Tuesday, May 21, 2019

မိမိတို႔လူမ်ိဳးဘဝတိုးတက္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းျမႇင့္တင္ၾကပါစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂)ရက္


ကမာၻေပၚတြင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံႏွင့္ အတူတကြေနထိုင္ၾကၿပီး အက်င့္ေပါင္းစုံ၊ အေတြးအေခၚေပါင္းစုံကို အသိပညာဗဟုသုတမ်ားစြာႏွင့္ မတူညီသည့္အယူအဆမ်ားျဖင့္ ဘဝကို ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။ ယေန႔တြင္ ေခတ္မီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာလည္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာသည္ကို မိမိတို႔မ်က္စိေရွ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးဘဝေနထိုင္မႈပုံစံတိုးတက္လာေစရန္ အတူတကြပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယေန႔ ေခတ္တြင္ဘြဲ႕လက္မွတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ဘဝကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာ၌ လြယ္ကူသည့္အေျခအေနမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာအသိပညာအေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြရန္အေရးႀကီးလွေပသည္။

မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးဘဝတိုးတက္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးအေနျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ရန္အတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပညာပိုမိုသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အေတြးအေခၚျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ လူမႈဆက္ဆံေရးပညာကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းစသည္ တို႔ကိုျပဳလုပ္ ေပးသင့္ပါသည္။ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚမႈ စြမ္းရည္မျမႇင့္တင္ေသးသမွ်ပတ္ဝန္းက်င္၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုမလြဲမေသြခံေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြမ္းမိုးမႈခံရျခင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳးသည္ ဘဝကိုအက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ လူတို႔၏သဘာဝတရားအရ စီးပြားေရးအဆင္ေျပမွသာလွ်င္ အရာရာအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွ ပုံစံမ်ိဳးစံု လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ဝင္ေငြမ်ားရရွိရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာသူသည္ မိမိလုပ္ခ်င္ေသာအရာထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးတတ္ၾကျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကသိေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါသည္။ စီးပြားေရးရွာရန္ ေငြအရင္းအႏွီးရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားမကၽြမ္းက်င္ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မ်ားကို ဦးစြာေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘာသာေရးတြင္လည္း ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ယေန႔အထိ ထင္ရွား ေပၚလြင္ထြန္းကားလာသည္မွာ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘာသာေရးကိုင္း ရိႈင္းမွသာမိမိတို႔ယဥ္ေက်းမႈလည္း ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သာဘာေရးအရ မိမိတို႔ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း စဥ္လာမ်ားမေပ်ာက္ကြယ္သြားရေလေအာင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားက်င္းပျခင္း၊ ရာသီအလိုက္ ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာျမတ္စြာဘုရားေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္ထက္မဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ စသည့္ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ ရုိးရာလက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားျပသျခင္းျဖင့့္ မွတ္တမ္းဝင္သည့္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးရုိးရာ အစဥ္အလာမ်ား မပ်က္ရေလေအာင္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းၿပီး အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ပညာသည္သာအဓိကဆိုသည္ကို နားလည္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းသည္ အေျခခံပညာကို တတ္ေျမႇာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး တတ္ေျမာက္သင့္တတ္ေျမႇာက္အပ္သည့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ားကို အမွန္တကယ္တတ္ ေျမႇာက္သိျမင္ၿပီး လက္ေတြ႕နယ္တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာအရာမ်ားကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ ပညာသည္ ေက်ာင္းမွသင္ယူေသာပုံေသနည္းႏွင့္ ဘဝစီးပြားရွာခ်ိန္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာမိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဆီမွ ေလ့လာၿပီးပုံေသနည္းႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝေပါင္းစည္းလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တိက်ေသာအေျဖတစ္ခုျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ ပညာသင္ယူျခင္းျဖင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတၾကြယ္ဝျခင္း၊ အျမင္မ်ားပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း စသည္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသိအျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းေၾကာင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမႈ အသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္လည္း အဆင္ေျပျခင္း၊ လြယ္ကူျခင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိတ္ေဆြေပါမ်ားျခင္း၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ပညာေရးနိမ့္က်ေနမည္ဆိုလွ်င္ အေျပာအဆိုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနအထိုင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း တိက်သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ဘဝလမ္းေၾကာင္းတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ အမွားအမွန္၊ တိက်ခိုင္မာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပညာေရးကိုပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၾကေစရန္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔ ဘဝပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတတ္ထားသည့္ အရာကိုသူတစ္ပါးအား ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း၊ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ လိုအပ္ေသာအႀကံမၪာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားတိုးတက္ေအာင္ျမင္လွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာပိုေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

ဆာ;မူ;ေပ;(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.