Thursday, September 12, 2019

ေတာင္သူမ်ား စဥ္းစားခ်ိန္တန္ၿပီ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၂)ရက္


ယေန႔သည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံးဓာတုေဆး၀ါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကားခဲ့ရသည့္ေတာင္သူမ်ား ညည္းတြားသံမ်ားကုုုိ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႕သည္ သဘာဝအတုိင္း သဘာဝတရားကုိ အေထာက္အကူျပဳ၊ ေကာင္းက်ဳိးျပဳေစနုိင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရွိသက္ရွိသက္မဲ့မ်ားကုိ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ အသီးအပြင့္အာနိသင္အားေကာင္းေစရန္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ဝက္ စသည့္ တိရိစာၦန္မ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ အားကုိးအသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ သဘာဝအတုိင္းရရွိလာသည့္ အသီးပြင့္မ်ားသည္ သဘာဝကေပးသည့္ ရနံ႔မ်ား၊ အာနိသင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားကုိ ခ်မ္းသာသုခမ်ား ရရွိခံစားေစပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ သဘာဝအသီးအဟင္းရြက္မ်ားကို ခူးဆြတ္စားသုံးေနရျခင္းသည္ မည္သည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားမွ စုိးရိမ္စရာမလိုခဲ့ေပ။

ယေန႔ မိမိတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံး ဓာတုေဆးဝါးႏွင့္ကင္းလြတ္သည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတာင္သူမ်ား ကင္းသူမရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။ ဓာတုေဆးဝါးအားကုိးေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္ ကုမၸဏီႀကီးႏွင့္ ေကာ္ပေရးရွင္းမ်ားကုိ ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာလာေအာင္ အားေပးသလုိျဖစ္ေနၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား  အက်ဳိးအျမတ္အနည္းငယ္သာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္သူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံး ဓာတုေဆးဝါးမ်ားကုိ သုံးစဲြရာတြင္ နည္းလမ္းမွန္ကန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ခႏၵာကုိယ္ကုိ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစၿပီး နာတာရွည္က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဇီဝစုံမ်ဳိးကြဲစံုလင္စြာ တည္ရွိေနသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခို္က္နုိင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္လာေစရန္ အရပ္ဘက္လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပေပးသည္ကုိ  ၾကားျမင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္ဖက္္ေတာင္သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေျမေပါင္းရွင္းမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေပးရမည္သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လက္ဖက္ညြန္႕ျမန္ျမန္ႏုထြက္လာေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပါင္းရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း ေပါက္တူးျဖင့္ေပါင္းျမတ္မရွင္းၾကေတာ့ဘဲ ရြက္ေဟာင္းေၾကြေစတဲ့ေဆးႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ဖ်န္းလာၾကပါသည္။ စတင္သုံးစြဲခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္း ထြက္အားေကာင္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အထြက္ႏုန္းထက္ လက္ဖက္ညြန္႔မ်ား ထြက္အားက်လာၾကပါသည္။ ဓာတုေဆးဝါးအေျချပဳစုိက္ပ်ဳိးေရး၏ ေရရွည္တြင္ ေကာင္းက်ဳိးထက္၊ ဆုိးက်ဳိးပုိျဖစ္ေစနုိ္င္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ား နားလည္ရန္လုိအပ္လွပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံး ဓာတုေဆးဝါးမ်ား၏ ေဖာ္စပ္အသုံးျပဳရာတြင္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားႏွင့္ ပမာဏမ်ား ေသခ်ာစြာနားလည္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ခန္႔မွန္းအခ်ိန္အဆျဖင့္သာ သုံးစြဲေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယုိးဒယားနုိင္ငံမွာ တင္သြင္းလာသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံးဓာတုေဆးဝါးမ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားနားလည္သည့္ ေဆးညြန္းတစ္လုံးမွ်ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ အဆုိပါႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ေဆးဝါးမ်ားကုိ  စနစ္တက်ကုိင္တြယ္ အသုံးျပဳျခင္းမဟုတ္ပဲ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နားအတုိင္းသာ သုံးစြဲျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးကုိ မသိမသာတစ္မ်ဳိး၊ လုံးဝသိသိသာသာႀကီး ရင္ဆုိင္ေနရသည့္သူမ်ားလည္းရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံး ဓာတုေဆးဝါးအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကုိက္၊ ခါးနာ၊ ေမာပန္းလြယ္၊ အသက္ရွဴမဝျခင္းႏွင့္ မအီမသာျဖစ္ျခင္းစသည့္ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားခံစာလာရပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ႀကဳံေတြလာလွ်င္ ေျဖေဆးမ်ားအျဖင့္ ေဆးဆုိင္မ်ားတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ အျဖဴေရာင္သံပုရာအနံ႔ေလးျဖင့္ ခံတြင္းရွင္းၿပီး လူကုိေပါ့ပါးသြားေစမည့္ ေျဖေဆးမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။၊ ေျဖေဆး၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေဆးဗူးအညြန္းတြင္ ျမန္မာလုိေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ၊ ၎ေဆးကုိ ေဆးဝါးမ်ဳိးစုံေရာင္သည့္ ရွမ္းတရုတ္ဆုိင္မ်ားတြင္ တစ္ဗူး(၁၀၀၀၀)ျဖင့္ ဝယ္ယူနုိင္သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားသည္ အဆိပ္ေျဖေဆးအျဖင့္ ေသြးသန္႔ေဆး ၊ ထန္းလ်က္ႏွင့္လက္ဖက္ကုိငုံထားျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဆးမဖ်န္းမီနဲ႔၊ ေဆးဖ်န္းၿပီးခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္သစ္စုိက္ပ်ဳိးေရးပုံစံမ်ားေၾကာင့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားသည္။ မိသားစု၏ လတ္တေလာစားဝတ္ေနေရးျပႆ   နာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ သဘာဝအတုိင္း လုပ္ေဆာင္၍ မရနုိင္ေသာေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံးဓာတုေဆးဝါးမ်ားကုိသာ အားထားမွီခုိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဓာတုေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈအေပၚ ေတာင္သူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကုိလည္းမွ်ေဝေဖာ္ျပလုိပါသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္
‘‘ေတာင္သူေတြက ၀မ္းစာဖူလုံဖုိ႔အတြက္ပဲေတြးတယ္ ေရရွည္အတြက္ မေတြးမိၾကဘူး အထြက္တုိးရမယ္ဆုိတဲ့ပစ္မွတ္ပဲထားတယ္’’

