Tuesday, September 15, 2015

ပအို၀္;စြိဳးခြိဳ,အစြိဳ, (PNO) အြဥ္အကိုေရ,ခၽြဳတ္ ၿခဲဳင္းနယ္ေျဖာင္ ကေလြ,ေမာ့,ခြဲဗာ;ဒါ; တြိဳ;ထုဲင္;ခမ္း ရက္ခြိဳ,ပအို၀္;ဖုံ; အခရာ;

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္


Powered by Blogger.