Saturday, August 15, 2020

သꩻပီဝင်ꩻမꩻ အောင်ႏမျင်ႏလꩻ

တောင်ကြီး၊ ဩဂုတ်လ (၁၆) ရက်


ရီႏအွဉ်အစပထမအနေႏ ဂါႏရဝရိုးသေႏလွေꩻဒျာႏအွဉ်ငါဗွောင်ဖေႏ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻပြဲင်ႏပွယ်ꩻအစွိုꩻတွမ်ႏ ဟော်ꩻထွားလိတ် ပရိတ်သတ် ဗွေႏ ခွန် နင်ꩻ သီးကားကအော၀်ႏ ကာယသုခကရိုꩻဒါႏ နမ်းချံꩻသာႏ၊ စိတ္တသုခကရိုꩻဒါႏ သꩻချံꩻသာႏ နမ်းသꩻနီပါꩻ ခြွိုင်ႏသန်ꩻချမ်ꩻသာႏ ယံကအောဝ်ႏဗာႏ၀င်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻပငါပရာꩻတဲင် တဲမ်းလိတ်သား ဖူးပေႏခွေသွဉ်းအနေႏ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏ မင်္ဂလာႏငေါ၀်းငွါ နုဲင်းယိုသွူသြ။

ကမ္ဘာႏဟံႏတန်ꩻယိုအလောင်းကီ ကားကအောဝ်ႏဒါႏ ခွိုꩻနွယ်ႏ ပအိုဝ်ႏပိုလီꩻ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ထုဲင်ႏခမ်းကအော၀်ႏဒါႏ အခမ်းခမ်းမုဲင်ꩻ၀ယောဝ်း အမူႏတဲ့ယို အခိုတဲ့နောဝ်ꩻ မဉ်ႏဟော်ꩻဗာႏသွူရွမ်ဖြုဲင်ꩻလိတ်ယာႏ ယိုတပုဒ်နောဝ်ꩻ နီသွိုန်ႏကိုသꩻဖူꩻ “သွီႏပအိုဝ်ႏ သꩻပအိုဝ်ႏ နမ်းပအိုဝ်ႏ” သꩻဓါတ်ရက်ခွိုꩻ ယံကတွိုႏချာဒျာႏသွော့ စွိုးခွိုꩻ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏ အလောင်း အဗွေတဗာႏ နီသꩻအောင်ꩻခါႏ သꩻရာႏကပ္ပါယ်ႏ အလောင်းကီယို ခွေါင်ခွေါင်တဉ်ႏတဉ်ႏ လွူးခါꩻသွော့ꩻဝင်ꩻ သꩻဓါတ်နုဲင်းယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား ခွေသွဉ်း မေတ္တာႏ ပလ္လင်ႏခံႏ အွဉ်ႏဟွိုန်လင်ꩻနယ်ဗာႏ နီပအိုဝ်ႏခွန်/နင်ꩻ သီးနုဲင်းယို။

ခွိုꩻနွယ်ႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို  လိုꩻမျိုꩻပရီႏပရာႏပေႏတမွေးတဝ်ႏ၊ လိုꩻမျိုꩻတန်တဲးတဲးဝါးဝါးတမျိုꩻတန်ဒျာႏနေနေ၊ နီꩻပအိုဝ်ႏ ခို/မူႏသီး စွုမ်းဖြာꩻအဝ်ႏလိုꩻသေငါႏဝင်ꩻ ပငါပရင်ꩻ နီသဲင်ꩻထွာ သဲင်ꩻကွုတ်ခွိုꩻနွယ်ႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုတွော့ “နီနမ်းတွမ်ႏနီနမ်း ခံႏထူချက်နဝ်ꩻ ထင်ႏမွုန်း သတ်မတ်ချာမွုန်း ထွာလိုꩻမျိုꩻ ပရီႏပရာႏ ထင်းတန်ချာဒျာႏ သတ်မတ်ချာဒျာႏလိုꩻမျိုꩻတန် လိုꩻမျိုꩻယံ တမျိုꩻဒျာႏကရိုꩻနဝ်ꩻ” နီသွိုန်ႏကိုသꩻဖူꩻ အဝ်ႏလိုꩻခံႏထူႏချာငါႏဝင်ꩻ နုဲင်းယိုစွုမ်းဖြာꩻဖြာꩻ။

ယိုခါပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်အဝ်းတေက်ꩻနျရောင်း ဝင်ꩻကအဝ်ႏတေက်ꩻနျꩻသွူနုဲင်းယို နီအချင်ꩻချင်ꩻ သွီႏသမ်းမဉ်ကွယ်ꩻ သꩻသမ်းမဉ်ခွယ်ꩻပါထဲင်းကဝင်ꩻ၊ ဝင်ꩻအလင်တဖဲ့ꩻသားအဝ်ႏတေက်ꩻနျꩻသွူတကာႏတဝ်ႏ၊ နီအချင်ꩻချင်ꩻ သမ်းအဝ်ႏမဲဉ်ကွယ်ꩻကဝင်နဝ်ꩻ ထာꩻအောင်ႏမျင်ႏမုတဖူꩻကို မုဲင်ꩻခါမꩻ နီအီႏတွိုႏနွောင်ꩻဟောင်ႏ နီတွမ်းနီ အဝ်ႏလိုꩻစဥ်ꩻစာꩻယူႏသေငါႏဝင်ꩻဖုံႏ။

နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ မဉ်ႏကျုံႏလွဉ်ပျဿနာႏတဗာႏနဝ်ꩻ ဖေစ့်ဘုတ်လောင်ႏကီဖြာꩻဖြောင်းဖြာꩻဖြေꩻ ရိုꩻရောင်စွဉ်ႏ “နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်ယံတဝ်း နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန်ကျတဝ်း” ဒင်ႏရောင်စွဉ်ႏနီလိုꩻတန်အပဲစ် နေးတွမ်ႏပညာႏ ယူႏစဲင်းစဲင်းစံꩻဝင်ꩻဟုဲင်း နီလိုꩻတန် မဉ်ႏတယံတဝ်းက နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻချမ်ꩻချမ်ꩻသာꩻသာꩻ အီႏအုံဗာႏနေဟောင်း “အဝ်ႏတွမ်ႏနီမဲ့နီပင် အဝ်ႏလိုႏထွား အဝ်ႏတွမ်ႏနီနားနီပင် အဝ်ႏလိုႏနာႏ” “စဥ်ꩻစာꩻဝွေႏဖန်ႏ ထေဒျာႏသွော့ အကျံဥာဏ်ႏဟဝ်၊ စုဖြွမ်းလွောင်ႏဗူႏသꩻဝင်ꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏဖြေႏသျင်ꩻဒျာႏသွော့။

ယိုနဝ်ꩻမွေးတဝ်း ခွေတဲ့ရိုတမျိုꩻ နာꩻတဲ့ဒေ့ါꩻဒျာႏတစား သွေꩻကုဲင် ယားကုဲင် တွမ်ႏလိတ်ယာႏ အမျိုꩻမျိုꩻ တဲမ်းကုဲင် ထွိုꩻကုဲင် သီႏကွယ်ꩻလို့ဒျာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဖြေႏမဲဥ်ႏတဗာႏ တထန်ႏနွောင်ꩻတဝ်း “ဝင်ꩻကတေက်ꩻနျꩻနီကယိန်း လွောင်ႏဗူႏမꩻ” “သꩻရက်ဖြွမ်းဗူႏလွောင်ႏဗူႏ အွဉ်ႏပီဝင်ꩻမႏ အောင်ႏမျင်ႏမုတရာꩻယို အီႏလနွောင်ꩻ အီႏပဲင်ႏဆဲင်ႏချာနွောင်ꩻ။

ကွပ်ပွိုးနဝ်ꩻမ နီပအိုဝ်ႏမူႏခိုသီႏဖုံႏ အုံဒျာႏသွော့တွမ်ႏပညာႏ ထွားဒျာႏသွော့တွမ်ႏပညာႏ နာႏဒျာႏသွော့တွမ်ႏပညာႏ မာꩻဒျာႏသွော့တွမ်ႏပညာႏ စဥ်ꩻစာꩻဝွေႏဖန်ႏဒျာႏသွော့တွမ်ႏပညာႏ သွုံꩻဒျာႏသွော့တွမ်ႏပညာႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုꩻ စစရာႏရာႏ မဉ်းမဲဉ်အောင်ႏမျင်ႏနဝ်ꩻ စွုမ်းဖြာꩻလွောင်ႏဗူႏမꩻ သဖြွမ်းဗူႏ အွဉ်ႏဗွန်ပီသွူဝင်ꩻတဲင် ကမဲဉ်လꩻအောင်ႏမျင်ႏမု ချမ်ꩻသာႏနောဝ်ꩻ အီꩻလꩻဗာႏဒျာႏအကျောင်ꩻ………………………..


ခွန်ပညာႏရောင်ႏ (လုဲင်းလောင်းပေႏ)




Powered by Blogger.