စုိက္ပ်ဳိးေရးေတာင္သူ
‘‘တကယ္လုိအပ္လုိ႔သာ ဒီဓာတုေဆး၀ါးေတြ ဝယ္သုံးတာပါ မလုိအပ္ဘူးဆုိရင္ ဘယ္သူမွေငြကုန္ခံျပီး ၀ယ္သုံးေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ဒါေတြပဲသုံး ရမွာပဲတဲ့’’

လူမႈ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ၀န္ထမ္းအျမင္
‘‘ဓာတ္ေျမၾသဇာ သုံးရင္ေျမပ်က္မယ္ဆုိတာ ေတာင္သူတုိင္းသိတယ္ မသိတာမဟုတ္ဘူး ကုိယ့္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိလုိ႔ ဒါကုိသုံးေနရတာပါ’’

ရွမ္းေျမာက္ေတာင္သူတစ္ဦး
‘‘အသီးအပြင့္အားတုိးေဆး ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြထဲမွာ ဓာတုပစၥည္း အမ်ားႀကီးၿပီးသား ဒါေတြသုံးရင္ ေနာက္ပုိင္း ဆုိးက်ဳိးျဖစ္လာမယ္ ခံစားရမည္ဆုိတာလည္း ယုံၾကည္ၿပီးသားပါ ကုိယ္ကအျမန္နည္းျဖင့္ သက္သာတဲ့နည္းလမ္းကုိပဲ ရွာလုိ႔ ဒီေဆး၀ါးေတြကုိ သုံးေနတာ’’

ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူတစ္ဦး
‘‘ေရရွည္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အရင္တစ္ခ်ိန္က ဘုိးဘြားမ်ားစုိက္ပ်ဳိးသလုိ ျပန္စုိက္လုိ႔ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး ခုဆုိရင္ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး ေရရွည္မွာလည္း ကုိယ့္က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္လာႏိုင္တယ္။ အေကာင္းဆုံးက ရုိးရုိးပဲစုိက္တာ ေကာင္းပါတယ္’’

စုိက္ပ်ဳိးေရးေတာင္သူတစ္ဦး
‘‘ဓာတုေဆး၀ါးကုိ ေရရွည္သုံးစြဲလုိ႔ေတာ့မျဖစ္ဘူး ေျမႀကီးမွာ ေျမဆီလႊာ၊ ေျမၾသဇာဓာတ္ေတြ အရမ္းအားနည္းလာတယ္။ လက္ရွိအေနထားအရ သဘာ၀ေျမၾသဇာ ထည့္ဖုိ႔လည္းမျဖစ္နုိင္ဘူး ေရရွည္သုံးလုိ႔မျဖစ္ေပမဲ့ ဆက္သုံးေနရမွာပဲ’’

လက္ရွိမိမိတုိ႔ ေနထိုသည့္ ေဒသဝန္းက်င္ရွိ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတာင္၏ သူစကားသံမ်ား ‘‘ ဒီဓာတုစုိက္ပ်ဳိး ေရးသုံး ေဆးဝါးမ်ားကုိမသုံးရင္ ငါတုိ႔ေရတုိအက်ဳိးအျမတ္ဘယ္လုိလုပ္ရနုိင္မလည္း ဓာတုေဆးဝါးမ်ားက က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစတယ္ဆုိတာသိတယ္ ဒါေပမယ့္ ငါတုိ႔အက်ဳိးအျမတ္လုိခ်င္တယ္ေလ ဒါေတြ မသုံးရင္ စားဝတ္ေနေရး မလုံမေလာက္ျဖစ္သြားမွာေပါ့၊ ဒါကုိသုံးရင္ ေရရွည္မွာေျမဆီလႊာ ေျမဆီ ေျမႏွစ္မ်ား ပ်က္သုဥ္းမည္၊ က်န္းမာေရးထိခုိက္မည္ စသည့္ဆုိးက်ဳိးအားလုံးကုိသိတယ္ နားလည္သည္ သုံးရလြယ္ကူတဲ့အတြက္ သုံးသင့္ရင္သုံးသြားဦးမည္ စသည္ျဖင့္ ဝမ္းနည္းစြာ ၾကားေနရပါသည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးသုံးဓာတုေဆးဝါးမ်ား အေလးထားသုံးစြဲမႈသည္ လူသားမ်ားအတြက္သာမက သဘာဝေလာႀကီးတစ္ခုလုံး ထိခုိက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အဆက္ရွင္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္အစားအစာမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈကင္းမဲ့သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံးဓာတုေဆးဝါးမ်ားသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားအတြက္သာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားအသက္ရူေခ်ာင္ယုံသာခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သဘာပတ္ဝန္းက်င္၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈ၊ အစားအစာေဘးကင္လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေျမဆီလႊာမ်ားထိခိုုက္လာနုိ္င္၍ ဓာတုအေျချပဳ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္း အတုိင္းဆက္သြားလွ်င္ အနာဂါတ္တြင္မည္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔အသုံးျပဳေနသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားရန္လုိအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

ေဗြခူ
Powered by Blogger.