Sunday, August 25, 2019

ဦးေဆာင္သူ(သို႔မဟုတ္)ေခါင္းေဆာင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္



ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိသည္။ ထိုႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာထဲတြင္ လူသားတို႕သည္ မတူညီသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ကြဲျပားေသာ အသားအေရာင္၊ မတူညီေသာဘာသာေရးယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈစသျဖင့္ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အသြင္သြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကြဲျပားၾကျပန္သည္။ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံ၊ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏိုင္ငံ၊ ပဋိပကၡေပါင္းမ်ားစြာ ျဖင့္ႏြံနစ္ကာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ကင္းေ၀းေနေသာႏိုင္ငံ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ပုံျခင္းမတူၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံေသာႏိုင္ငံ၊ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကိုအေျခခံေသာႏိုင္ငံ စသျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကသည္။

ထိုႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔သည္ တူညီေသာအရာတစ္ခုရွိသည္ ထိုအရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ဟူေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံ၊ အဖက္ဖက္တြင္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံ၏အႀကီးအကဲဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ၊ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမွာ ဘုရင္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစသည္တို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚေ၀ၚသုံးႏႈန္းၾကသည္။ အႀကီးအကဲေခၚ ေခါင္းေဆာင္သည္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္သာရွိသည္မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္၊ ေဒသေခါင္းေဆာင္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၊ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္စသည္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ကမၻာ့သမိုင္းမ်ား၌ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအဂၤါမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ တူညီေနရန္မွာ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပုဂၢလ စသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ လူတစ္ကိုယ္အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳးမကရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း တစ္စံတည္း၊ တစ္မူတည္း အတိအက် သတ္မွတ္ရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အီဗရာဟင္လင္ကြန္း၊ မဟတၱမဂႏၵီ၊ နယ္စင္မန္ဒဲလား၊ ေမာ္စီတုံး စသည္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ျပည္သူမ်ားရင္ထဲတြင္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံအလိုက္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာေပၚထြန္းခဲ့သကဲ့သို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔၏သမိုင္းတြင္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေသာ မေမ့အပ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ဆို အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားရင္းၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လြတ္ကာ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမွာ ျဖားဗြာလွေဖ၊ ျဖားတန္ေကာင္ခဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း၊ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်န္ဇုံစသည္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားစြာေပၚထြန္းခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ထိတိုင္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီသည္လည္း ပအို၀္းလူမ်ိဴးတိုင္း၏ ရင္ထဲႏွလုံးသားထဲတြင္ အစဥ္ထာ၀ရတည္ရွိေနမည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီသည္ ငယ္စဥ္ရဟန္းပ်ိဳဘ၀ကတည္းကပင္ ယေန႔ထိတိုင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအေရးကို တက္ၾကစြာလႈပ္ရွားေပးေနသူျဖစ္သည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရး၏တစ္ဆင့္ခ်ိဳးဟုဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္စံသိန္းက်ဆုံးျခင္းႏွင့္အတူ အကြဲအၿပဲမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ ပအို၀္းဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ကို သိရွိ ေနေသာ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းတို႔၏ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးေသာ ရခဲလွသည့္ရဟန္းဘ၀ကို စြန္႔လြတ္ကာ ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ ငတ္တလွည့္ျပတ္တလွည့္ျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ိဳးစုံၾကား၊ ေသနတ္သံမ်ိဳးစုံၾကား ကိုယ့္လူအခ်င္းခ်င္းမယုံ ၾကည္ရသည့္ ေခတ္အေျခေနတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံကာ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီသည္ ၁၉၇၆-ခုႏွစ္ လုံးဒါညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျဖားဗြာလွ၏မူကို ယေန႔ထိတိုင္ လိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ မၿငီးမျငဴဘဲႏွင့္ က်ရာတာ၀န္တြင္ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေပးေနသူျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တနည္းဆိုေသာ္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဗမာအပါ၀င္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ရပိုင္ခြင့္သည္လည္း တန္းတူရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဗမာတစ္က်ပ္၊ ရွမ္း တစ္က်ပ္ဆိုလွ်င္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္လည္း တစ္က်ပ္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ယေန႔ထိ တိုင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ေက်ေက် ဦးေဆာင္ေပးေနသူျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းေဒသအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ရလဒ္မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း အေျခအေနတစ္ခုထိသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ယေန႔ထိတိုင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးေသာ ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီကို ဂုဏ္ယူျခင္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာတြင္ ျဖားတန္စင္ဖာေအာင္ခမ္းထီ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

(၁) အေတြ႕အႀကဳံဟာ ဘယ္ေက်ာင္း ဘယ္တကၠသိုလ္မွ သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိ ေငြေၾကးႏွင့္ ေပး၀ယ္လို႔မရဘူး၊ စာေပဗဟုသုတ ၾကြယ္၀သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရယူသင့္သည္။

(၂) မိမိအမ်ိဳးသား ကိုယ္ခံစြမ္းအားမေကာင္းပါက မိမိအမ်ိဳးသား စရုိက္လကၡဏာမ်ား ပေပ်ာက္၍ သူတစ္ပါး စရိုက္လုံးလုံး ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။

