Sunday, July 7, 2019

"ေက်းလက္လူထု ဥပေဒ၏ ဖိႏွိပ္မႈ"

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၈) ရက္


ဒီေန႔အခ်ိန္အခါဟာ တိုးတက္မႈျမန္ဆန္တဲ့ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ မႈခင္းေပါင္းစံုလည္း ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပြားေနၾကပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ျပအဆင့္သို႔ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရာမွာလည္း ဥပေဒဆိုတာမသိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ယခင္က မိရိုးဖလာစည္းကမ္းေတြကိုသာ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကေပမဲ့ ေခတ္ကာလ အလိုက္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေတြလည္း စုေပါင္းေနထိုင္လာၾကပါတယ္။ လူမ်ဳိး ေပါင္းစံုေနထိုင္တာနဲ႔အမွ် မိရိုးဖလာစည္းကမ္းမ်ားလည္း က်င့္သံုးရန္ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေတြလို တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ဥပေဒေတြကို ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားလည္း ေလ့လာလိုက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာပါတယ္။ သမိုင္းဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက "သမိုင္းကို ဘာ့ေၾကာင့္သင္ရ တာလဲ၊ မအေအာင္ သမိုင္းသင္ရသကဲ့သို႔ ဥပေဒကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာ့ေၾကာင့္သင္ရမွာလဲ၊ ဥပေဒကိုမသိရင္ အျခားသူေတြရဲ႕အဖိႏိွပ္ခံရမယ္၊ ေျပာသမွ်ယံုရမယ္၊ သူမ်ားအသံုးခ်တာခံရမယ္၊ မ်က္ႏွာငယ္ရမယ္၊ သူတစ္ပါးကိုသာ အားကိုးေနရမယ္၊ ေငြေၾကးပစၥည္းေတြဆံုးရႈံးရမယ္၊ အျခားသူႏွင့္ယွဥ္ေျပာလွ်င္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္မယ္ စတာေတြမႀကံဳရေအာင္လို႔" ဥပေဒကို သင္ရတာပါ။ "ဥပေဒကို နားမလည္ကာမွ်ျဖင့္ ဥပေဒက သင့္ကိုခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္" ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ဘယ္လူမ်ဳိး တိုင္းရင္းသားမဆို ဥပေဒကိုနားမလည္လို႔ က်ဴးလြန္မိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွမ်က္ႏွာသာမေပးဘဲ အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။ အေရးယူျခင္းမခံရေလေအာင္ ျပည္သူေတြ ဥပေဒအသိရိွထားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္း ထပ္ဆင့္မွာၾကားလိုပါတယ္။

ဥပေဒဆိုတာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူအမ်ားေလးစားလိုက္နာရမဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေဘာင္ တစ္ခု၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းေတြလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး ျပည္သူေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား၊ လူ႔ေလာကမွာ ႀကံဳေတြ႕ရမဲ့ အမႈကိစၥေတြအတြက္ တရားေသာနည္းလမ္းနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔၊ ျပည္သူေတြအတြက္ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစရန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု နဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းၿခံဳစဥ္းစားရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ ဖို႔အတြက္ ဥပေဒဆိုတာ ထြက္ေပၚ လာရျခင္းျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းက်င့္သံုးလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းလည္းမနဲေတာ့ပါဘူး။ သို႔ေပမဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနတဲ့ျပည္သူေတြဟာ အေယာက္ေပါင္းလည္း မေရတြက္ႏိုင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႔ဥပေဒ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အလွမ္းေဝးေနရေသးတာလဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္သူေတြဟာ မိသားစုဝမ္းစာ အတြက္ တစ္ေန႔တာရုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း ဥပေဒနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းအလွမ္းေဝးလာတာလည္း မဆန္းေတာ့ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ ဥပေဒပညာေပးပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြ ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒစည္းကမ္းေတြကို ျပည္သူေတြထံ ထိေရာက္စြာျဖန္႔ေဝႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕လိုက္နာရမဲ့ ျပည္သူေတြ နားလည္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ ျပည္သူေတြနားလည္ပါမွ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဥပေဒကိုလည္း လူတိုင္းပိုမိုယံုၾကည္ေလးစားလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းတုိင္း ေအာက္ေျခလူထုအထိ၊ ေက်းလက္ေတာရြာအထိ ေဝငွႏိုင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔အလွမ္းေဝးေနၾကတုန္းပါ။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အေျခခံပညာအားနည္းၾကတဲ့အတြက္ မိသားစု ဝမ္းစာရွာေဖြရုန္းကန္ရင္း က်ဴးလြန္မိသည့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အေတာ္အတင့္ နားမလည္ၾကပါဘူး။ မူးယစ္ဥပေဒ၊ ေလာင္းကစားဥပေဒ၊ စည္ပင္ဥပေဒ၊ ေျမယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေမြခြဲေဝမႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား စသျဖင့္ အသိပညာဗဟုသုတ နည္းပါးၾကသည့္အတြက္ ေက်းရြာဓေလ့ေတြနဲ႔ ေနသားက်ေနတဲ့ ေက်းလက္ေနရြာသားမ်ားကေတာ့့ ဥပေဒကို မသိနားမလည္သူေတြဆိုၿပီး ဥပေဒရဲ႕ ဖိႏိွပ္ျခင္းကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အက်ဥ္းဌာနေတြမွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ခံစားေနၾကရပါၿပီ။ တစ္ေန႔ရွာ၊ တစ္ေန႔စား က်င္လည္ေနၾကတဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ျပစ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ဥပေဒပညာရွင္၊ ေရွ႕ေနႀကီး ေတြဆီမွာဘဲ ဘဝကိုလက္ေျမႇာက္အရံႈးေပး ၾကရေတာ့မွာလား။ "ၿမိဳ႕ျပကဲ့သို႔ ေက်းလက္ေဒသတိုင္း တစ္ေျပးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရမည္" ဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဆိုင္ရာလူႀကီးေတြ ဘယ္လိုဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမွာလဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူထုအတြက္ "မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး" စတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ေက်းလက္ေတြမွာလည္း ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဒါမွလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ အထေျမာက္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြနားလည္တဲ့အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးတဲ့အတြက္ ဥပေဒတစ္ခုရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒတစ္ခုကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

 ဥပေဒအေၾကာင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာပညာေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရဌာနမွမဟုတ္ပဲ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပါတီေပါင္းစံုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ယေန႔အိုင္တီေခတ္မွာ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝေနေပမဲ့ ရွည္လ်ားတဲ့စာသားေတြေၾကာင့္ စိတ္ဝင္တစားဖတ္ရႈသူ နည္းပါးေနတုန္းပါ။ ဥပမာ- LED ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း၊ ဗီြႏိုင္းပိုစတာ၊ အသိပညာေပးကာတြန္းပံုေတြနဲ႔ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူႀကီး အရြယ္မေရြး မိဘျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္တစား လိုက္နာက်င့္သံုးလာႏိုင္ေအာင္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္ တဲ့ေနရာေတြမွာ ဆြဲေဆာင္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ေခတ္ကာလအလိုက္ အသစ္ ထြက္ရိွတဲ့ဥပေဒေတြ မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရာက္ရိွႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ စည္ပင္ဖို႔အတြက္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ သြားႏိုင္ေစဖို႔ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အေျခခံဥပေဒ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းပို႔ခ်သင့္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဥပေဒကို မသိနားမလည္ဟု ထုေခ်၍မရသလို "ဒါကၿမိဳ႕မဟုတ္ဘူး၊ ဒါကေက်းရြာ"ဆိုၿပီး ေျပာဆိုေန၍လည္း မရေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံတကာအလည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒစည္းကမ္းန႔ဲ ျပည့္စံုတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူေတြေၾကာက္ဖို႔ မဟုတ္၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ သံုးစြဲတတ္ဖို႔။ ဥပေဒဆိုတာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြလက္ထဲမွာသာ ရိွဖို႔မဟုတ္၊ ျပည္သူေတြ လက္ထဲအေရာက္ပို႔ဖို႔။ မိဘျပည္သူေတြလည္း ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာလိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး မတရားမႈ ျပဳလုပ္လာသူအေပၚ ဓားသဖြယ္၊ ဒိုင္းသဖြယ္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး တရားမွ်တမႈ အခြင့္အေရးကို ဥပေဒနဲ႔ညီတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္ၾကပါေစလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ဥပေဒမ်က္စိ၊ ဥပေဒေျခလက္မ်ားျဖင့္ မိသားစုဝမ္းစာမ်ားကို ေအးခ်မ္းစြာ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္။

Powered by Blogger.