Sunday, September 15, 2019

“သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ”

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆)ရက္


အလုပ္ခြင္ဝန္းက်င္တစ္ခုသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ေပ။ ၎ေနရာသည္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ၏ ျပယုဂ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း(သို႔) ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါက အလုပ္ဌာနရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း စြဲစြဲၿမဲၿမဲေရရွည္လုပ္ကိုင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားက ထူးခၽြန္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္စြမ္းရည္ကို အေျခခံၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားအဆင့္မွွ မန္ေနဂ်ာအဆင့္သို႔ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထူးခၽြန္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ု သာမန္ဝန္ထမ္းမ်ားက နမူနာၾကည့္ၿပီး တစ္ေန႔၎တို႔ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာသို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တက္ၾကြမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆြဲေဆာင္မႈကိုပါ ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ခြင္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကိုဖန္တီးျခင္းသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပဳလုပ္ခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵကိုတိုးတက္ေအာင္ လွဳံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုုမၸဏီမ်ားသည္ ထူးခၽြန္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီး လက္ရွိေအာင္ျမင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ ေရာက္လာၾကသည္ကို ေခါင္းေဆာင္တိုင္းလိုလိုက လက္ခံထားၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ၏ ေအာင္ျမင္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားဆီက ထြက္ေပၚလာၾကျခင္းပင္သည္။ ထူးခၽြန္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခြင္တြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲဖို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ျပဳမူဆက္ဆံပံု၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔ရသင့္ရထိုက္သည့္ လခကို အဆင္ေျပေျပႏွင့္ ေပးအပ္မႈမ်ားအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ သူတို႔၏တန္ဖိုး၊ သူတို႔၏အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ဆိုသည့္အတိုင္းအတာကို သိခ်င္သည့္ဆႏၵမ်ားရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္ ထူးခၽြန္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ခြင္တြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲေနေစခ်င္ပါက ဝန္ထမ္းႏွင့္ထိုက္တန္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စိတ္ရွည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လိုအပ္သည့္အျပင္ အလုပ္ခ်ိန္လည္းသာမန္လုပ္ေနက် အခ်ိန္မ်ိဳးမဟုတ္ပါက လုပ္ငန္း၏သဘာဝႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ခလစာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ေပးအပ္ဖို႔ လုိပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီတြင္ လိုအပ္သည့္ဝန္ထမ္းကို ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမရွိပါက ၎အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထက္ျမက္သည့္စြမ္းရည္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ရံႈးနိမ့္ၾကရစၿမဲျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတို႔လိုအပ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ယူမႈမ်ားမရေသာ္လည္း ဘဝကိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ခ်င္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ခ်င္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အလုပ္ရွင္မ်ိဳးကိုသာ ရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တန္ဖိုးရွိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္၏လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ လုပ္ခလစာကို ရခ်င္ၾကသည္မွာ သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီတြင္ ဘယ္လို ခံစားခြင့္ရွိသည္ကို နားလည္ထားရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီတို႔၏ တံု႔ျပန္မႈေစတနာကိုလည္း သိထားရန္လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီမွရသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ိဳးကို တျခားအဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီမွာမရေၾကာင္း မသိပါက ၎ခံစားခြင့္ကို ဝန္ထမ္းမ်ား တန္ဖိုးထားတတ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားက ဝန္ထမ္းမ်ားရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အေသးစိတ္ကို ေျပာျပထားရန္လုိအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ စီမံခ်က္မ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ေတာ္သည့္ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သူတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုၿပီး ေတာ္လာေအာင္၊ တိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ေအာင္ စီမံေပးသည္။ စီမံေပးသည့္ပံုစံမွာ ဝန္ထမ္းတိုင္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေကာင္းဆံုးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျခင္း၊ အလုပ္သေဘာမဆန္ဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ သာလြန္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးသည့္ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား၊ မ်ားလာေလေလ စနစ္တက်ေရးဆြဲထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိမွသာ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားလည္း သူတို႔တာဝန္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္အခါ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဝန္ထမ္းႀကိီးၾကပ္သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သူတို႔အတြက္ စြမ္းရည္သစ္မ်ားရရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈကို အားေပးကူညီျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးေသာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားရရွိေအာင္ စီမံေပးျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းကိုလည္း ရွာေဖြေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါက ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီအတြက္လည္း လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂရုစိုက္ေပးပါ။ ဝန္ထမ္းတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးပါ။ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာရရွိသလို ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈအပါအဝင္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေစသည့္ အစီအစဥ္ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္မ်ားအား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

နင္,တဲုင္ဗန္ေသြာင္း
ခမ္းစႏာၱ;ေဟ့,
Powered by Blogger.