Monday, July 15, 2019

ပဋိပကၡမွသည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၅)ရက္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ က်ဳးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ ၁၈၈၅ - ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာလက္လြတ္ဆုံးရံႈးခဲ့ ရၿပီးတိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကိုအသက္ေပါင္းမ်ားစြာစေတး၍ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၁၉၄၈ - ခုႏွစ္၊ ဇန္န ၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉၄၇ - ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဤျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္တူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရိွေသာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားလုပ္ႀကံခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတာ၀န္ယူသည့္ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ယေန႔တိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟုယူဆရပါသည္။

တဘက္တြင္လည္းလြတ္လပ္ေရးအျမန္ရရိွရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲကာ ၁၉၄၇ - ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရရိွသည့္ အခါ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ သု႔ိရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုပီျပင္စြာက်င့္သုံးႏိုင္မႈမရိွျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးပင္ ရရိွေသာ္ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလြဲမွားျခင္း၊ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမ်ိဳးစုအေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒမ်ား ကြဲလြဲျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆ   နာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာ၍ မေျဖရွင္းျခင္း စသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီးလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို စတင္ေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၇ - ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အသက္၀င္စဥ္ကာလ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ပဋိပကၡႏွင့္ အေျခအေနအရပ္  ရပ္ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ - ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အျဖစ္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးၿပီး ၁၉၄၇ - ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို ဖ်က္သိမ္းကာ ၁၉၇၄ - ခုႏွစ္တြင္ တစ္ပါတီပုံစံအေျခခံလ်က္ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲကာ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေထာင္ခဲ့ျပန္သည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပုံသည္လည္း ပဋိပကၡကို မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အျပင္ ပိုမိုေတာက္ေလာင္ေစခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းအရသိရိွရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၁၉၈၈ - ခုႏွစ္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေရးအခင္းျဖစ္ေပၚၿပီး တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထပ္မံသိမ္းယူကာ အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပုံ သည္လည္း ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္ဟု ေလ့လာသိရိွရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရယူၿပီး တက္လာသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တို႔ကို မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ျပန္သည္။ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေရရွည္အက်ိဳးရိွၿပီးခိုင္မာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံတစ္ရပ္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အတြက္ ၁၉၉၃ - ခုႏွစ္မွ စ၍ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါညီလာခံမွ သေႏၶတည္၍ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အျပည့္အ၀ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အတည္ျပဳၿပီးေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းပါက မည္သည့္အခါမွ် အဆုံးသတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္းမွအပ အျခားနည္း မရိွျခင္းေၾကာင့္ နားလည္ယူဆသည့္အတြက္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရမွ ပဋိပကၡအား အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ရန္၊ အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဤျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရိွေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၁ - ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ စတင္ဖိတ္ေခၚသည္ဟုသိရိွရပါသည္။

ဖိတ္ေခၚမႈအရေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၅ - ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း(၈)ဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ - ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း(၂)ဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း တစ္ႏိုင္ ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လုံပါ က်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ အလားအလာေကာင္းကို အစပ်ိဳးလိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္းၾကား လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အမ်ား ဆုံးရံႈးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့ရုိးသားေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားစေတးၾကရျခင္း၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရိွျခင္းစသည့္ စစ္၏အနိဌာရုံမ်ား ယေန႔တိုင္ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ညီေနာင္အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ပဋိပကၡသည္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေနသမွ် ကာလပတ္လုံးအဆုံးဟူ၍ ရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ စစ္၏သေဘာတရားအရစစ္ပြဲတစ္ပြဲတြင္ တစ္ဘက္ဘက္မွ ေအာင္ႏိုင္မႈရရိွေသာ္လည္း ရံႈးသည့္ဘက္မွရႈံးေၾကြးကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေအာင္ႏိုင္သည့္ ဘက္မွလည္း ၎ေအာင္ႏိုင္မႈကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ျပႆ   နာကို လက္နက္ကိုင္သည့္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုပါက မည္သည့္အခါမွ် ၿပီးဆုံးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

‘‘ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွပဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီမရိွပဲႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ’’ ‘‘ထိုနည္းတူ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွဘဲ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း” ယူဆပါသည္။ NCA လမ္းေၾကာင္းအရက်န္ရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္မွသာ မိမိတုိ႔သြားလိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အတူတကြပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမွသည္သေဘာတူညီမႈ ရရိွသည္အထိေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား၊ ရန္ၿငိဳးရန္စမ်ား၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးနာၾကည္းမႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အတၱမာနမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ကိုယ္က်ိဳး၊ မိသားစုအက်ိဳး၊ အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳးမၾကည့္ပဲ ယေန႔ (၂၁)ရာစုေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္၊ ျဖစ္ခ်င္သည့္အရာထက္ ျဖစ္သင့္သည့္၊ ျဖစ္ႏိုင္သည့္၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္လက္ခံႏိုင္သည့္၊ လိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္သည့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရိွသည့္၊ ေကာင္းမြန္သည့္အျပန္အလွန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ိဳးကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း၍ အေျဖရွာသင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ (For Show) ဟန္ျပသက္သက္မဟုတ္ပဲ ယေန႔ထိရပ္တန္႔ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္မဆြဲပဲ အမွန္တကယ္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးကို ေရွးရႈကာ လက္ရိွတာ၀န္ရိွသူ၊ အာဏာရိွသူ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူ၊ ပါ၀င္ခြင့္ရိွသူ၊ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူပုဂိၢဳလ္အားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔လက္ထက္တြင္’’ရပ္တန္႔တစ္ဆို႔ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ’’ကိုအျမန္ဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အေျခခံမူအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္သည့္ အေမြေကာင္းကို ခ်န္ထားသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ထုိမွသာ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးမရိွေသာ၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေႏွာင့္အယွက္၊ အဟန္႔အတား၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစေသာ ျပည္သူမ်ားမလိုလားေသာ၊ ရြံမုန္းေသာ၊ ႏွစ္လရွည္ၾကာစြာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံေပးသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူမ်ား အႏွစ္ႏွစ္အလလ လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္၊ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ား ခံစားစံစားရၿပီး (၂၁)ရာစုတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္အျပည့္အ၀ရိွေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေနာင္ေနာင္
Powered by Blogger.