွားပါးေသာေဒသတြင္ ေစတနာရွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲ႕မ်ားကျဖန္႔ေဝကူညီၾကေသာ္လည္းေရရွည္တြင္ ကူညီေပးရန္မွာမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေရရွားပါးသည့္ျပႆ  နာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္းတိုင္ပင္ၾကရန္ လိုအပ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတစ္ဦးခ်င္းစီမွ အစျပဳ၍ ေရကိုအက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ၿပီးေရအရင္းအျမစ္မ်ားမဆံုးရႈံးေစရန္ အစိုးရမွအစ ျပည္သူမ်ားအားလံုးဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ၿခဲဳင္းမူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.