(၃) အတိတ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုလွ်င္ အနာဂတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးျဖစ္ရမည္။

(၄) လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ တိုးတက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းရုံမၿပီး တကယ္လုပ္မွ ရႏိုင္သည္။

(၅) ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စဥ္းစားၿပီး ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္သူတစ္ဦးကမူ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ စဥ္းစားသည္။

(၆) လူတိုင္းသည္ ေမာင္းႏွင္အား ႏွစ္ခုရွိသည္။ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ ေၾကာက္လန္႔မႈျဖစ္သည္။

(၇) စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ရွိရင္းဥပေဒစည္းကမ္းအားလုံးကို ျပန္စိစစ္ရန္လိုသည္။

(၈) ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္ တရားမွ်တရမည္။ အခ်ဳပ္အခ်ယ္နည္းႏိုင္သမွ် နည္းရမည္။

(၉) လူမ်ိဳးတိုင္း မိမိကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အႏွစ္သာရႏွင့္ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား မပ်က္ေစဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္လိုသည္။

(၁၀) ယဥ္ေက်းမႈသည္ အတိတ္မွ ပစၥဳပၸန္ ပစၥဳပၸန္မွ အနာဂတ္သို႔ ေရြးလ်ားရင္း ရုပ္ပိုင္းဆန္သည့္ အသြင္လကၡဏာမ်ိဳး အၿမဲေျပာင္းလဲမႈ ရွိေနပါသည္။

(၁၁) ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆုံးခ်ိန္အထိ ျပဳလုပ္သုံးစြဲခဲ့သည့္ ပစၥည္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈ၊ ဘာသာစကား၊ လူမႈေရးစနစ္၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ လက္မႈအႏုပညာမ်ားႏွင့္ အႏုသုခုမပညာတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

(၁၂) ပညာမဲ့တို႔၏ သြားရာလမ္းသည္ က်ဥ္းေျမာင္း၏ ပညာရွိတို႔သြားရာလမ္းသည္ က်ယ္ေျပာ၏။

(၁၃) ပညာသည္ အတြင္းပစၥည္းႏွင့္ အတြင္းမိတ္ေဆြျဖစ္သည္။

(၁၄) ပညာသည္ အေတြ႕အႀကဳံ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

(၁၅) ေက်ာင္းတံခါးမ်ားမ်ားဖြင့္ေလ ေထာင္တံခါးမ်ားမ်ားပိတ္ေလျဖစ္သည္။

(၁၆) ေက်ာင္းရွိက ရြာသာမည္ ေက်ာင္းမရွိက ရြာနာမည္။

(၁၇) ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင့္ျခင္းသည္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲရသည္ထက္ ပို၍ခက္ခဲပင္ပန္းသည္။

(၁၈) အယူအဆေဟာင္း အစြဲအလမ္းေဟာင္းမ်ား အျမစ္မက်န္ေတာ္လွန္ျခင္းသည္ လူမႈေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သည္။

(၁၉) လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္မ်ား မရလို႔ ျဖစ္သည္။

(၂၀) ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္း၏ တာ၀န္သည္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္သည္။

(၂၁) ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဓား၊ လွံ၊ ေသနတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းသာမဟုတ္ အေဟာင္းကိုပယ္ အသစ္တည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂၂) လူတိုင္း နားႏွစ္ဖက္ ပါးစပ္တစ္ေပါက္ရွိသည့္အတြက္ မ်ားမ်ားနားေထာင္ နည္းနည္းေျပာရမည္။

(၂၃) နယ္ကၽြံတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ မိုက္မဲျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

(၂၄) စစ္သည္ လက္နက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၂၅) တရားသည့္စစ္သည္ ကၽြန္ျပဳလို၍ တိုက္သည့္စစ္ကို ခုခံသည့္စစ္၊ ေသြးစုတ္လို၍ တိုက္သည့္စစ္ကို ခုခံသည့္စစ္၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညဥ္းလို၍ တိုက္သည့္စစ္ကို ခုခံသည့္စစ္မ်ားျဖစ္သည္။

(၂၆) မတရားသည့္စစ္သည္ ကၽြန္ျပဳလို၍ တိုက္သည့္စစ္၊ ေသြးစုတ္လို၍ တိုက္သည့္စစ္၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညဥ္းလို၍ တိုက္သည့္စစ္မ်ား ျဖစ္သည္။

(၂၇) စစ္သည္ အႀကမ္းဖက္သည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဦးေဆာင္သူ(သို႔မဟုတ္)ေခါင္းေဆာင္းေကာင္း ရိွျခင္းသည္ သစ္တစ္ပင္ေကာင္းလွ်င္ ငွက္တစ္ေသာင္းနားႏိုင္သည္ဆိုသည့္ပမာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာကို အရင္းခံၿပီး ပအိုဝ္းေဒအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အခက္အခဲအတိုက္အခိုက္မ်ိဳးစုံၾကားတြင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္ထာ၀ရဦးညြတ္လွ်က္ အနာဂတ္တြင္ ထိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကို ဥပမာျပဳကာ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာပါေစရန္ လူသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းေနရန္ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။

ၿခဲဳင္းေပခြန္
စႏၱာခမ္း
Powered by Blogger.